Danske dagpenger ved arbeidsledighet

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge
Her kan du lese om hvordan du blir arbeidsledighetsforsikret i Danmark, og når du har rett til dagpenger ved arbeidsledighet.

Hvis du blir arbeidsledig, kan du ha rett til dagpenger ved arbeidsledighet. Det forutsetter at du er arbeidsledighetsforsikret. I noen nordiske land skjer dette automatisk når du jobber, mens du i andre land må melde deg inn i en arbeidsledighetskasse. Hvis du har bodd i et nordisk land og jobbet i et annet, eller hvis du flytter mellom to nordiske land, må du være spesielt oppmerksom på hvilke regler som gjelder.

Arbeidsledighetsforsikring

Hvis du jobber i Danmark, vil det i de langt fleste tilfeller være de danske trygdereglene som gjelder for deg. Det betyr at du må melde deg inn i en arbeidsledighetskasse (a-kasse) for å være arbeidsledighetsforsikret.

I Danmark er det frivillig om du vil være medlem av en a-kasse, men de fleste velger å være det fordi medlemskapet gir økonomisk sikkerhet ved arbeidsledighet.

Du kan enten være fulltidsforsikret eller deltidsforsikret. Det koster mer å være fulltidsforsikret, men til gjengjeld får du utbetalt mer i dagpenger hvis du blir arbeidsledig.

Du må selv ta kontakt med en a-kasse for å bli medlem.

Du kan finne en liste over danske a-kasser hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og få nærmere opplysninger om a-kassene hos bransjeorganisasjonen Danske A-kasser.

Hvis du bor i Danmark og jobber i et annet nordisk land

Hvis du bor i Danmark og jobber i et annet nordisk land, vil du som hovedregel omfattes av reglene i landet du jobber i.

Hvis du bor i et annet nordisk land og jobber i Danmark

Hvis du bor i ett nordisk land og jobber i et annet, vil du som hovedregel være omfattet av reglene i landet du jobber i.

Hvis du jobber i to eller flere land

Hvor du skal være arbeidsledighetsforsikret hvis du jobber i to eller flere land, avhenger dels av hvor du bor, og av hvor mye du jobber i hvert enkelt land. Som hovedregel vil du være omfattet av de danske reglene hvis du bor i Danmark og jobber mer enn 25 % av arbeidstiden din i Danmark. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Når du flytter eller begynner å jobbe i Danmark

Hvis du begynner å jobbe i Danmark eller av annen grunn blir omfattet av de danske reglene, må du melde deg inn i en dansk a-kasse innen åtte uker for at det ikke skal oppstå et hull i arbeidsledighetsforsikringsperioden din.

Hvis du er utstasjonert

Hvis du jobber for en dansk arbeidsgiver og er utstasjonert i et annet nordisk land i opptil to år, kan du søke Udbetaling Danmark om å fortsatt være omfattet av den dansk trygdeordningen og fortsatt være arbeidsledighetsforsikret i Danmark. Udbetaling Danmark kan utstede en attest A1 som dokumenterer avgjørelsen overfor utenlandske myndigheter.

Du kan lese mer på borger.dk.

Hvis du har korte ansettelser i utlandet

Hvis du er i tvil om hvor du skal arbeidsledighetsforsikres, må du kontakte myndighetene i arbeids- eller bostedslandet for å avklare hva som gjelder.

Hvis du jobber midlertidig på Grønland

Hvis du jobber midlertidig for en dansk arbeidsgiver på Grønland og har bolig i Danmark umiddelbart før du flytter til Grønland, kan du være medlem av en dansk a-kasse. Du kan kontakte a-kassen din hvis du har spørsmål.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende

Du kan få rett til dagpenger hvis du er selvstendig næringsdrivende. Det gjelder imidlertid noen litt andre regler enn for lønnsmottakere. For eksempel må du avslutte din virksomhet for å få rett til dagpenger.

Hvis du er en helt ledig selvstendig næringsdrivende grensearbeider som bor i en EU-medlemsstat der det ikke finnes et arbeidsledighetsforsikringssystem for selvstendige næringsdrivende, kan du motta dagpenger fra din danske a-kasse under visse betingelser.

Hvis du er student

Hvis du har spørsmål om hvor du skal være arbeidsledighetsforsikret, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Hvis du har spørsmål om hvor du skal være arbeidsledighetsforsikret, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Dagpenger ved arbeidsledighet

I hvilket land skal du søke om dagpenger ved arbeidsledighet?

Hvis du er arbeidsledig, må du søke om dagpenger i landet der du bor. Det gjelder også hvis du har jobbet i et annet nordisk land.

Nedenfor kan du lese om reglene for å motta danske dagpenger ved arbeidsledighet. Hvis du bor i et annet nordisk land og har jobbet i Danmark, kan du lese om betingelsene for dagpenger ved arbeidsledighet på siden som handler om landet der du bor (se “Informasjon om arbeidsledighetsforsikring og dagpenger i de nordiske landene” nederst på denne siden).

Hvilke betingelser må du oppfylle for å ha rett til danske dagpenger ved arbeidsledighet hvis du er lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende?

For å ha rett til danske dagpenger ved arbeidsledighet må du oppfylle en rekke betingelser. Her følger en oversikt over kravene. Reglene er beskrevet i detalj på borger.dk.

Du må:

 • være registrert som arbeidssøker ved ditt lokale jobbsenter fra første dag du er arbeidsledig 
 • ha vært medlem av en a-kasse i minst ett år
 • ha fått innberettet en viss inntekt de siste tre årene
 • stå til rådighet for arbeidsmarkedet
 • ha en fyllestgjørende og godkjent CV senest to uker etter at du meldte deg som arbeidsledig på jobbsenteret
Hvis du er nyutdannet

Som nyutdannet kan du ha rett til dagpenger en måned etter at du har avsluttet utdanningen. I utgangspunktet må utdanningen være en av disse:

 • en yrkesrettet utdanning som er normert til å vare minst 18 måneder
 • en yrkesgrunnutdanning i henhold til Lov om erhvervsgrunduddannelse
 • en integrasjonsgrunnutdanning i henhold til Lov om integrationsgrunduddannelse – IGU
 • en yrkeskandidatutdanning påbegynt etter 1. juli 2018 i henhold til Lov om universiteter

For å få rett til dagpenger som nyutdannet, må du:

 • ha bestått Prøve i Dansk 2 med en karakter på minst 02 eller en danskprøve på et tilsvarende eller høyere nivå

eller

 • ha fått innrapportert minst 600 lønnstimer som fulltidsforsikret og 400 lønnstimer som deltidsforsikret i 12 måneder i løpet av de siste 24 månedene

Du må søke om å bli tatt opp i en a-kasse senest to uker etter at du har avsluttet utdanningen. Du kan tidligst bli tatt opp fra den dagen du har gjennomført utdanningen.

Som nyutdannet mottar du dagpenger med en fast sats som avhenger av om du er forsørger eller ikke-forsørger.

Hvis du har gjennomført utdanningen i utlandet, er det en betingelse for å ha rett til dagpenger at du oppfyller kravet om bopel og opphold i Danmark, Færøyene eller Grønland umiddelbart før du begynte på utdanningen, og senest to uker etter at du avslutter den.

Hvis du har jobbet i utlandet og skal søke om danske dagpenger

Hvis du ikke oppfyller kravet om å ha vært arbeidsledighetsforsikret i en dansk a-kasse fordi du har jobbet og vært arbeidsledighetsforsikret i et annet nordisk land, må du dokumentere den utenlandske forsikringsperioden din enten ved at a-kassen din innhenter opplysningene direkte fra det nordiske landet der du tidligere har vært arbeidsledighetsforsikret, eller med attesten PD U1, som du kan få ved å henvende deg til arbeidsledighetsforsikringen i landet der du har jobbet.

Hvis du tidligere har vært arbeidsledighetsforsikret i Danmark

Du må ha vært medlem av en dansk a-kasse i minst et år for å ha rett til dagpenger etter oppholdet ditt i et annet EØS-land, Sveits, Færøyene eller Storbritannia.

Har du vært medlem av en dansk a-kasse i løpet av de siste fem årene, kan du legge sammen arbeidsledighetsforsikringsperiodene dine fra et annet EØS-land, Sveits, Færøyene og Storbritannia med arbeidsledighetsforsikringsperioder i Danmark. Du må oppfylle to betingelser senest åtte uker etter at du har sluttet å være arbeidsledighetsforsikret i det andre EØS-landet, Sveits, Færøyene eller Storbritannia:

 • Du søker skriftlig om å bli tatt opp i den danske a-kassen.
 • Du flytter til Danmark og oppholder deg i landet.

Har du ikke vært medlem av en dansk a-kasse i løpet av de siste fem årene, kan du legge sammen arbeidsledighetsforsikringsperiodene dine fra et annet EØS-land, Sveits, Færøyene eller Storbritannia. Du må oppfylle følgende betingelser senest åtte uker etter at du har sluttet å være arbeidsledighetsforsikret i det andre EØS-landet, Sveits, Færøyene eller Storbritannia:

 • Du søker skriftlig om å bli tatt opp i den danske a-kassen.
 • Du har begynt på en jobb av en viss varighet eller har påbegynt driften av en selvstendig virksomhet mer enn midlertidig. Du kan lese med om betingelsene på borger.dk.

Det er a-kassen som avgjør om du kan bli medlem av a-kassen og få rett til dagpenger.

Hvis du har jobbet i Danmark og skal søke om utenlandske dagpenger

Hvis du søker om dagpenger i et annet nordisk land, kan du ha rett til å medregne dine arbeids- og forsikringsperioder fra Danmark. Du må kontakte myndighetene i landet der du søker, hvis du er i tvil om reglene.

For å dokumentere de danske forsikringsperiodene dine innhenter myndigheten i landet der du søker om dagpenger, opplysninger om de danske forsikringsperiodene, eller du kan bruke attest PD U1. Den kan du søke om på borger.dk.

Hvordan søker du om danske dagpenger ved arbeidsledighet?

Hvis du blir arbeidsledig, må du på den første dagen du er ledig, melde deg som ledig på jobnet.dk. Hvis du ikke har internettilgang, kan du henvende deg på ditt lokale jobbsenter eller a-kasse og få hjelp til å bli tilmeldt.

For å få utbetalt dagpenger fra a-kassen din må du ha meldt deg som ledig på jobnet.dk og melde deg ledig hos a-kassen.

Når du har meldt deg ledig på jobbsenteret, har du fått et brukernavn og passord til din egen personlige side, ”min side”, på jobnet.dk. Hvis du har meldt deg ledig på jobnet.dk, har du selv laget disse kodene. Hvis jobbsenteret ditt har meldt deg ledig, vil du få opplysningene om kodene sendt til din e-boks. Hvis du er fritatt for obligatorisk digital post, vil de bli sendt med brev til din folkeregisteradresse.

På jobnet.dk må du opprette CV. I tillegg må du:

 • bekrefte at du er arbeidssøkende ved å sjekke jobbforslag 
 • registrere jobbsøkingen i en jobblogg
 • melde deg frisk etter sykdom
 • lese din ”Min Plan” med de aktivitetene mv. du må delta i mens du er ledig, og lese dine avtaler med jobbsenteret og med a-kassen

I tillegg finnes det forskjellige muligheter for selvbetjening. For eksempel kan du melde deg av når du får jobb, melde ferie eller melde deg syk samt bestille og ombestille samtaler med jobbsenteret.

Hvor lenge kan du motta danske dagpenger ved arbeidsledighet?

Hvis du ikke er nyutdannet, har du rett til å få dagpenger i to år i løpet av en periode på tre år. Hvis du er nyutdannet, har du rett til dagpenger i sammenlagt ett år i løpet av en periode på to år.  

Dagpengeforbruket ditt blir gjort opp i timer innenfor en “referanseperiode”, som erpå to eller tre år avhengig av om du er nyutdannet eller ikke. I referanseperioden har du samlet sett rett til dagpenger i et visst antall timer. Timene du har rett til dagpenger for, faller bort hvis du ikke rekker å avvikle dem i løpet av referanseperioden. Referanseperioden kan forlenges, for eksempel hvis du har vært syk eller fått barn.

Hvis dagpengeperioden din har utløpt, har du rett til å forlenge perioden på bakgrunn av lønnstimer du har hatt etter at du begynte å motta dagpenger.

Hver arbeidstime forlenger dagpengeperioden din med to timer. De ekstra dagpengetimene må du bruke innenfor denne perioden, som blir gjort opp som tre ganger antallet timer du har jobbet.

Det er en grense for hvor mange timer du kan opptjene. Du kan lese reglene på borger.dk.

Kan du få danske dagpenger ved arbeidsledighet utbetalt i et annet nordisk land?

Hvis du mottar danske dagpenger ved arbeidsledighet, kan du i visse tilfeller ta med deg dagpengene til et annet nordisk land i opptil tre måneder mens du søker arbeid der. Det gjelder imidlertid ikke for Grønland.

Betingelsene er at:

 • du er statsborger i et EØS-land eller Sveits
 • du bor og oppholder deg i Danmark inntil avreisedatoen
 • du er medlem av en a-kasse
 • du har rett til dagpenger på tidspunktet da du reiser
 • du har vært tilmeldt jobbsenteret som fulltidsarbeidsledig i minst fire uker før den planlagte reisedatoen
 • du har søkt om attest PD U2 hos din a-kasse før du reiser, men tidligst fire uker før den planlagte avreisedatoen

Du kan i visse tilfeller få dispensasjon fra kravet om fire ukers tilmelding hos jobbsenteret. Du kan lese mer på borger.dk.

Med dokumentet PD U2 har du rett til dagpenger i den perioden som står i dokumentet. Men for å få dagpengene utbetalt må du melde deg hos arbeidsformidlingen i landet du reiser til, senest sju dager etter startdatoen som står i dokumentet. Ellers får du først dagpenger fra dagen du melder deg hos arbeidsformidlingen.

I den perioden du mottar danske dagpenger i et annet nordisk land, må du stå til rådighet for arbeidsmarkedet i landet du har reist til. Hvis du får jobb, kan du ikke lenger få danske dagpenger. I stedet må du som hovedregel arbeidsledighetsforsikres der du får jobb.

Finner du ikke jobb i det andre landet, er det viktig at du er tilbake i Danmark og melder deg hos ditt lokale jobbsenter før fristen på tre måneder utløper. Fristen går fram av dokument PD U2 som a-kassen har utstedt til deg

Kan du få dagpenger ved arbeidsledighet fra et annet nordisk land mens du søker jobb i Danmark?

Hvis du mottar dagpenger ved arbeidsledighet fra et annet nordisk land, kan du i visse tilfeller ta med deg dagpengene til Danmark i opptil tre måneder mens du søker jobb. Det forutsetter at arbeidsledighetsforsikringen i landet der du er arbeidsledighetsforsikret, utsteder attest PD U2.

Når du ankommer til Danmark, må du registrere deg som arbeidssøkende hos Work in Denmark.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

Hvis du har spørsmål om arbeidsledighetsforsikring i Danmark, kan du kontakte en a-kasse.

Hvis du har spørsmål om hvilket lands regler som gjelder i din situasjon, kan du kontakte Udbetaling Danmarks kontor for International Social Sikring.

Informasjon om arbeidsledighetsforsikring og -dagpenger i de nordiske landene

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.