Suomen työttömyysturvaetuudet

Suomen työttömyysturvaetuudet
Tällä sivulla kerrotaan Suomen työttömyysturvaetuuksista. Sivulla kerrotaan ensin oikeudesta työttömyyspäivärahaan sekä niistä erityissäännöistä, jotka koskevat ulkomaisia työntekijöitä, rajatyöntekijöitä ja Suomeen palaavia työntekijöitä. Sivun loppupuolella kerrotaan oikeudesta Suomen työmarkkinatukeen.

Työttömyysvakuutus on osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. Työttömyysvakuutus sisältää joukon erilaisia tukia ja etuisuuksia, joilla pyritään turvaamaan työttömäksi jäävän henkilön toimeentulo. Tässä artikkelissa käsitellään oikeutta työttömyyspäivärahaan ja työmarkkinatukeen.

Työttömyyspäiväraha

Työttömyyspäivärahaa maksetaan kahdesta eri järjestelmästä. Jos jäät työttömäksi ja kuulut työttömyyskassaan, voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa omasta työttömyyskassastasi. Jos et kuulu mihinkään työttömyyskassaan, voit saada peruspäivärahaa Kansaneläkelaitoksesta (Kela). Jos et ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan, voit saada työmarkkinatukea.

Oletko oikeutettu työttömyyspäivärahaan?

Peruspäiväraha ja ansiosidonnainen päiväraha myönnetään pääasiallisesti samoilla perusteilla. Sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet 17–64-vuotias,
 • olet työtön,
 • asut Suomessa,
 • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin,
 • etsit kokopäivätyötä,
 • olet työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä ja
 • täytät työssäoloehdon.

Täytät palkansaajan työssäoloehdon, jos olet ollut ansiotyössä vähintään 18 tuntia viikossa 26 viikon ajan viimeisten 6 kuukauden aikana ja palkkasi on ollut alan työehtosopimuksen mukainen. Jos alakohtaista työehtosopimusta ei ole, palkan pitää olla vähintään tietty euromäärä kuukaudessa. Täytät ansiosidonnaisen työttömyyskassan jäsenyysehdon, jos työssäoloehto täyttyy jäsenyysaikana. Lue lisää liittymisestä työttömyyskassan jäseneksi sivulta Työttömyyskassat ja ammattiliitot Suomessa.

Jos olet ollut aikaisemmin töissä toisessa EU-/Eta-maassa ja jäät Suomessa työttömäksi ennen työssäoloehdon täyttymistä, lue alta kohta Ulkomaalaisen työntekijän oikeus Suomen työttömyysturvaan.

Miten haet työttömyyspäivärahaa?

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu mahdollisimman pian TE-palveluihin työnhakijaksi.

Jos olet työttömyyskassan jäsen, hae ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa suoraan työttömyyskassastasi. Lisäohjeita saat omalta työttömyyskassaltasi tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestöltä.

Jos et ole työttömyyskassan jäsen, hae peruspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta.

Milloin työttömyyspäivärahan maksu alkaa?

Työttömyyspäivärahan maksu alkaa 5 arkipäivän omavastuuajan jälkeen. Sinä aikana sinun on oltava työttömänä työnhakijana TE-palveluissa. Omavastuuaikaan voidaan laskea työttömyyspäiviä korkeintaan 8 peräkkäisen kalenteriviikon ajalta.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa ja se on veronalaista tuloa.

Tiettyjä erityisryhmiä koskevat säännöt

Ulkomailta saapuvia työntekijöitä, rajatyöntekijöitä, toisesta Pohjoismaasta palaavia henkilöitä ja niitä, jotka haluavat lähteä ulkomaille työnhakuun tai tulla ulkomailta Suomeen työnhakuun koskevat erityissäännöt, joista löydät tietoa alta.

  Ulkomaalaisen työntekijän oikeus Suomen työttömyysturvaan

  Kun aloitat työskentelyn Suomessa ja haluat vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta ansiosidonnaisella työttömyysvakuutuksella, liity työttömyyskassaan neljän viikon sisällä Suomeen muutostasi. Jos et kuulu työttömyyskassaan, olet oikeutettu vain Kelan maksamaan peruspäivärahaan.

  Jos jäät Suomessa työttömäksi ennen työssäoloehdon täyttymistä, työttömyyspäivärahan edellytykset voivat täyttyä toisessa EU/Eta-maassa tehdyn työn perusteella. Ruotsista ja Tanskasta luetaan ansioturvaan hyväksi vain vakuutus- ja työskentelykaudet työttömyyskassan jäsenenä. Lisäksi yleensä edellytetään, että olet työskennellyt Suomessa välittömästi ennen työttömyyttä vähintään neljä viikkoa. Jos et ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan, voit olla oikeutettu työmarkkinatukeen.

  Asiointia suomalaisessa työttömyyskassassa helpottaa, jos olet pyytänyt lähtömaasi työttömyyskassasta tai vastaavalta viranomaiselta PD U1-lomakkeen. Saat lisätietoja lähtömaasi viranomaisilta.

  Toisesta Pohjoismaasta Suomeen palaavat henkilöt

  Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan työskentelyaika toisessa Pohjoismaassa voidaan suoraan huomioida työttömyyspäivärahan työssäoloehdossa ilman vaatimusta neljän viikon työskentelystä Suomessa paluun jälkeen. Näin on siinä tapauksessa, kun palaat Suomeen oltuasi enintään viisi vuotta toisessa Pohjoismaassa.

  Sinut katsotaan paluumuuttajaksi, jos olet asunut Suomessa aikaisemmin vakituisesti. Sinun on myös tullut olla töissä tai saanut Suomessa työttömyyspäivärahaa viimeisen viiden vuoden aikana, jotta olisit oikeutettu työttömyyspäivärahaan.

  Rajatyöntekijät

  Rajatyöntekijöitä eli toisessa maassa asuvia ja toisessa työskenteleviä koskevat osaksi erityissäännöt työttömyyspäivärahan hakemisen suhteen. Säännöt riippuvat siitä, oletko varsinainen rajatyöntekijä vai muu rajatyöntekijä.

  Rajatyöntekijä

  Rajatyöntekijänä pidetään henkilöä, joka työskentelee päivittäin toisessa maassa ja asuu toisessa maassa ja palaa kotiin vähintään kerran viikossa. Rajatyöntekijän työttömyysvakuutus on siinä maassa, missä henkilö työskentelee.

  Jos henkilö jää työttömäksi osittain tai määräajaksi (lomautus), täytyy hänen ilmoittautua työnhakijaksi työskentelymaassa ja tällöin työttömyyskorvauksen maksaja on työskentelymaan työttömyyskassa.

  Jos henkilö jää kokonaan työttömäksi, hänen täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi asuinmaassaan, ja työttömyyskorvauksen maksaja on asuinmaan työttömyyskassa tai muu toimivaltainen viranomainen.

  Muu rajatyöntekijä

  Varsinaiseen rajatyöntekijään verrattuna muu rajatyöntekijä palaa kotiin harvemmin kuin kerran viikossa. Muun rajatyöntekijän tulee olla työttömyysvakuutettu työskentelymaassaan.

  Jos muu rajatyöntekijä jää kokonaan työttömäksi, hän voi palata asuinmaahansa työttömäksi työnhakijaksi tai jäädä työskentelymaahan työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyyspäivärahan maksaa se maa, jossa henkilö on työttömänä työnhakijana.

  Työttömänä työnhakijana ulkomailta Suomeen

  Voit saapua Suomeen myös työttömänä työnhakijana ja saada työttömyyspäivärahaa, mutta tämä vaatii ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi lähtömaassasi hyvissä ajoin ennen muuttoa. Lue lisää oman maasi työttömyysturvaa käsittelevältä sivulta.

  Työttömänä työnhakijana Suomesta ulkomaille

  Työttömät työnhakijat voivat tietyin ehdoin saada suomalaista työttömyyspäivärahaa mukaan työnhakuun EU- tai Eta-maihin. Työtön työnhakija voi säilyttää oikeutensa työttömyyspäivärahaan enintään kolmen kuukauden ajan hakiessaan työtä EU-alueella.

  Edellytyksenä on, että työnhakija on ollut Suomessa neljä viikkoa työttömänä työnhakijana ennen ulkomaille lähtöään. Henkilö, joka on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan, ei voi saada sitä työnhakuun ulkomaille. Työmarkkinatukea ei makseta ulkomaan työnhaun ajalle.

  Ennen lähtöä työnhakijan tulee pyytää Kelan toimistosta tai työttömyyskassasta todistus oikeudestaan työttömyysturvaan Suomessa (lomake U2). Siinä maassa, johon työtön työnhakija lähtee töitä etsimään, tulee hänen ilmoittautua paikalliseen työvoimatoimistoon viikon kuluessa maahan saapumisesta.

  Jos työtä ei ole löytynyt kolmen kuukauden kuluessa, pitää työnhakijan palata Suomeen tai hän menettää oikeuden suomalaiseen työttömyyspäivärahaan.

  Tarkempaa tietoa TE-palveluista, Kelasta ja Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä.

  Työmarkkinatuki

  Työmarkkinatuki on taloudellista tukea, jota maksetaan henkilöille, jotka eivät täytä työssäoloehtoa, jotka tulevat ensi kertaa työmarkkinoille tai jotka ovat saaneet työttömyyspäivärahaa enimmäisajan.

  Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä aikaisempaa työssäoloa, vaan ratkaisevaa on, asutko vakinaisesti Suomessa. Voit saada työmarkkinatukea, jos olet 17–64-vuotias, et täytä työssäoloehtoa ja asut vakinaisesti Suomessa.

  Työmarkkinatuki on tarveharkintainen. Useimmat tulot siis pienentävät sitä. Työmarkkinatukea ei makseta ajalta, jolloin haet työtä toisesta Pohjoismaasta.

  Lisätietoja

  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.