Pohjola tilastoina 2017: Pohjoismailla on ylijäämää

11.10.17 | Uutinen
Dansende ældre
Valokuvaaja
Yadid Levy / Norden.org
Tänään julkaistaan Pohjola tilastoina 2017, joka sisältää paljon tietoa elämästä Pohjoismaissa. Tilastoista näkyy, kuinka Pohjoismailla menee yleisesti ja mikä on yksittäisten maiden tilanne.

Pohjola alueena

Pohjoismaiden kokonaisvienti ylittää tuonnin, joten meillä on kauppaylijäämää suhteessa muihin maihin. Noin 20 prosenttia kaupasta on Pohjoismaiden keskinäistä vienti- ja tuontikauppaa. Saksa on Pohjoismaiden suurin kauppakumppani, jonka osuus on 13 prosenttia viennistä ja 18 prosenttia tuonnista.

Talouskasvu vauhdissa 

Pohjoismaiden talouden kasvuvauhti (2,0 %) oli vuonna 2016 nopeampi kuin Yhdysvaltojen (1,6 %), Japanin (1,0 %) ja EU:n (1,9 %) – ja Pohjoismaiden asukaskohtainen BKT on korkeampi kuin EU:ssa tai Japanissa. Yhdysvallat on edelleen rikkain.

Pohjoismaissa on myös muita EU-maita alhaisempi työttömyysaste. Erityisesti pohjoismaalaisten naisten ja nuorten asema työmarkkinoilla on parempi. Ikäryhmässä 15–24 vuotta nuorten naisten työttömyysaste oli 10 prosenttia, mikä on huomattavasti EU:n 18 prosentin keskiarvoa alhaisempi. Koko väestön työttömyysaste oli myös EU-maiden tason alapuolella. Miesten kohdalla ero oli yhden prosenttiyksikön verran ja naisten peräti kaksi. Pohjoismaissa naisten työttömyysaste on alempi kuin miesten, kun taas muualla EU:ssa suhde on päinvastainen.

Tanskalla suurin maksutaseen ylijäämä

Suhteessa bruttokansantuotteeseen Tanskalla on Pohjoismaiden suurin maksutaseen ylijäämä. Tanskassa myös korot ovat alhaisimmat. Muista pohjoismaisista ennätyksistä voidaan mainita isien vanhempainvapaan käyttö, jossa Tanska on edelleen viimeisenä, kun vertaillaan isien osuutta perhevapaista.

Suomi työllistää eniten tutkimukseen ja kehitykseen

Suomi ja Tanska pitävät yhdessä kärkisijaa, kun tarkastellaan tutkimus- ja kehitystyössä olevien määrää, joka on kaksi prosenttia. Vuoden 2015 PISA-tutkimuksessa Suomi oli selkeästi paras Pohjoismaa, ja erityisesti luonnontieteissä suomalaiset lapset selviytyivät hyvin. Suomi erottuu joukosta muita Pohjoismaita maltillisemmalla asuntojen hintakehityksellä.

Islanti kärjessä

Islanti on tehnyt viime vuosina monia pohjoismaisia ennätyksiä. Väestö on kasvanut kokonaista 33 prosenttia vuodesta 1990, mikä on pohjoismaisittain katsoen ennätyksellistä. Talouskasvua oli huimat 7,2 prosenttia vuonna 2016. Tämä saattaa liittyä hotelliyöpymisten määrään, joka on noussut kymmenen vuoden aikana peräti 232 prosenttia.

Norjalaiset ovat vauraimpia

Vaikka Norjan talouden yhden prosentin kasvuvauhti vuonna 2016 on Pohjoismaiden hitain, norjalaiset ovat edelleen rikkaimpia, kun mittarina käytetään asukaskohtaista bruttokansantuotetta, joka on huomattavasti muita Pohjoismaita korkeampi. Norjalla oli myös suurin julkisen talouden ylijäämä vuonna 2016. Tässä vertailussa on jätetty huomiotta Islannin viime vuoden suuri ylijäämä, joka perustui erinäisiin satunnaisiin eriin. Norjassa on Pohjoismaista vähiten itsenäisiä elinkeinonharjoittajia. Tämä koskee sekä miehiä että naisia.

Ruotsissa on vähiten kasvihuonekaasupäästöjä

Ruotsin kasvihuonekaasupäästöt olivat pienimmät, kuusi tonnia hiilidioksidiekvivalentteja asukasta kohden vuonna 2015. Määrä on huomattavasti vähäisempi kuin muissa maissa. Toisen kärkipaikan Ruotsi sai, kun yli puolet, 56 prosenttia, Pohjoismaihin tulleista turvapaikanhakijoista valitsi Ruotsin vuonna 2016. Pohjoismaihin tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä laski huomattavasti vuodesta 2015 vuoteen 2016. Mainittakoon myös, että ruotsalaiset hakevat eniten patentteja.

Färsaaret, Grönlanti ja Ahvenanmaa

Färsaarilla syntyy selvästi enemmän lapsia kuin muissa Pohjoismaissa, jopa 2,6 lasta naista kohden vuonna 2016. Se on yksi lapsi enemmän naista kohden kuin Suomessa. Gini-kertoimella mitattuna eriarvoisuutta on vähiten Färsaarilla, jossa kerroin oli 0,23 vuonna 2015. Grönlannissa eriarvoisuutta on eniten. Grönlantilainen vastasyntynyt poika voi odottaa elävänsä vain noin 70-vuotiaaksi, mikä on kokonaista 10 vuotta vähemmän kuin pohjoismaalaiset miehet keskimäärin.

Ahvenanmaan nuorisotyöttömyysaste oli vain 7,6 prosenttia vuonna 2015, mikä on selvästi alempi kuin esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa, joissa nuorisotyöttömyys on noin 20 prosenttia. Ahvenanmaalla naisten elinajanodote on Pohjoismaiden korkeimpia, 84,3 vuotta 2015 – vain hivenen matalampi kuin Färsaarilla, jossa se on 84,5 vuotta. Tämä ehkä heijastaa hyvin ennustetta ikääntyneiden osuudesta, joka on Pohjoismaiden korkein. Ahvenanmaan väestöstä 27 prosenttia tulee olemaan yli 65-vuotiaita vuonna 2040. Islanti on listan toisessa päässä vain 21 prosentin osuudellaan.

Pohjola tilastoina on saatavana sekä taskukirjana että sähköisesti.