Pårørendes død i Finland

Omaisen kuolema Suomessa
Her kan du lese om ting som må ordnes hvis en pårørende død i Finland.

På denne siden kan du lese om hvor man skal melde fra om en pårørendes dødsfall til et annet nordisk land og i Finland, om arv, booppgjør og arveavgift samt om familiepensjoner som utbetales til enke/enkemann og barn.

Melding om dødsfall til et annet nordisk land

Hvis en statsborger fra et annet nordisk land som oppholder seg permanent i Finland, dør i Finland, vil informasjon om dødsfallet som regel ikke bli direkte formidlet til det andre nordiske landets myndigheter. Dersom det er viktig at informasjonen om dødsfallet vises i hjemlandets folkeregister, må de pårørende selv sende utdrag fra folkeregisteret i landet der døden inntraff, og om mulig også dødsattest fra sykehuset, til folkeregistermyndigheten i det tidligere hjemlandet. I Finland fås utdrag fra folkeregisteret hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Hvis en svensk statsborger (uten finsk personnummer) som oppholder seg midlertidig i Finland, dør i landet, blir melding om dødsfallet formidlet til det svenske folkeregisteret via Sveriges ambassade på grunnlag av informasjonsutvekslingsavtalen mellom Finland og Sverige.

Melding av dødsfall i Finland

Når noen dør på sykehus eller annen pleieinstitusjon i Finland, melder sykehuset eller institusjonen ifra om dødsfallet til det finske folkeregisteret og andre myndigheter. Ved plutselige dødsfall bør man melde fra til politiet. Dessuten må det også meldes fra om dødsfallet til for eksempel bank og forsikringsselskap.

Begravelse og begravelsesbidrag

I Finland utsteder lege en gravleggingstillatelse. Gravleggingstillatelsen formidles til de pårørende som tar seg av begravelsen av avdøde, eller til en representant for et begravelsesbyrå.

Kirkegårdene som vedlikeholdes av menighetene, er offentlige gravplasser der de som ikke tilhører kirken, kan gravlegges for samme pris som for medlemmer. Man kan også få gravsted på en konfesjonsnøytral gravplass.

Hvis avdøde kremeres, skal asken gravlegges eller plasseres permanent på ett sted i løpet av et år etter kremeringen. Grunneier skal gi samtykke til plasseringen av asken, og det skal gis skriftlig melding om stedet til krematoriet.

Mindre bemidlede familier kan søke sosialforvaltningen i kommunen om tilskudd til å dekke begravelseskostnadene. Pårørende til krigsinvalide som ble invalidisert eller såret i Finlands kriger, kan få begravelsesbidrag fra Statskontoret.

Arv, booppgjør og arveavgift

Arveloven

Dersom ikke annet framgår av testamentet, fordeles den avdødes arv i overensstemmelse med arveloven. De nærmeste arvingene er barna, de såkalte livsarvingene. Hvis avdøde ikke hadde barn, går arven til en eventuell ektefelle, og hvis det ikke er noen ektefelle, går arven til avdødes foreldre, søsken, besteforeldre eller disses barn. Arvefølgen stanser ved besteforeldrenes barn. Det innebærer at onkler og tanter kan arve, men ikke fettere og kusiner.

En etterlatt ektefelle har rett til å bli boende i parets felles bolig dersom hun eller han ikke eier en annen egnet bolig.

Dersom en person dør uten arvinger og uten testamente, går vedkommendes eiendeler til staten.

Utlendinger har tilsvarende rett til å motta arv som finske statsborgere.

Booppgjør

Etter et dødsfall skal det foretas et booppgjør, der en kartlegger avdødes og den eventuelle enkens/enkemannens midler og gjeld. Booppgjøret må foretas senest tre måneder etter dødsfallet, og oppgjøret skal blant annet formidles til skattekontoret. Ytterligere informasjon får du hos Skatteförvaltningen.

Det såkalte embetsbeviset, det vil si opplysningene som finnes om personen i befolkningsdatasystemet, er tilgjengelig hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Arveavgift

For eiendom man får som arv eller gjennom testamente, skal det betales arveavgift dersom arvelater eller mottaker av arv bor i Finland når dødsfallet inntreffer. Arveavgift beregnes på grunnlag av booppgjør eller selvangivelse.

Arveavgiftens størrelse beregnes på grunnlag av verdien av arven og slektskapsforhold. Ytterligere informasjon om arveavgift får du hos Skatteförvaltningen.

Familiepensjoner til pårørende

Den som har mistet en pårørende, kan få familiepensjon. Les mer om familiepensjoner på siden Ytelser til etterlatte i Finland.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.