Lokale myndigheter er avgjørende for å nå de globale målene

04.10.18 | Nyhet
En ny rapport presenterer nordiske kommuner som går foran i arbeidet med 2030-agendaen på lokalt nivå. Rapporten "Global Goals for Local Priorities" skal inspirere lokale myndigheter i arbeidet med å implementere bærekraftmålene (SDG-ene) og gi eksperter og beslutningstakere anbefalinger om hvordan kommunene kan støttes i sitt arbeid.

Implementeringen av 2030-agendaen ledes av landene, men lokale myndigheter er avgjørende når agendaen skal implementeres i praksis. De er tettest på befolkningen, det lokale næringslivet og sivilsamfunnsorganisasjonene. De nordiske landene er ofte på toppen globalt når resultatene av arbeidet med å oppnå bærekraftmålene blir rangert. Ikke desto mindre er det først nå mange nordiske lokalmyndigheter har begynt å koble bærekrafttiltakene sine eksplisitt til bærekraftmålene.

“Lokale myndigheter spiller en avgjørende rolle når 2030-agendaen skal implementeres. Nasjonale og lokale myndigheter må samarbeide for at Norden skal nå de 17 bærekraftmålene”, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk ministerråd.

Lokale myndigheter spiller en avgjørende rolle når 2030-agendaen skal implementeres. Nasjonale og lokale myndigheter må samarbeide for at Norden skal nå de 17 bærekraftmålene.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær for Nordisk ministerråd

Foregangskommuner

Den nye rapporten Global Goals for Local Priorities gir et overblikk over hvordan kommuner i Norden implementerer bærekraftmålene. Rapporten presenterer 27 nordiske lokalmyndigheter som går foran i arbeidet med 2030-agendaen, og beskriver deres prioriteringer og aktiviteter. Den ser også på utfordringer og suksessfaktorer i arbeidet med bærekraftmålene. Hensikten med rapporten er å gi lokale myndigheter ideer om hvordan de kan implementere 2030-agendaen, og informere eksperter og beslutningstakere på nasjonalt og regionalt nivå om hvordan de kan støtte kommunene i deres arbeid.

Ideer som inspirerer

For å inspirere og oppmuntre lokale myndigheter presenterer rapporten ideer fra 27 foregangskommuner om hvordan 2030-agendaen kan implementeres i en lokal kontekst. Ideene som presenteres av kommunene, kan oppsummeres i følgende punkter:

  • Integrere bærekraftmålene i sentrale styringsdokumenter, planer og dokumenter
  • Involvere alle lokale myndighetssektorer
  • Involvere lokalbefolkningen
  • Oppmuntre ungdom til å delta
  • Støtte bærekraftige bedrifter og organisasjoner
  • Bruke bærekraftmålene i byplanlegging og bærekraftig boligbygging
  • Danne sterke partnerskap

For arbeidet framover presenterer rapporten også en rekke anbefalinger for nasjonale, regionale og lokale myndigheter. Det er avgjørende med tydelig formidling av nasjonale prioriteringer og aktiviteter innenfor rammene av 2030-agendaen, veiledning om hvordan en kan jobbe med de 17 bærekraftmålene, og hjelp til å måle progresjonen. Støtte på disse områdene vil ikke bare hjelpe foregangskommunene videre i arbeidet, men kan også oppmuntre flere kommuner til å bidra til de globale målene.

Det er viktig at Nordisk ministerråd og nasjonale myndigheter bidrar med midler, kommuniserer hvorfor 2030-agendaen er relevant i vår nordiske kontekst, og vurderer hva kommunene gjør for å implementere 2030-agendaen og hvordan vi gjør det.

Representant for Umeå kommune i Sverige

Rapporten er publisert av Nordregio på vegne av Nordisk ministerråd og utgjør en del av Generasjon 2030-programmet.