The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete

Gränshinderarbetet är ett viktigt nordiskt samarbetsområde, och är en del arbetet med att nå statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region. Arbetet drivs av Gränshinderrådet som inledde sin verksamhet i januari 2014. I och med Gränshinderrådets förnyade mandat från och med 2022, är det kvantitativa målet att undanröja 5-8 gränshinder per år inom bland annat arbetsmarknads-, social-, utbildnings- och näringslivsområdena.

Gränshinderrådet utgörs av 10 medlemmar. Samtliga länder samt Färöarna, Grönland och Åland kan utse en nationell medlem. Utöver de nationella medlemmarna består rådet av generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet och en representant från Nordiska rådet erbjuds att delta i arbetet. Gränshinderrådet ska samarbeta med de aktörer som nationellt kan bidra till att få gränshinder lösta för individer och företag i Norden. Detta samarbete innefattar informationstjänsterna, ministrarna, nationella förvaltningar och myndigheter, parlamentariker med flera.

Insatsen är knuten till den operativa nivån i länderna, så att departement, myndigheter och förvaltningar reellt kan avsluta och avlägsna gränshinder genom att de involveras och görs ansvariga i arbetet. De ska därför tidigt involveras i de aktuella processerna via nationella gränshinderarbetsgrupper. Arbetet är tätt kopplat till den politiska ledningen i Nordiska ministerrådet, eftersom Gränshinderrådets arbete ska följa det aktuella ordförandeskapet i ministerrådet och dess prioriteringar.

Generalsekreteraren ansvarar för att prioriterade gränshinder från Gränshinderrådet förs vidare till ministerråd och ämbetsmannakommittéer under Nordiska ministerrådet, och har även ansvar för att avrapportera om gränshinderarbetet på Nordiska rådets session som en del av samarbetsministrarnas årliga redogörelse för gränshinderarbetet. Generalsekreterare ställer även sekretariatsbistånd till förfogande för Gränshinderrådets medlemmar.

Resultaten av gränshinderarbetet ska löpande följas upp och utvärderas. Siktet ska vara att blottlägga de behov av förändringar som kan bidra till att fler gränshinder kan lösas för invånare, medborgare och företag i Norden. Gränshinderarbetet har tre fokusområden: att undanröja existerande gränshinder, att förebygga så att nya gränshinder inte uppstår och att informera om gällande lagar och regler.

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns 12 mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande 4 åren. Handlingsplanen är uppdelad i 12 delar, kopplade till de 12 målen.