Danske arbejdsløshedsdagpenge

Danske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge
Her kan du læse om hvordan du bliver arbejdsløshedsforsikret i Danmark, og hvornår du har ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis du bliver arbejdsløs, kan du have ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det kræver at du er arbejdsløshedsforsikret. I nogle nordiske lande sker dette automatisk når du arbejder, mens du i andre lande skal melde dig ind i en arbejdsløshedskasse. Hvis du har boet i ét nordisk land og arbejdet i et andet, eller hvis du flytter mellem to nordiske lande, skal du være særlig opmærksom på hvilke regler der gælder.

Arbejdsløshedsforsikring

Hvis du arbejder i Danmark, vil det i langt de fleste tilfælde være de danske regler for social sikring der gælder for dig. Det betyder at du skal melde dig ind i en arbejdsløshedskasse (a-kasse) for at være arbejdsløshedsforsikret.

I Danmark er det frivilligt om du vil være medlem af en a-kasse, men de fleste vælger at være det fordi medlemskabet giver økonomisk sikkerhed i tilfælde af arbejdsløshed.

Du kan enten være fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. Det koster mere at være fuldtidsforsikret, til gengæld får du udbetalt mere i dagpenge hvis du bliver arbejdsløs.

Du skal selv tage kontakt til en a-kasse for at blive medlem.

Du kan finde en liste over danske a-kasser hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og få nærmere oplysninger om a-kasserne hos brancheorganisationen Danske A-kasser.

Hvis du bor i Danmark og arbejder i et andet nordisk land

Hvis du bor i Danmark og arbejder i et andet nordisk land, vil du som hovedregel være omfattet af reglerne i det land hvor du arbejder.

Hvis du bor i et andet nordisk land og arbejder i Danmark

Hvis du bor i et andet nordisk land og arbejder i et andet nordisk land, vil du som hovedregel være omfattet af reglerne i det land hvor du arbejder.

Hvis du arbejder i to eller flere lande

Hvor du skal være arbejdsløshedsforsikret hvis du arbejder i to eller flere lande, afhænger dels af hvor du bor, og af hvor meget du arbejder i hvert enkelt land. Som hovedregel vil du være omfattet af de danske regler hvis du bor i Danmark og arbejder mere end 25 % af din arbejdstid i Danmark. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Når du flytter eller begynder at arbejde i Danmark

Hvis du begynder at arbejde i Danmark eller af anden grund bliver omfattet af de danske regler, skal du melde din ind i en dansk a-kasse inden otte uger for at der ikke opstår et hul i din arbejdsløshedsforsikringsperiode.

Hvis du er udstationeret

Hvis du arbejder for en dansk arbejdsgiver og er udstationeret i et andet nordisk land i op til to år, kan du søge Udbetaling Danmark om fortsat at være omfattet af dansk social sikring og fortsat være arbejdsløshedsforsikret i Danmark. Udbetaling Danmark kan udstede en attest A1, som dokumenterer afgørelsen over for udenlandske myndigheder.

Du kan læse mere på borger.dk.

Hvis du har korte ansættelser i udlandet

Hvis du er i tvivl om hvor du skal arbejdsløshedsforsikres, skal du kontakte myndighederne i dit arbejds- eller bopælsland for at afklare hvad der gælder.

Hvis du arbejder midlertidigt i Grønland

Hvis du arbejder midlertidigt for en dansk arbejdsgiver i Grønland og har bopæl i Danmark umiddelbart inden du flytter til Grønland, kan du være medlem af en dansk a-kasse. Du kan kontakte din a-kasse hvis du har spørgsmål.

Hvis du er selvstændig

Du kan godt få ret til dagpenge hvis du er selvstændig erhvervsdrivende. Der gælder dog nogle lidt andre regler end for lønmodtagere. Eksempelvis skal du lukke din virksomhed ned for at få ret til dagpenge.

Hvis du er en helt ledig selvstændig erhvervsdrivende grænsearbejder, som bor i en EU-medlemsstat hvor der ikke findes et arbejdsløshedsforsikringssystem for selvstændige erhvervsdrivende, kan du modtage dagpenge fra din danske a-kasse under visse betingelser.

Hvis du er studerende

Se afsnittet “hvis du er nyuddannet” under “arbejdsløshedsdagpenge”.

Hvis du har spørgsmål om hvor du skal være arbejdsløshedsforsikret, kan du kontakte Udbetaling Danmark.

Arbejdsløshedsdagpenge

Hvilket land skal du søge om arbejdsløshedsdagpenge i?

Hvis du er ledig, skal du søge om arbejdsløshedsdagpenge i det land hvor du bor. Det gælder også hvis du har arbejdet i et andet nordisk land.

Nedenfor kan du læse om reglerne for at modtage danske arbejdsløshedsdagpenge. Hvis du bor i et andet nordisk land og har arbejdet i Danmark, kan du læse om betingelserne for arbejdsløshedsdagpenge på siden der handler om det land hvor du bor (se “Information om arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge i de nordiske lande” nederst på denne side).

Hvilke betingelser skal du opfylde for at have ret til danske arbejdsløshedsdagpenge hvis du er lønmodtager eller selvstændig?

For at have ret til danske arbejdsløshedsdagpenge skal du opfylde en række betingelser. Her kan du læse et overblik over kravene. Reglerne er beskrevet i detaljer på borger.dk.

Du skal:

 • være registreret som arbejdssøgende i dit lokale jobcenter fra den første dag du er ledig 
 • have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
 • have fået indberettet en vis indkomst de seneste tre år
 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • have et fyldestgørende og godkendt CV senest to uger efter du er tilmeldt som ledig i jobcentret.
Hvis du er nyuddannet

Som nyuddannet kan du have ret til dagpenge en måned efter du har afsluttet din uddannelse. Som udgangspunkt skal uddannelsen være én af disse:

 • en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til at vare mindst 18 måneder
 • en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse
 • en integrationsgrunduddannelse i henhold til lov om integrationsuddannelse – IGU
 • en erhvervskandidatuddannelse påbegyndt efter 1. juli 2018 i henhold til lov om universiteter.

For at få ret til dagpenge som dimittend, skal du:

 • have bestået Prøve i Dansk 2 med en karakter på mindst 02 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau

eller

 • have fået indberettet mindst 600 løntimer som fuldtidsforsikret og 400 løntimer som deltidsforsikret i 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

Du skal søge om optagelse i en a-kasse, senest to uger efter du har afsluttet uddannelsen. Du kan tidligst blive optaget fra den dag, du har gennemført uddannelsen.

Som nyuddannet modtager du dagpenge med en fast sats, der afhænger af, om du er forsørger eller ikke-forsørger.

Hvis du har gennemført din uddannelse i udlandet, er det en betingelse for at have ret til dagpenge, at du opfylder kravet om bopæl og ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland umiddelbart før du begyndte din uddannelse, og senest to uger efter du afslutter den.

Hvis du har arbejdet i udlandet og skal søge om danske arbejdsløshedsdagpenge

Hvis du ikke opfylder kravet om at have været arbejdsløshedsforsikret i en dansk a-kasse fordi du har arbejdet og været arbejdsløshedsforsikret i et andet nordisk land, skal du dokumentere din udenlandske forsikringsperiode med en attest PD U1, som du kan få ved at henvende dig til arbejdsløshedsforsikringen i det land du har arbejdet i.

Hvis du tidligere har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Du skal have været medlem af en dansk a-kasse i mindst et år for at have ret til dagpenge efter dit ophold i et andet EØS-land eller Schweiz.

Har du været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste fem år, kan du overføre dine arbejdsløshedsforsikringsperioder fra et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. Du skal opfylde to betingelser senest otte uger efter at du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne:

 • Du søger skriftligt om optagelse i den danske a-kasse.
 • Du flytter til Danmark og opholder dig her.

Har du ikke været medlem af en dansk a-kasse inden for de sidste fem år, kan du overføre dine arbejdsløshedsforsikringsperioder fra et andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne. Du skal opfylde følgende betingelser senest otte uger efter, at du er ophørt med at være arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land, Schweiz eller Færøerne:

 • Du søger skriftligt om optagelse i den danske a-kasse
 • Du er begyndt på et arbejde af en vis varighed eller påbegyndt driften af en selvstændig virksomhed mere end midlertidigt og i væsentligt omfang. Du kan læse nærmere om betingelserne på borger.dk.

Det er a-kassen, der afgør, om du kan blive medlem af a-kassen og få ret til dagpenge.

Hvis du har arbejdet i Danmark og skal søge om udenlandske arbejdsløshedsdagpenge

Hvis du søger om dagpenge i et andet nordisk land, kan du have ret til at medregne dine arbejds- og forsikringsperioder fra Danmark. Du skal kontakte myndighederne i det land hvor du søger hvis du er i tvivl om reglerne.

For at dokumentere dine danske forsikringsperioder skal du bruge en attest PD U1. Den kan du søge om på borger.dk.

Hvordan søger du om danske arbejdsløshedsdagpenge?

Hvis du bliver arbejdsløs, skal du på den første dag, du er ledig, tilmelde dig som ledig på jobnet.dk. Har du ikke internetadgang, kan du henvende dig i dit lokale jobcenter eller a-kasse og få hjælp til at blive tilmeldt.

For at få udbetalt dagpenge fra din a-kasse, skal du være tilmeldt som ledig på jobnet.dk og melde dig ledig i a-kassen.

Når du er tilmeldt som ledig i jobcentret, har du fået et brugernavn og password til din egen personlige side ”min side” på jobnet.dk. Hvis du har meldt dig ledig på jobnet.dk, har du selv dannet disse koder. Har dit jobcenter meldt dig ledig, vil du få oplysningerne om dine koder tilsendt til din e-boks. Hvis du er fritaget for obligatorisk digital post, vil de blive sendt med brev til din folkeregisteradresse.

På "Min side" på jobnet.dk skal du oprette dit cv. Derudover skal du:

 • bekræfte at du er arbejdssøgende ved at tjekke jobforslag mindst hver syvende dag
 • registrere din jobsøgning i en joblog
 • melde dig rask efter sygdom
 • læse din ”Min Plan” med de aktiviteter mv., som du skal deltage i, mens du er ledig, og læse dine aftaler med jobcentret og med a-kassen.

Derudover er der forskellige muligheder for selvbetjening. For eksempel kan du afmelde dig når du får arbejde, melde ferie eller melde dig syg samt booke og ombooke samtaler med dit jobcenter.

Hvor længe kan du modtage danske arbejdsløshedsdagpenge?

Hvis du ikke er nyuddannet (dimmitend), har du ret til at få dagpenge i to år inden for en periode på tre år. Hvis du er nyuddannet, har du ret til dagpenge i sammenlagt ét år inden for en periode på to år.  

Dit dagpengeforbrug bliver opgjort i timer inden for en "referenceperiode", som er på to eller tre år, afhængigt af om du er nyuddannet eller ej. I referenceperioden har du samlet set ret til dagpenge i et vist antal timer. De timer som du har ret til dagpenge for, falder bort hvis du ikke når at afvikle dem inden for referenceperioden. Referenceperioden kan forlænges, for eksempel hvis du har været syg eller været på barsel.

Hvis din dagpengeperiode er udløbet, har du ret til at forlænge dagpengeperioden på baggrund af løntimer, som du har haft, siden du begyndte med at modtage dagpenge.

Hver arbejdstime forlænger din dagpengeperiode med to timer. De ekstra dagpengetimer skal du bruge inden for denne periode der bliver opgjort som tre gange antallet af de timer du har arbejdet.

Der er en grænse for hvor mange timer du kan optjene. Du kan læse reglerne på borger.dk.

Kan du få danske arbejdsløshedsdagpenge udbetalt i et andet nordisk land?

Hvis du modtager danske arbejdsløshedsdagpenge, kan du i visse tilfælde tage dagpengene med til et andet nordisk land i op til tre måneder mens du søger arbejde der. Dette gælder dog ikke for Grønland.

Betingelserne er at:

 • du er statsborger i et EØS-land eller Schweiz.
 • du bor og opholder dig i Danmark indtil afrejsedatoen.
 • du er medlem af en a-kasse.
 • du har ret til dagpenge på det tidspunkt hvor du rejser.
 • du har været tilmeldt jobcentret som fuldtidsarbejdsløs i mindst fire uger før den planlagte rejsedato.
 • du har søgt om en attest PD U2 hos din a-kasse før du rejser, dog tidligst fire uger inden den planlagte afrejsedato.

Du kan i visse tilfælde få dispensation fra kravet om fire ugers tilmelding hos jobcentret. Du kan læse mere på borger.dk.

Med dokumentet PD U2 har du ret til dagpenge i den periode som står i dokumentet. Men for at få dagpengene udbetalt, skal du tilmelde dig arbejdsformidlingen i det land du rejser til senest syv dage efter den startdato der står i dokumentet. Ellers får du først dagpenge fra den dag hvor du tilmelder dig hos arbejdsformidlingen

I den periode du modtager danske dagpenge i et andet nordisk land skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det land du er rejst til. Hvis du får arbejde, kan du ikke længere få danske dagpenge. I stedet skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres der hvor du får arbejde.

Finder du ikke arbejde i det andet land, er det vigtigt at du er tilbage i Danmark og tilmelder dig dit lokale jobcenter inden fristen på tre måneder udløber. Fristen fremgår af det dokument PD U2 som a-kassen har udstedt til dig.

Kan du få arbejdsløshedsdagpenge fra et andet nordisk land mens du søger arbejde i Danmark?

Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge fra et andet nordisk land, kan du i visse tilfælde tage dine dagpenge med til Danmark i op til tre måneder mens du søger arbejde. Det kræver at arbejdsløshedsforsikringen i det land hvor du er arbejdsløshedsforsikret, udsteder en attest PD U2.

Når du ankommer til Danmark, skal du registrere dig som arbejdssøgende hos Work in Denmark.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om arbejdsløshedsforsikring i Danmark, kan du kontakte en a-kasse.

Hvis du har spørgsmål om hvilket lands regler der gælder i din situation, kan du kontakte Udbetaling Danmarks kontor for international social sikring.

Information om arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge i de nordiske lande

Mere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.