Slik søker du støtte fra Nordisk ministerråd

Hvert år blir flere hundre prosjekter gjennomført innenfor rammen av Nordisk ministerråd. For at du skal kunne få midler innvilget fra Nordisk ministerråd, er det viktig at prosjektet skaper merverdi for de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland.

Prosjektene favner mange forskjellige områder, men alle har det til felles at de har nordisk nytteverdi og er forankret i Nordisk ministerråds visjon. De fleste av prosjektene blir gjennomført av det vi kaller forvaltningsorganer, i hovedsak statlige virksomheter rundt omkring i Norden som administrerer prosjekter eller programmer på oppdrag av Nordisk ministerråd. På noen få områder finansierer Nordisk ministerråd prosjekter direkte etter utlysning.

Alle prosjekter skjer på bakgrunn av politisk drøftelse i ministerrådene eller embetsmannskomiteene. Vedtak om tildeling treffes av dem eller på bakgrunn av søknadsprogrammer og utlysninger. Her finner du aktuelle muligheter til å søke prosjektmidler:

Merk at vi ikke kan ta imot spontansøknader.

Vilkår

Samtlige prosjekter som innvilges støtte, må oppfylle Nordisk ministerråds vilkår. Nedenfor står de generelle vilkårene som gjelder alle prosjekter. Utover det kan spesifikke krav tilkomme, avhengig av prosjekt og utlysning.

Tilknytning til nordisk ministerråds strategiske plattform

Prosjekter som finansieres med nordiske midler, skal være knyttet til ministerrådets visjon, handlingsplan og budsjett. 

For det nordiske samarbeidet har vi visjon 2030 – Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region.

Det betyr at vi arbeider for: 

  • Et konkurransedyktig Norden: Sammen vil vi fremme grønn vekst i Norden basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrering.
  • Et grønt Norden: Sammen vil vi fremme en grønn omstilling av samfunnene våre og arbeide for CO2-nøytralitet og en bærekraftig, biobasert sirkeløkonomi.
  • Et sosialt bærekraftig Norden: Sammen vil vi fremme en inkluderende, likestilt og sammenholdt region med felles verdier og styrket kulturliv og velferd.

I de ulike ministerrådene formuleres egne planer, strategier og programmer som uttrykker den politiske viljen. Utover dem finnes det tre tverrsektorielle strategier for bærekraft, likestilling og barn og unge. 

 

Inkluder tre nordiske land

For at et prosjekt skal få finansiering fra Nordisk ministerråd, må de nordiske landene være involvert i tiltaket. Det betyr at minst tre av landene Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland, Færøyene, Grønland og Åland skal involveres. Et av disse landene kan erstattes av et eller flere land utenfor Norden. Med involvering menes deltakelse i styring eller gjennomføring av tiltaket.

Bidra med nordisk nytteverdi

Tiltakene skal ha nordisk nytteverdi. Et tiltak har nordisk nytteverdi når:

  • det skaper merverdi at tiltaket gjennomføres i samarbeid mellom de nordiske landene, og 
  • resultatet av tiltaket kommer de nordiske landene til gode.
Policy for tverrgående perspektiver

Prosjekter som finansieres med nordiske midler, skal forholde seg til de tre tverrgående perspektivene: 

  • Bærekraftig utvikling 
  • Likestilling 
  • Barnerettslig perspektiv og ungdomsperspektiv 

Vellykket integrering av de tre perspektivene er en forutsetning for å nå visjonen om at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Integreringsarbeidet er vårt felles ansvar, og arbeidet vårt påvirker livet til mennesker i Norden. Vi gjennomfører tiltak som letter hverdagen for befolkningen, vi sammenfører nordiske aktører, og vi skaper kunnskap og løsninger som støtter utviklingen i landene. Derfor er det viktig at vi sikrer at arbeidet vårt er bærekraftig, likestilt, inkluderende, representativt og tilgjengelig. Les mer om dette her:

 

Prosjektprosess

For å lette rapporteringen av prosjektet, er prosessen delt inn i tre faser. Avhengig av hvor i prosessen prosjektet befinner seg, kan du på de neste sidene lese mer om de tre prosjektfasene og hvilke dokumenter som trengs for å fullføre hvert trinn. Velg nå det alternativet som passer best for prosjektet ditt:  

Du kan lese mer om alle trinn i prosjektprosessen i veiledningen vår.

Skandinavisk dokument:

For deg med rammekontrakt

Hvis du har en rammekontrakt, følger du malen som finnes for avtaledokumenter. Malen omfatter tiltaksbeskrivelse og budsjett. Tiltak med rammekontrakt skal også rapporteres årlig etter en felles mal for årsrapporter.

Håndtere prosjekter

Prosjektportalen er til for deg som allerede er tildelt midler fra Nordisk ministerråd. Her håndterer du det pågående prosjektet. Passord og brukernavn får du av Nordisk ministerråds sekretariat.

Du kan lese mer om prosjektportalen i manualen vår. 

Skandinavisk dokument:

Engelsk dokument:

Nordisk ministerråds prosjektdatabase

I Nordisk ministerråds prosjektdatabase kan du lese om de senest oppdaterte prosjektene og søke opp pågående aktiviteter.