Tietoa Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaestetyöstä

Rajaestetyö on tärkeä pohjoismainen yhteistyöalue, joka auttaa osaltaan toteuttamaan pääministerien visiota Pohjolasta maailman integroiduimpana alueena. Työtä luotsaa rajaesteneuvosto, joka aloitti toimintansa tammikuussa 2014. Vuodesta 2018 lähtien rajaesteneuvosto toimii uudella toimeksiannolla, jonka määrällisenä tavoitteena on poistaa vuosittain 8–12 rajaestettä työmarkkina-, sosiaali-, koulutus- ja elinkeinoalalla.

Rajaesteneuvostossa on kymmenen jäsentä. Kaikki Pohjoismaat sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti voivat asettaa neuvostoon kansallisen jäsenen. Heidän lisäkseen neuvostossa on mukana Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri, ja myös Pohjoismaiden neuvoston edustajalle tarjotaan mahdollisuus osallistua työskentelyyn. Rajaesteneuvoston on tehtävä yhteistyötä sellaisten kansallisten toimijoiden kanssa, jotka voivat edistää yksityishenkilöitä ja yrityksiä haittaavien rajaesteiden poistamista. Yhteistyö kattaa esimerkiksi neuvontapalvelut, ministerit, kansalliset hallintoelimet ja viranomaiset sekä parlamentaarikot.

Rajaesteneuvoston työ kytkeytyy kansallisen tason operatiivisen toimintaan. Ministeriöt, viranomaiset ja hallintoelimet otetaan osavastuullisina mukaan työhön, jotta niillä olisi todellinen mahdollisuus rajaesteiden poistamiseen. Kansallisten rajaestetyöryhmien on siten varhaisessa vaiheessa osallistettava nämä toimijat kulloisiinkin prosesseihin. Rajaesteneuvoston työ kytkeytyy tiiviisti myös Pohjoismaiden ministerineuvoston poliittiseen johtoon, koska työn on noudatettava ministerineuvoston puheenjohtajamaan painopistealueita.

Pääsihteeri vastaa siitä, että rajaesteneuvoston priorisoimat rajaesteet päätyvät Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisten ministerineuvostojen ja virkamieskomiteoiden käsittelyyn. Lisäksi pääsihteerin vastuulla on rajaestetyöstä raportoiminen Pohjoismaiden neuvoston istunnossa osana yhteistyöministerien vuotuista rajaesteselontekoa. Pääsihteeri osoittaa niin ikään rajaesteneuvoston jäsenille heidän tarvitsemansa sihteeristötuen.

Rajaestetyön tuloksia on seurattava ja arvioitava jatkuvasti. Tavoitteena on paljastaa muutostarpeet, jotka voivat johtaa nykyistä useampien rajaesteiden ratkaisemiseen Pohjoismaiden asukkaiden, kansalaisten ja yritysten hyväksi. Rajaestetyössä on kolme painopistealuetta: nykyisten rajaesteiden poistaminen, uusien rajaesteiden ehkäiseminen sekä nykyisistä laeista ja säännöistä tiedottaminen.

Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toimia, joilla Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan vision tavoitteet kolmella strategisella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Painopistealueisiin liittyy 12 tavoitetta. Strategiset painopistealueet ja tavoitteet ohjaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkea toimintaa seuraavien neljän vuoden ajan. Toimintasuunnitelma on jaettu tavoitteiden mukaisesti 12 osaan.