Nærtståendes død i Finland

Omaisen kuolema Suomessa
Her kan du læse om anmeldelse af dødsfald i Finland, formidling af besked om dødsfald til et andet nordisk land, arv, boopgørelse og boafgift, når en nærtstående dør i Finland. Du kan også læse om, hvordan man bestiller et personbevis i Finland og de øvrige nordiske lande. Personbeviset skal bruges i forbindelse med boopgørelsen.

Til forskel fra de andre nordiske lande skal man i Finland indsende en boopgørelse for en person, som var permanent bosiddende i Finland før dødsfaldet. I Finland skal der betales boafgift af arv.

Anmeldelse af dødsfald til et andet nordisk land

Hvis en statsborger fra et andet nordisk land, som opholder sig permanent i Finland, dør i Finland, vil myndighederne i det andet nordiske land som regel ikke få direkte besked om dødsfaldet. Hvis det er vigtigt, at oplysningen om dødsfaldet skal fremgå af folkeregistret i hjemlandet, skal de pårørende selv indsende et udtræk fra folkeregistret i det land hvor dødsfaldet fandt sted, og hvis muligt også sygehusets dødsattest til folkeregistermyndigheden i det tidligere hjemland. I Finland kan man få udtræk fra folkeregistret hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Hvis en svensk statsborger (som ikke har et finsk personnummer) opholder sig midlertidigt i Finland og dør i landet, bliver oplysningen om dødsfaldet sendt til det svenske folkeregister via den svenske ambassade som følge af informationsudvekslingsaftalen mellem Finland og Sverige.

Anmeldelse af dødsfald i Finland

Hvis en person dør på et sygehus eller på en plejeinstitution i Finland, skal sygehuset eller den pågældende institution anmelde dødsfaldet til det finske folkeregister og øvrige myndigheder. Ved pludselige dødsfald er det også en god idé at kontakte politiet. Du skal desuden indsende en separat anmeldelse af dødsfaldet til eksempelvis banken og forsikringsselskabet.

Begravelse og begravelseshjælp

I Finland udstedes begravelsestilladelsen af lægen. Begravelsestilladelsen gives til de pårørende som arrangerer afdødes begravelse eller til bedemanden.

De kirkegårde som administreres af menighederne er almene begravelsespladser hvor personer som ikke tilhører kirken også kan blive begravet for den samme pris som medlemmerne. Det er også muligt at få et gravsted på en begravelsesplads som ikke tilhører en bestemt trosretning.

Hvis den afdøde kremeres, skal asken begraves eller placeres fast et bestemt sted senest et år efter kremeringen. Ejeren af det pågældende sted skal give sit samtykke til placeringen af asken, og stedet skal oplyses skriftligt til krematoriet.

Mindrebemidlede familier kan søge om hjælp til dækning af begravelsesudgifterne hos socialforvaltningen i kommunen. Pårørende til krigsinvalide som er blevet invalideret eller såret under de finske krige kan få begravelseshjælp fra Statskontoret.

Arv, boopgørelse og boafgift

Arveloven

Hvis andet ikke fremgår af testamentet, fordeles den afdødes ejendele i henhold til arveloven. De nærmeste arvinger er afdødes børn, de såkaldte livsarvinger. Hvis der ikke er børn, går arven til en eventuel ægtefælle, og hvis der ikke er nogen ægtefælle, arver den afdødes forældre, søskende, bedsteforældre eller deres børn. Arvefølgen standser ved bedsteforældrenes børn. Det betyder at morbror og farbror samt moster og faster kan arve, men ikke fætre og kusiner.

Den efterlevende ægtefælle har ret til at blive boende i parrets fælles bolig, hvis han eller hun ikke ejer en anden egnet bolig.

Hvis den afdøde hverken har arvinger eller har lavet et testamente, tilfalder hans eller hendes ejendele staten.

I Finland har udlændinge den samme ret til at modtage arv som finske statsborgere.

Boopgørelse

Hvis personen var permanent bosiddende i Finland ved sin død, skal der laves en boopgørelse med oplysninger om afdødes samt eventuel enkes/enkemands midler og gæld. Boopgørelsen skal foretages senest 3 måneder efter dødsfaldet, og den skal blandt andet indsendes til skattekontoret. Du kan anmode om forlængelse af fristen for indsendelse af boopgørelsen, hvis det er velbegrundet. Du kan få yderligere information hos Skatteförvaltningen.

Personbeviset, som indeholder de oplysninger om personen, der findes i folkeregistret, skal bruges ved boopgørelsen og kan fås hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Hvis afdøde har boet i udlandet i sin levetid, skal der bestilles et personbevis fra hvert land, som afdøde har boet i. På netstedet Finland utomlands finder du udførlig information om bestilling af personbeviser i de nordiske lande.

Boafgift

Du skal betale boafgift af aktiver, som du har arvet eller fået via testamente, hvis arvelader eller modtager af arv eller testamente var bosiddende i Finland i dødsøjeblikket. Boafgiften bestemmes på baggrund af boopgørelsen eller selvangivelsen.

Boafgiften bestemmes ud fra værdien af arven og på baggrund af slægtsforhold. Du kan få yderligere information om boafgift hos Skatteförvaltningen.

Pension til pårørende

Personer, som har mistet en nærtstående, kan få familiepension. Du kan læse mere om familiepension på siden Efterlevelsespension i Finland.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.