Tanskan työttömyysturvaetuudet

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge
Tältä sivulta selviää, miten pääset työttömyysvakuutuksen piiriin Tanskassa ja milloin sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan.

Jos jäät työttömäksi, voit olla oikeutettu työttömyyspäivärahaan. Edellytyksenä on, että kuulut työttömyysvakuutuksen piiriin. Joissakin Pohjoismaissa palkansaajat kuuluvat automaattisesti työttömyysvakuutuksen piiriin, toisissa maissa heidän on itse aktiivisesti ilmoittauduttava työttömyyskassaan. Selvitä huolella, mitä sääntöjä noudatetaan sinun tapauksessasi, jos olet asunut yhdessä ja työskennellyt toisessa Pohjoismaassa tai jos muutat Pohjoismaasta toiseen.

Työttömyysvakuutus

Jos työskentelet Tanskassa, kuulut yleensä Tanskan sosiaaliturvasäännösten piiriin. Sinun tulee tällöin liittyä työttömyyskassaan, jotta olisit vakuutettu työttömyyden varalta.

Työttömyyskassaan kuuluminen on Tanskassa vapaaehtoista. Useimmat liittyvät kuitenkin työttömyyskassan jäseniksi, sillä jäsenyys tuo taloudellista turvaa työttömyyden sattuessa.

Työttömyyskassan jäsen voi olla joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti vakuutettu. Kokoaikaisesti vakuutettujen jäsenmaksu on korkeampi, mutta he saavat vastaavasti enemmän työttömyyspäivärahaa jäädessään työttömäksi.

Jos haluat työttömyyskassan jäseneksi, sinun tulee itse ottaa yhteyttä haluamaasi työttömyyskassaan ja hakea jäsenyyttä.

Luettelon Tanskan työttömyyskassoista löydät Tanskan työmarkkina- ja rekrytointihallituksen verkkosivuilta. Lisätietoja työttömyyskassoista antaa Tanskan työttömyyskassojen yhteisjärjestö.

Jos asut Tanskassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Jos asut Tanskassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa, kuulut yleensä työskentelymaan säännösten piiriin.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Tanskassa

Jos asut yhdessä Pohjoismaassa ja työskentelet toisessa, kuulut yleensä työskentelymaan säännösten piiriin.

Jos työskentelet kahdessa tai useammassa maassa

Jos työskentelet samanaikaisesti kahdessa tai useammassa maassa, asuinpaikastasi ja kussakin maassa tekemästäsi työajasta riippuu, minkä maan työttömyysvakuutuksen piiriin kuulut. Kuulut Tanskan säännösten piiriin yleensä silloin, jos asut Tanskassa ja käytät yli 25 prosenttia kokonaistyöajastasi Tanskassa. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä etuuksien maksamisesta vastaavaan viranomaiseen (Udbetaling Danmark).

Jos muutat Tanskaan tai alat työskennellä Tanskassa

Jos alat työskennellä Tanskassa tai siirryt jostain muusta syystä Tanskan säännösten piiriin, sinun tulee ilmoittautua tanskalaiseen työttömyyskassaan kahdeksan viikon kuluessa muutosta. Siten varmistat, että työttömyysvakuutuskautesi jatkuu katkeamattomana.

Jos olet lähetetty työntekijä

Jos tanskalainen työnantajasi lähettää sinut korkeintaan kahdeksi vuodeksi töihin toiseen Pohjoismaahan, voit anoa Udbetaling Danmarkista lupaa kuulua Tanskan sosiaaliturvaan ja työttömyysvakuutukseen ulkomailla oleskelusi ajan. Udbetaling Danmarkista saat tarvittaessa todistuksen A1, jolla voit dokumentoida myönteisen päätöksen ulkomaan viranomaisille.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Jos työskentelet ulkomailla lyhyitä aikoja kerrallaan

Jos olet epävarma siitä, minkä maan työttömyysvakuutuksen piiriin kuulut, ota yhteyttä joko asuin- tai työskentelymaasi viranomaisiin ja selvitä, mitä sääntöjä noudatetaan sinun tapauksessasi.

Jos työskentelet tilapäisesti Grönlannissa

Jos työskentelet tilapäisesti tanskalaisen työnantajan palveluksessa Grönlannissa ja olet asunut vakinaisesti Tanskassa Grönlantiin muuttoosi asti, voit olla tanskalaisen työttömyyskassan jäsen. Ota yhteyttä työttömyyskassaasi, jos sinulla on kysyttävää.

Jos olet yrittäjä

Myös yrittäjä voi saada työttömyyspäivärahaa. Yrittäjiä koskevat kuitenkin hieman eri säännöt kuin palkansaajia. Joudut esimerkiksi lakkauttamaan yrityksesi, jos haluat saada työttömyyspäivärahaa.

Jos olet kokonaan työtön rajatyöntekijäksi lukeutuva yksityisyrittäjä ja asut sellaisessa EU-maassa, jossa ei ole yrittäjille tarkoitettua työttömyysvakuutusjärjestelmää, voit tietyin edellytyksin saada työttömyyspäivärahaa tanskalaisesta työttömyyskassastasi.

Jos olet opiskelija

Katso lisätietoja Työttömyyspäiväraha-kappaleen kohdasta ”Jos olet vastavalmistunut”.

Ota yhteyttä Udbetaling Danmarkiin, jos olet epävarma siitä, mihin työttömyysvakuutukseen sinun tulee kuulua.

Työttömyyspäiväraha

Mistä maasta haet työttömyyspäivärahaa?

Jos jäät työttömäksi, hae työttömyyspäivärahaa asuinmaastasi. Tämän pätee myös silloin, jos olet työskennellyt toisessa Pohjoismaassa.

Seuraavasta selviää, millä ehdoin voit saada tanskalaista työttömyyspäivärahaa. Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja olet työskennellyt Tanskassa, katso lisätietoja työttömyyspäivärahan saamisen ehdoista asuinmaatasi käsittelevältä sivulta (katso tämän sivun alalaidan kohta ”Tietoa muiden Pohjoismaiden työttömyysvakuutuksesta ja työttömyysturvaetuuksista”).

Millä edellytyksillä yrittäjä tai palkansaaja voi saada tanskalaista työttömyyspäivärahaa?

Voit saada tanskalaista työttömyyspäivärahaa vain tiettyjen edellytysten täyttyessä. Seuraavassa kerrotaan niistä lyhyesti. Voit tutustua aiheeseen yksityiskohtaisemmin osoitteessa borger.dk.

Ehdot ovat seuraavat:

 • Rekisteröidyt paikallisessa työnvälityskeskuksessa kokonaan työttömäksi työnhakijaksi ensimmäisestä työttömyyspäivästä alkaen. 
 • Olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään yhden vuoden ajan.
 • Sinulla on ollut viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana tietty määrä verottajalle ilmoitettua tuloa.
 • Olet työmarkkinoiden käytettävissä.
 • Esität vaaditunlaisen, hyväksytyn ansioluettelon viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun olet rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi työnvälityskeskuksessa.
Jos olet vastavalmistunut

Jos olet vastavalmistunut, voit olla oikeutettu työttömyyspäivärahaan kuukauden kuluttua tutkinnon suorittamisesta. Vaatimuksena on yleensä, että olet saattanut päätökseen jotkin seuraavista opinnoista:

 • vähintään 18 kuukauden mittainen ammatillinen koulutus
 • ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain mukainen ammatillinen peruskoulutus
 • kotouttamiskoulutuksesta annetun lain mukainen kotouttava peruskoulutus (IGU)
 • yliopistolain mukainen 1.7.2018 jälkeen aloitettu osa-aikaisina opintoina työn ohessa suoritettu ylempi korkea-asteen tutkinto (erhvervskandidat).

Jotta sinulla olisi vastavalmistuneena oikeus työttömyyspäivärahaan, sinun on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Olet suorittanut tanskan kielen taitotason 2 testin (Prøve i Dansk 2) vähintään arvosanalla 02 tai suorittanut muun vastaavan tai korkeamman taitotason kielikokeen.

tai

 • Olet viimeksi kuluneina 24 kuukautena tehnyt työtä 12 kuukautena ja ilmoittanut verottajalle vähintään 600 palkallista työtuntia, jos olet kokoaikaisesti vakuutettu, ja 400 palkallista työtuntia, jos olet osa-aikaisesti vakuutettu.

Työttömyyskassan jäsenyyttä tulee hakea viimeistään kahden viikon kuluttua tutkinnon suorittamisesta. Sinut voidaan hyväksyä työttömyyskassan jäseneksi aikaisintaan valmistumispäivästäsi lähtien.

Vastavalmistuneena saat tietyn kiinteän taksan mukaista työttömyyspäivärahaa, jonka suuruus riippuu siitä, onko huollettavanasi alaikäisiä lapsia.

Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla, olet oikeutettu tanskalaiseen työttömyyspäivärahaan vain, jos olet asunut vakinaisesti ja oleskellut Tanskassa, Färsaarilla tai Grönlannissa opintojesi alkamiseen saakka ja palannut ulkomailta viimeistään kahden viikon kuluttua tutkinnon suorittamisesta.

Jos olet työskennellyt ulkomailla ja aiot hakea tanskalaista työttömyyspäivärahaa

Jos olet työskennellyt ja ollut työttömyysvakuutettuna jossain toisessa Pohjoismaassa etkä siten täytä tanskalaisen työttömyyskassan jäsenyyden ja työttömyysvakuutuksen ehtoja, sinun tulee dokumentoida ulkomailla kertyneet vakuutuskaudet tanskalaiselle työttömyyskassalle. Tanskalainen työttömyyskassa voi pyytää tarvitsemansa tiedot suoraan siitä Pohjoismaasta, jonka työttömyysvakuutuksen piiriin olet kuulunut. Vaihtoehtoisesti voit dokumentoida vakuutuskaudet PD U1 -todistuksella, jonka voit tilata työskentelymaan työttömyysvakuutusviranomaiselta.

Jos olet aiemmin ollut työttömyysvakuutettu Tanskassa

Jos olet oleskellut toisessa Eta-maassa, Sveitsissä, Färsaarilla tai Isossa-Britanniassa, olet oikeutettu tanskalaiseen työttömyyspäivärahaan vain, jos olet kuulunut tanskalaiseen työttömyyskassaan vähintään vuoden ajan.

Jos olet ollut tanskalaisen työttömyyskassan jäsen viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, voit laskea yhteen Tanskassa kerryttämäsi ja toisessa Eta-maassa, Sveitsissä, Färsaarilla tai Isossa-Britanniassa kerryttämäsi vakuutuskaudet. Seuraavien ehtojen tulee täyttyä viimeistään kahdeksan viikon kuluttua työttömyysvakuutuksesi päättymisestä toisessa Eta-maassa, Sveitsissä, Färsaarilla tai Isossa-Britanniassa:

 • Haet kirjallisesti tanskalaisen työttömyyskassan jäsenyyttä.
 • Muutat Tanskaan ja oleskelet siellä.

Jos et ole ollut tanskalaisen työttömyyskassan jäsen viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, voit siirtää toisessa Eta-maassa, Sveitsissä, Färsaarilla tai Isossa-Britanniassa kerryttämäsi vakuutuskaudet Tanskaan. Seuraavien ehtojen tulee täyttyä viimeistään kahdeksan viikon kuluttua työttömyysvakuutuksesi päättymisestä toisessa Eta-maassa, Sveitsissä, Färsaarilla tai Isossa-Britanniassa:

 • Haet kirjallisesti tanskalaisen työttömyyskassan jäsenyyttä.
 • Olet alkanut työskennellä tietyn laajuisessa työsuhteessa tai olet alkanut toimia yrittäjänä muuten kuin tilapäisesti. Voit tutustua ehtoihin tarkemmin osoitteessa borger.dk.

Työttömyyskassa päättää, hyväksytäänkö sinut työttömyyskassan jäseneksi ja saatko oikeuden työttömyyspäivärahaan.

Jos olet työskennellyt Tanskassa ja aiot hakea ulkomaista työttömyyspäivärahaa

Tanskassa kertyneet työskentely- ja vakuutuskaudet voidaan toisinaan hyväksilukea hakiessasi työttömyyspäivärahaa toisesta Pohjoismaasta. Ota yhteyttä työttömyyspäivärahaa hallinnoivan maan viranomaisiin, jos olet epävarma siitä, mitä sääntöjä noudatetaan sinun tapauksessasi.

Työttömyyspäivärahaa hallinnoivan maan viranomainen pyytää tanskalaisesta työttömyyskassastasi todistuksen Tanskassa kertyneistä vakuutuskausista. Vaihtoehtoisesti voit dokumentoida vakuutuskaudet PD U1 -lomakkeella, jonka voit tilata osoitteesta borger.dk.

Miten haet tanskalaista työttömyyspäivärahaa?

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi osoitteessa jobnet.dk heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Jos sinulla ei ole internetyhteyttä, käänny paikallisen työnvälityskeskuksen tai oman työttömyyskassasi puoleen ja pyydä apua ilmoittautumiseen.

Jotta voisit saada työttömyyspäivärahaa työttömyyskassasta, sinun tulee ilmoittautua työnhakijaksi osoitteessa jobnet.dk ja ilmoittaa työttömäksi jäämisestäsi työttömyyskassaan.

Jos ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi työnvälityskeskuksessa, saat sieltä käyttäjätunnuksen ja salasanan jobnet.dk-osoitteessa sijaitsevalle henkilökohtaiselle sivullesi ”Min side”. Jos ilmoittaudut työttömäksi sähköisesti osoitteessa jobnet.dk, luot käyttäjätunnuksen ja salasanan itse. Jos työnvälityskeskuksen virkailija ilmoittaa sinut työttömäksi, tarvittavat tunnukset lähetetään sähköiseen postilokeroosi (Digital Post). Mikäli sinut on vapautettu sähköisen postilokeron käytöstä, saat tunnukset kirjeitse vakituiseen osoitteeseesi.

Sinun on luotava ansioluettelo osoitteessa jobnet.dk. Lisäksi sinun tulee tehdä seuraavaa:

 • Vahvistat olevasi työtön työnhakija seuraamalla työpaikkailmoituksia. 
 • Rekisteröit työnhakusi Joblog-valikon kautta.
 • Ilmoittaudut terveeksi, jos olet ollut sairaana.
 • Tutustut omaan työllistymissuunnitelmaasi nimeltä ”Min Plan”. Siihen kirjataan muun muassa toimet, joihin sinun tulee osallistua työttömänä ollessasi. Lisäksi käyt lukemassa työnvälityskeskuksen ja työttömyyskassan kanssa tekemäsi sopimukset.

Sivustossa on monia erilaisia itsepalvelutoimintoja. Voit esimerkiksi ilmoittaa työllistymisestä tai lomasta, ilmoittautua sairaaksi sekä varata ja perua aikoja työnvälityskeskuksen virkailijoiden kanssa käytäviin keskusteluihin.

Miten pitkään voit saada tanskalaista työttömyyspäivärahaa?

Jos et ole vastavalmistunut, sinulla on oikeus saada työttömyyspäivärahaa kahden vuoden ajan vuoden kolmen vuoden mittaisella ajanjaksolla. Jos olet vastavalmistunut, sinulla on oikeus saada työttömyyspäivärahaa kaikkiaan yhden vuoden ajan kahden vuoden mittaisella ajanjaksolla.  

Työttömyyspäivärahan käyttö lasketaan tunteina tietyllä viitekaudella. Viitekausi on joko kaksi tai kolme vuotta riippuen siitä, oletko vastavalmistunut vai ollut jo pitempään mukana työelämässä. Viitekaudella olet oikeutettu tiettyyn määrään työttömyyspäivärahatunteja. Viitekaudella käyttämättä jääneitä työttömyyspäivärahatunteja ei voi siirtää myöhemmille työttömyyskausille. Viitekautta voidaan pidentää, jos olet ollut esimerkiksi sairaana tai vanhempainvapaalla.

Jos työttömyyspäivärahakautesi on päättynyt, sinulla on oikeus pidentää työttömyyspäivärahakautta niiden palkkatyötuntien perusteella, jotka olet tehnyt sen jälkeen, kun aloit saada työttömyyspäivärahaa.

Jokainen työskentelytunti pidentää työttömyyspäivärahakautta kahdella tunnilla. Nämä ylimääräiset työttömyyspäivärahatunnit sinun on käytettävä kaudella jonka pituudeksi lasketaan kolme kertaa tekemiesi työtuntien määrä.

Lisätunteja voi ansaita korkeintaan tietyn säädetyn maksimimäärän verran. Tutustu sääntöihin tarkemmin osoitteessa borger.dk.

Voitko saada tanskalaista työttömyyspäivärahaa toisessa Pohjoismaassa?

Jos saat tanskalaista työttömyyspäivärahaa, voit tietyissä tapauksissa lähteä työnhakuun toiseen Pohjoismaahan tanskalaisen työttömyyspäivärahan turvin. Työnhakumatka voi kestää korkeintaan kolme kuukautta. Tämä ei kuitenkaan koske Grönlantia.

Seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

 • Olet Eta-maan tai Sveitsin kansalainen.
 • Asut ja oleskelet Tanskassa työnhakumatkalle lähtöösi saakka.
 • Olet työttömyyskassan jäsen.
 • Olet oikeutettu työttömyyspäivärahaan työnhakumatkalle lähtiessäsi.
 • Ilmoittaudut kokonaan työttömäksi työnhakijaksi työnvälityskeskuksessa vähintään neljä viikkoa ennen työnhakumatkan suunniteltua alkamisajankohtaa.
 • Pyydät työttömyyskassastasi PD U2 -todistuksen ennen Tanskasta lähtöäsi, kuitenkin aikaisintaan neljä viikkoa ennen suunniteltua lähtöpäivää.

Työnvälityskeskus voi tietyissä tapauksissa myöntää luvan poiketa neljän viikon ilmoittautumisaikarajaa koskevasta vaatimuksesta. Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Kun sinulla on PD U2 -asiakirja, sinulla on oikeus saada työttömyyspäivärahaa todistuksessa ilmoitetun ajan. Työttömyyspäivärahaa saadaksesi sinun on kuitenkin ilmoittauduttava kohdemaan työnvälityksessä viimeistään seitsemän päivän kuluttua asiakirjassa mainitusta työnhakumatkan aloituspäivästä. Muussa tapauksessa saat työttömyyspäivärahaa vasta siitä päivästä alkaen, jolloin ilmoittaudut työnvälitystoimistossa.

Sinun on oltava kohdemaan työmarkkinoiden käytettävissä koko sen ajan, jolloin saat tanskalaista työttömyyspäivärahaa kyseisessä toisessa maassa. Jos saat työtä, et voi enää saada tanskalaista työttömyyspäivärahaa. Tällöin sinun tulee yleensä ilmoittautua kohdemaan työttömyysvakuutuksen piiriin.

Mikäli et saa töitä ulkomailta, sinun on tärkeää palata Tanskaan ja ilmoittautua paikallisessa työnvälityskeskuksessa ennen kolmen kuukauden määräajan umpeutumista. Aikaraja käy ilmi työttömyyskassasi myöntämästä PD U2 -asiakirjasta.

Voitko lähteä työnhakuun Tanskaan jonkin toisen Pohjoismaan maksaman työttömyyspäivärahan turvin?

Jos saat työttömyyspäivärahaa jostain toisesta Pohjoismaasta, voit tietyissä tapauksissa lähteä korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun Tanskaan kotimaasi maksaman työttömyyspäivärahan turvin. Tarvitset työnhakumatkalle mukaan lähtömaan työttömyysvakuutusviranomaisen myöntämän PD U2 -todistuksen.

Tanskaan saapuessasi sinun on rekisteröidyttävä työnhakijaksi Work in Denmark -palvelussa.

Mistä saat lisätietoja?

Jos sinulla on kysyttävää Tanskan työttömyysvakuutuksesta, ota yhteyttä työttömyyskassaan.

Jos haluat tietää, minkä maan säännöksiä sovelletaan sinun tapauksessasi, ota yhteyttä Udbetaling Danmarkin kansainvälisistä sosiaaliturva-asioista vastaavaan yksikköön.

Tietoa muiden Pohjoismaiden työttömyysvakuutuksesta ja työttömyysturvaetuuksista

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.