Suomen työttömyysturvaetuudet

Suomen työttömyysturvaetuudet
Tällä sivulla kerrotaan Suomen työttömyysturvaetuuksista. Sivulla kerrotaan ensin työttömyyspäivärahasta ja sen ehdoista, hakemisesta ja maksamisesta. Sivun loppupuolella kerrotaan oikeudesta Suomen työmarkkinatukeen.

Työttömyysvakuutus on osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. Työttömyysvakuutus sisältää joukon erilaisia tukia ja etuuksia, joilla pyritään turvaamaan työttömäksi jäävän henkilön toimeentulo. Tällä sivulla käsitellään oikeutta työttömyyspäivärahaan ja työmarkkinatukeen. 

Ulkomaille töihin lähteviä tai ulkomailta saapuvia työntekijöitä, rajatyöntekijöitä, paluumuuttajia ja työttömänä työnhakijana ulkomaille työnhakuun lähteviä koskevat tietyt erityissäännöt. Niistä voit lukea lisää kohdassa Tiettyjä erityisryhmiä koskevat säännöt.

Minkä maan työttömyysvakuutuksen piiriin kuulut?

Yleisenä sääntönä voidaan sanoa, että kuulut sen maan työttömyysvakuutuksen piiriin, jossa työskentelet tai jonka lainsäädäntöä sinuun sovelletaan. Et siis voi jatkaa kuulumista suomalaiseen työttömyyskassaan, jos olet muuttanut työn perässä ulkomaille ja kuulut työskentelymaan sosiaaliturvaan.

Lisätietoa siitä, minkä maan sosiaaliturvan piiriin kuulut, löytyy sivulta Minkä maan sosiaaliturvaan kuulut.

Työttömyyspäiväraha

Työttömyyspäivärahaa maksetaan Suomessa kahdesta eri järjestelmästä. Jos jäät työttömäksi ja kuulut työttömyyskassaan, voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa omasta työttömyyskassastasi. Jos et kuulu mihinkään työttömyyskassaan, voit saada peruspäivärahaa Kansaneläkelaitoksesta (Kela).

Jos et ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan, voit saada työmarkkinatukea. Lisätietoa työmarkkinatuesta löytyy alta kohdasta Työmarkkinatuki.

Työttömyyskassat Suomessa

Jos haluat työttömäksi jäädessäsi ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, liity työttömyyskassaan. Työttömyyskassaan voi kuulua joko ammattiliiton kautta tai suoraan yksilöjäsenenä. Työttömyyskassojen yhteystiedot löydät Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) verkkosivuilta​​​​​, ja ammattiliitoista voit lukea lisää sivulta Ammattiliitot Suomessa.

Pääsäännön mukaan sinun kuuluu liittyä työttömyyskassaan siinä maassa, jossa työskentelet tai jonka lainsäädäntöä sinuun sovelletaan. Tiettyjä erityisryhmiä koskevista säännöistä voit lukea alta kohdasta Tiettyjä erityisryhmiä koskevat säännöt. 

Suomessa työttömyyskassan jäseneksi voi liittyä myös työttömänä tullessaan toisesta EU/Eta-maasta. Jotta voisit tuoda mukanasi toisessa maassa kertyneet työskentely- ja vakuutuskaudet, tulee sinun liittyä kassan jäseneksi kahdeksan viikon kuluessa, kun palaat Suomeen 5 vuoden kuluessa toisesta Pohjoismaasta. Muissa tapauksissa aikaraja liittymiselle on 1 kuukausi.

Oletko oikeutettu työttömyyspäivärahaan?

Peruspäiväraha ja ansiosidonnainen päiväraha myönnetään pääasiallisesti samoilla perusteilla. Sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet 17–64-vuotias,
 • olet työtön,
 • asut Suomessa,
 • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin,
 • etsit kokopäivätyötä,
 • olet työkykyinen ja työmarkkinoiden käytettävissä ja
 • täytät työssäoloehdon.

Täytät palkansaajan työssäoloehdon, jos olet ollut ansiotyössä vähintään 18 tuntia viikossa 26 viikon ajan viimeisten 6 kuukauden aikana ja palkkasi on ollut alan työehtosopimuksen mukainen. Jos alakohtaista työehtosopimusta ei ole, palkan pitää olla vähintään tietty euromäärä kuukaudessa. Täytät ansiosidonnaisen työttömyyskassan jäsenyysehdon, jos työssäoloehto täyttyy jäsenyysaikana. 

Jos olet ollut aikaisemmin töissä toisessa EU-/Eta-maassa ja jäät Suomessa työttömäksi ennen työssäoloehdon täyttymistä, lue alta kohta Ulkomaalaisen työntekijän oikeus Suomen työttömyysturvaan.

Miten haet työttömyyspäivärahaa?

Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu mahdollisimman pian Työmarkkinatorilla TE-palveluihin työnhakijaksi.

Jos olet työttömyyskassan jäsen, hae ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa suoraan työttömyyskassastasi. Lisäohjeita saat omalta työttömyyskassaltasi.

Jos et ole työttömyyskassan jäsen, hae peruspäivärahaa Kelasta.

Milloin työttömyyspäivärahan maksu alkaa?

Työttömyyspäivärahan maksu alkaa pääsääntöisesti 5 arkipäivän omavastuuajan jälkeen. Poikkeuksen muodostaa eroraha tai vastaava suoritus. 

Omavastuuaikana sinun on oltava työttömänä työnhakijana Työmarkkinatorin palveluissa. Omavastuuajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, vaan siihen voidaan laskea työttömyyspäiviä korkeintaan 8 peräkkäisen kalenteriviikon ajalta.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa ja se on veronalaista tuloa.

Tiettyjä erityisryhmiä koskevat säännöt

Ulkomaille muuttavia tai ulkomailta saapuvia työntekijöitä, rajatyöntekijöitä, toisesta Pohjoismaasta palaavia henkilöitä ja niitä, jotka haluavat lähteä ulkomaille työnhakuun tai tulla ulkomailta Suomeen työnhakuun koskevat erityissäännöt, joista löydät tietoa alta.

Ahvenanmaa on osa Suomea, eli alla olevat säännöt eivät koske Suomen ja Ahvenanmaan välillä liikkuvia.

  Suomesta ulkomaille töihin lähtevän oikeus työttömyysturvaan

  Jos olet aikaisemmin kuulunut Suomen työttömyysturvan piiriin ja lähdet ulkomaille töihin, voit siirtää Suomessa kertyneet työttömyysvakuutuskaudet uuteen työskentelymaahasi. 

  Vakuutuskausia siirretään U1-lomakkeella. Jos kuulut ansiosidonnaiseen työttömyyskassaan, saat lomakkeen omasta työttömyyskassastasi. Jos et kuulu työttömyyskassaan, saat lomakkeen Kelalta. Vakuutuskausia voidaan siirtää myös suoraan maiden välillä EESSI-järjestelmän kautta, jolloin U1-lomaketta ei tarvita.

  Oikeus eri maissa hankittujen vakuutus- ja työskentelykausien yhteen laskemiseen koskee sekä työntekijöitä että itsenäisiä ammattiharjoittajia.

  Lisätietoja saat Kelasta tai omasta työttömyyskassastasi.

  Ulkomailta saapuvan oikeus Suomen työttömyysturvaan

  Kun aloitat työskentelyn Suomessa ja haluat vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta ansiosidonnaisella työttömyysvakuutuksella, liity työttömyyskassaan kuukauden sisällä Suomeen muutostasi. Jos palaat toisesta Pohjoismaasta ja olet viimeisten 5 vuoden aikana kuulunut suomalaiseen työttömyyskassaan, on aikaraja liittymiselle kahdeksan viikkoa. Jos et kuulu työttömyyskassaan, olet oikeutettu vain Kelan maksamaan peruspäivärahaan, jos työttömyyspäivärahan edellytykset täyttyvät.

  Jos jäät Suomessa työttömäksi ennen työssäoloehdon täyttymistä, työttömyyspäivärahan edellytykset voivat täyttyä toisessa EU/Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa tehdyn työn perusteella. Ruotsista ja Tanskasta luetaan ansioturvaan hyväksi vain vakuutus- ja työskentelykaudet vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen ajalta. Jos olet ollut jäsen vain Ruotsin pakollisessa Alfa-kassassa, ei tätä lueta hyväksi. Lisäksi yleensä edellytetään, että olet työskennellyt Suomessa välittömästi ennen työttömyyttä vähintään neljä viikkoa.

  Jos et ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan, voit olla oikeutettu työmarkkinatukeen, josta löytyy lisätietoja alta kohdasta Työmarkkinatuki.

  Asiointia suomalaisessa työttömyyskassassa helpottaa, jos olet pyytänyt lähtömaasi työttömyyskassasta tai vastaavalta viranomaiselta PD U1-lomakkeen. Saat lisätietoja lähtömaasi viranomaisilta.

  Toisesta Pohjoismaasta Suomeen palaavat henkilöt

  Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan työskentelyaika toisessa Pohjoismaassa voidaan suoraan huomioida työttömyyspäivärahan työssäoloehdossa ilman vaatimusta neljän viikon työskentelystä Suomessa paluun jälkeen. Näin on siinä tapauksessa, kun palaat Suomeen oltuasi enintään viisi vuotta toisessa Pohjoismaassa.

  Sinut katsotaan paluumuuttajaksi, jos olet asunut Suomessa aikaisemmin vakituisesti. Sinun on myös tullut olla töissä tai saanut Suomessa työttömyyspäivärahaa viimeisen viiden vuoden aikana, jotta olisit oikeutettu työttömyyspäivärahaan.

  Rajatyöntekijät ja henkilöt, jotka asuvat muussa kuin työskentelyvaltiossa

  Rajatyöntekijäksi kutsutaan henkilöä, joka asuu muussa kuin työskentelyvaltiossaan ja palaa päivittäin tai viikoittain asuinvaltioonsa.

  Rajatyöntekijän työttömyysvakuutus on siinä maassa, jossa henkilö työskentelee. Rajatyöntekijöitä koskevat osittain erityissäännöt työttömyyspäivärahan hakemisen suhteen.

  Jos rajatyöntekijällä on edelleen voimassa oleva työsopimus, kuten lomautetulla, osa-aikatyössä olevalla tai tarvittaessa työhön kutsuttavalla, täytyy hänen ilmoittautua työnhakijaksi työskentelymaassa. Tällöin työttömyysetuuden maksaja on työskentelymaan työttömyyskassa tai muu toimivaltainen viranomainen.

  Kokonaan työttömän rajatyöntekijän täytyy ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi asuinmaassaan, ja työttömyysetuuden maksaja on asuinmaan työttömyyskassa tai muu toimivaltainen viranomainen. On tärkeää, että ilmoittaudut työnhakijaksi asuinmaasi työvoimatoimistossa ja lähetät jäsenhakemuksen asuinmaasi työttömyyskassaan välittömästi sen jälkeen, kun työsuhteesi työskentelymaassa päättyy. 

  Poikkeuksen edeltävään muodostaa henkilö, joka asuu muussa kuin työskentelyvaltiossaan, mutta ei palaa asuinvaltioon vähintään kerran viikossa (ns. muu kuin rajatyöntekijä tai epätyypillinen rajatyöntekijä). Hän voi työttömäksi jäädessään hakea työttömyysetuutta myös työskentelymaasta, jos hän ei enää palaa asuinmaahansa, vaan jää oleskelemaan työskentelymaahan ja ilmoittautuu siellä työnhakijaksi.

  Työttömänä työnhakijana ulkomailta Suomeen

  Voit saapua Suomeen myös työttömänä työnhakijana ja saada työttömyyspäivärahaa, mutta tämä vaatii ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi lähtömaassasi hyvissä ajoin ennen muuttoa. Lue lisää oman maasi työttömyysturvaa käsittelevältä sivulta.

  Työttömänä työnhakijana Suomesta ulkomaille

  Työttömät työnhakijat voivat tietyin ehdoin saada suomalaista työttömyyspäivärahaa mukaan työnhakuun EU/Eta-maihin tai Sveitsiin. Työtön työnhakija voi säilyttää oikeutensa työttömyyspäivärahaan enintään kolmen kuukauden ajan hakiessaan työtä EU-alueella.

  Edellytyksenä on, että työnhakija on ollut Suomessa neljä viikkoa työttömänä työnhakijana ennen ulkomaille lähtöään. TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija voi kuitenkin harkintansa mukaan lyhentää tätä jaksoa erityisestä syystä. Henkilö, joka on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan, ei voi saada sitä työnhakuun ulkomaille. Työmarkkinatukea ei makseta ulkomaan työnhaun ajalle.

  Ennen lähtöä työnhakijan tulee pyytää Kelan toimistosta tai työttömyyskassasta todistus oikeudestaan työttömyysturvaan Suomessa (lomake U2). Siinä maassa, johon työtön työnhakija lähtee töitä etsimään, tulee hänen ilmoittautua paikalliseen työvoimatoimistoon viikon kuluessa maahan saapumisesta.

  Jos työtä ei ole löytynyt kolmen kuukauden kuluessa, pitää työnhakijan palata Suomeen tai hän menettää oikeuden suomalaiseen työttömyyspäivärahaan.

  Tarkempaa tietoa Työmarkkinatorilta, Kelasta ja omasta työttömyyskassastasi.

  Työmarkkinatuki

  Työmarkkinatuki on taloudellista tukea, jota maksetaan työnhakijoille, jotka eivät täytä työssäoloehtoa, jotka tulevat ensi kertaa työmarkkinoille tai jotka ovat saaneet työttömyyspäivärahaa enimmäisajan.

  Työmarkkinatuki on tarveharkintainen. Useimmat tulot siis pienentävät sitä.

  Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä aikaisempaa työssäoloa, vaan ratkaisevaa on, asutko vakinaisesti Suomessa. Voit saada työmarkkinatukea, jos olet 17–64-vuotias, et täytä työssäoloehtoa ja asut vakinaisesti Suomessa.

  Jos lähdet työnhakutarkoituksessa toiseen Pohjoismaahan, et voi saada työmarkkinatukea. Tilapäinen oleskelu toisessa Pohjoismaassa sekä omaehtoinen työnhaku oleskelun aikana ovat kuitenkin mahdollisia.

  Lisätietoja

  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.