Nordisk statistikk 2017: Norden har overskudd

11.10.17 | Nyhet
Dansende ældre
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
I dag kommer Nordisk statistikk 2017 ut med masse kunnskap om livet i Norden. Se hvordan det går i Norden samlet sett og i de enkelte landene.

Norden som region

Norden eksporter samlet sett flere varer enn det importeres, så vi har handelsoverskudd i forhold til omverdenen. Rundt 20 prosent av handelen foregår internt mellom de nordiske landene både på import- og eksportsiden. Tyskland er Nordens største handelspartner med hhv. 13 prosent av eksporten og 18 prosent av importen.

Fart på den økonomiske veksten 

Norden hadde i 2016 en høyere vekstrate (2,0 prosent) enn både USA (1,6 prosent), Japan (1,0 prosent) og EU (1,9 prosent) – og det nordiske BNP per innbygger er høyere enn i både EU og Japan. USA er fortsatt rikest.

Norden har også lavere arbeidsløshet enn resten av EU. Spesielt nordiske kvinner og unge klarer seg bedre på jobbmarkedet. Unge kvinner i aldersgruppen 15–24 år hadde en arbeidsløshet på 10 prosent, noe som er betydelig mindre enn gjennomsnittet på 18 prosent. Arbeidsløsheten for hele befolkningen var også lavere sammenlignet med EU. Menn lå 1 prosentpoeng lavere, mens kvinnenes arbeidsløshet lå hele 2 prosentpoeng lavere. I Norden er arbeidsløsheten lavere for kvinner enn for menn, mens det omvendte gjør seg gjeldende i resten av EU.

Danmark har det største overskuddet på betalingsbalansen

I forhold til BNP har Danmark det største overskuddet på betalingsbalansen i Norden. Danmark har også den laveste renten. Av andre nordiske rekorder kan nevnes menns fødselspermisjon, der Danmark fremdeles inntar en sisteplass med hensyn til menns andel av permisjonsdagene.

Finland sysselsetter flest innenfor forskning og utvikling

Finland ligger sammen med Danmark i teten når det gjelder omfanget av arbeidstakere som beskjeftiger seg med forskning og utvikling, med en andel på 2 prosent. I PISA-målingene for 2015 lå Finland klart best blant de nordiske landene, og spesielt innenfor naturfag klarte de finske barna seg bra. Finland skiller seg ut ved å ha den mest dempede boligprisutviklingen i Norden.

Island i ledertrøya

Island setter markante nordiske rekorder på veldig mange områder disse årene. Befolkningstallet har vokst med hele 33 prosent siden 1990, noe som er en markant rekord sett i et nordisk perspektiv. Det var en regelrett boom i den økonomiske veksten på 7,2 prosent i 2016. Det henger kanskje sammen med antallet hotellovernattinger, som på ti år har steget med hele 232 prosent.

Nordmennene er de rikeste

Til tross for den laveste økonomiske vekstraten i Norden i 2016 på 1,0 prosent er nordmennene fortsatt rikest med et BNP per innbygger som ligger betydelig høyere enn i de andre nordiske landene. Norge har også det største overskuddet på det offentlige regnskapet i 2016. Her ser vi bort fra det store islandske overskuddet siste år, som skyldes noen ekstraordinære poster. Norge er det nordiske landet der færrest er selvstendig næringsdrivende. Dette gjelder både for menn og kvinner.

Sverige har det laveste utslippet av drivhusgasser

Svenskene hadde det laveste utslippet av drivhusgasser med 6 tonn CO2-ekvivalenter per innbygger i 2015. Det er betydelige mindre enn i de andre landene. En annen nordisk særposisjon er den store andelen asylsøkere Sverige har tatt imot, nemlig 56 prosent i 2016. Antallet asylsøkere til Norden falt markant fra 2015 til 2016. Sverige er også det nordiske folket som sender inn flest patentsøknader.

Færøyene, Grønland og Åland

Færinger føder markant flere barn enn folk i resten av Norden, hele 2,6 barn per kvinne i 2016. Det er et helt barn mer per kvinne sammenlignet med finske kvinner. Ulikheten er lavest på Færøyene med en gini-koeffisient helt nede på 0,23 i 2015. Den største ulikheten finner vi på Grønland. På Grønland kan en nyfødt gutt bare forvente å leve til han blir ca. 70 år, noe som er hele 10 år mindre enn det nordiske gjennomsnittet på 80 år for menns vedkommende.

På Åland var ungdomsarbeidsløsheten helt nede i 7,6 prosent i 2015, noe som er betydelig mindre enn i f.eks. Finland og Sverige, der ledigheten blant de unge er på ca. 20 prosent. På Åland er den forventede levetiden blant de høyeste i Norden for kvinners vedkommende, med en forventet levealder på 84,3 år i 2015 – bare så vidt overgått av Færøyene med 84,5 år. Det henger muligens godt sammen med at prognosen for eldres andel av den samlede befolkningen er den høyeste i Norden. På Åland har 27 prosent av befolkningen passert 65 år i 2040. Island ligger i den andre enden av skalaen med bare 21 prosent.

Nordisk statistikk finnes både som en liten pocketbok og i databaseform.