Lokala myndigheter är nyckeln till att uppnå målen för hållbar utveckling

04.10.18 | Nyhet
Ny rapport identifierar nordiska pionjärer som arbetar med 2030-agendan på lokal nivå. Rapporten ”Global goals for local priorities” ska ge lokala myndigheter inspiration till hur de kan genomföra målen för hållbar utveckling. I rapporten ges också rekommendationer till experter och politiska beslutsfattare om hur de kan stödja kommunerna i deras arbete.

Genomförandet av 2030-agendan leds på nationell nivå, men de lokala myndigheterna har en nyckelroll i själva verkställandet. De står närmast invånarna, de lokala företagen och organisationerna i det civila samhället. De nordiska länderna ligger ofta i den internationella toppen när det gäller att nå hållbarhetsmålen. Ändå har många lokala myndigheter i Norden först nu börjat koppla sitt hållbarhetsarbete direkt till hållbarhetsmålen.

”Lokala myndigheter spelar en nyckelroll i genomförandet av 2030-agendan. Nationella och lokala myndigheter måste samarbeta för att Norden ska komma närmare de 17 målen för hållbar utveckling”, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Lokala myndigheter spelar en nyckelroll i genomförandet av 2030-agendan. Nationella och lokala myndigheter måste samarbeta för att Norden ska komma närmare de 17 målen för hållbar utveckling.

Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Pionjärer

Den nya rapporten Global goals for local priorities ger en översikt över hur kommuner i Norden genomför målen för hållbar utveckling. Rapporten identifierar 27 lokala myndigheter i Norden som är pionjärer i arbetet med 2030-agendan och beskriver deras prioriteringar och aktiviteter. Den tar också upp utmaningarna och framgångsfaktorerna i arbetet med hållbarhetsmålen. Rapporten ska ge lokala myndigheter idéer om hur de kan genomföra 2030-agendan samt informera experter och politiska beslutsfattare på nationell och regional nivå om hur de kan stödja kommunerna i deras arbete.

Idéer som inspirerar

För att inspirera och uppmuntra lokala myndigheter presenterar rapporten idéer från 27 pionjärer om hur 2030-agendan kan genomföras i ett lokalt sammanhang. Idéerna som presenteras av kommunerna kan sammanfattas enligt följande:

  • Integrera hållbarhetsmålen i centrala styrdokument, planer och andra dokument.
  • Involvera alla avdelningar hos den lokala myndigheten.
  • Engagera lokalbefolkningen.
  • Uppmuntra unga att delta.
  • Stöd hållbara företag och organisationer.
  • Använd hållbarhetsmålen i stadsplanering och bostadsbyggande.
  • Ingå starka partnerskap.

I rapporten presenterars ett antal rekommendationer till de nationella, regionala och lokala myndigheterna för det fortsatta arbetet. Det viktiga är en tydlig kommunikation av nationella prioriteringar och aktiviteter inom ramen för 2030-agendan, vägledning för arbetet med de 17 hållbarhetsmålen samt hjälp med att mäta framstegen. Stöd på dessa områden skulle inte bara hjälpa föregångarna att komma vidare i sitt arbete, utan det skulle också kunna uppmuntra fler kommuner att bidra till hållbarhetsmålen.

Det är viktigt att Nordiska ministerrådet och de nationella myndigheterna tillhandahåller medel, kommunicerar 2030-agendans relevans i vårt nordiska sammanhang samt bedömer vad kommunerna gör för att genomföra 2030-agendan och hur de gör det.

Kommuntjänsteman i Umeå

Rapporten ges ut av Nordregio på uppdrag av Nordiska ministerrådet och ingår i Generation 2030-programmet.