Paikallisilla viranomaisilla avainasema YK:n kestävyystavoitteiden saavuttamisessa

04.10.18 | Uutinen
Uudessa raportissa tunnistetaan paikallistason varhaiset toimijat, jotka ovat ensimmäisinä tarttuneet YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamiseen Pohjoismaissa. ”Global Goals for Local Priorities” -raportin tavoitteena on tarjota paikallisille viranomaisille inspiraatiota YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteuttamiseen. Raportti tekee myös suosituksia siitä, miten asiantuntijat ja poliitikot voivat tukea kuntien työtä.

Agenda 2030:n toteuttamista luotsataan kansallisesti, mutta paikallisilla viranomaisilla on avainasema ohjelman täytäntöönpanossa. Juuri he ovat lähimpänä ihmisiä, paikallisia yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Pohjoismaat ovat usein kärkisijoilla kansainvälisissä vertailuissa, jotka kuvaavat kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä. Tästä huolimatta monet paikalliset viranomaiset ovat vasta aloittelemassa kestävyystyönsä kytkemistä nimenomaan YK:n kestävyystavoitteisiin.

”Paikallisilla viranomaisilla on avainasema Agenda 2030:n toteuttamisessa. Pohjoismaiden kansallisten ja paikallisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä, jotta 17 kansainvälisen kestävyystavoitteen saavuttaminen edistyisi”, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.

Paikallisilla viranomaisilla on avainasema Agenda 2030:n toteuttamisessa. Pohjoismaiden kansallisten ja paikallisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä, jotta 17 kansainvälisen kestävyystavoitteen saavuttaminen edistyisi.

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten

Varhaisia toimijoita

Uusi raportti ”Global Goals for Local Priorities” tarjoaa yleiskuvan siitä, miten Pohjoismaiden kunnat toteuttavat YK:n asettamia kestävän kehityksen tavoitteita. Raportissa tunnistetaan 27 Pohjoismaiden paikallista viranomaista, jotka ovat varhaisina toimijoina tarttuneet Agenda 2030:een, ja kuvataan niiden painopisteitä ja toimintaa. Lisäksi raportti valottaa kestävyystavoitteiden edistämisen haasteita ja menestystekijöitä. Raportti pyrkii tarjoamaan paikallisille viranomaisille Agenda 2030:een liittyviä toteutusideoita sekä valistaa kansallisen ja alueellisen tason asiantuntijoita ja poliitikkoja siitä, miten ne voivat tukea kuntien työtä.

Inspiroivia ideoita

Raportti pyrkii inspiroimaan ja kannustamaan paikallisia viranomaisia esittelemällä 27 ideaa, joiden kehittämisestä ovat vastanneet paikallistason Agenda 2030 -työn varhaiset toimijat. Kuntien ideat voidaan kiteyttää seuraavasti:

  • Sisällyttäkää YK-tavoitteet keskeisiin ohjausasiakirjoihin, suunnitelmiin ja dokumentteihin.
  • Osallistakaa kaikki kunnan hallinnonalat.
  • Osallistakaa kuntalaiset.
  • Rohkaiskaa nuoria osallistumaan.
  • Tukekaa vastuullisesti toimivia yrityksiä ja organisaatioita.
  • Hyödyntäkää YK-tavoitteita kaupunkisuunnittelussa ja kestävän asumisen edistämisessä.
  • Luokaa vahvoja kumppanuuksia.

Vastaisen varaksi raportti esittelee joukon suosituksia, jotka on suunnattu kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille. Olennaista on viestiä selkeästi Agenda 2030:n kansallisista prioriteeteista ja toimenpiteistä, tarjota opastusta 17 YK-tavoitteen toteuttamisesta sekä antaa edistymisen seurantaan liittyvää tukea. Näillä alueilla tarjottava tuki edistäisi varhaisten toimijoiden menestystä ja saattaisi rohkaista muitakin kuntia liittymään tavoitetyöhön.

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja kansallisten viranomaisten tulee tarjota rahoitusta, tiedottaa Agenda 2030:n merkityksestä Pohjoismaiden näkökulmasta sekä arvioida toimintaohjelman toteutukseen liittyvää kuntien työtä ja sen toteutustapoja.

Uumajan kunnan virkamies

Raportin on Pohjoismaiden ministerineuvoston puolesta julkaissut Pohjoismainen aluekehityksen keskus Nordregio osana ”Sukupolvi 2030” -ohjelmaa.