Nordisk statistik 2017: Norden går med vinst

11.10.17 | Nyhet
Dansende ældre
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
I dag publiceras Nordisk statistik 2017 med massor av fakta om livet i Norden. Se hur det går för Norden som region och för de enskilda länderna.

Norden som region

Norden exporterar sammantaget fler varor än regionen importerar, så vi har ett handelsöverskott i förhållande till omvärlden. Cirka 20 procent av handeln sker internt mellan de nordiska länderna på både import- och exportsidan. Tyskland är Nordens största handelspartner med 13 procent av exporten och 18 procent av importen.

Stark ekonomisk tillväxt 

Norden hade 2016 en högre tillväxttakt (2,0 procent) än både USA (1,6 procent), Japan (1,0 procent) och EU (1,9 procent) – och Nordens BNP per capita är högre än både EU:s och Japans. USA är fortfarande rikast.

Norden har också lägre arbetslöshet än resten av EU. Särskilt kvinnor och unga i Norden klarar sig bättre på arbetsmarknaden. Unga kvinnor i åldersgruppen 15–24 år hade en arbetslöshet på 10 procent, vilket är betydligt mindre än EU-genomsnittet på 18 procent. Arbetslösheten för hela befolkningen var också lägre jämfört med EU. Arbetslösheten bland män var en procentenhet lägre, medan den bland kvinnor var hela två procentenheter lägre. I Norden är kvinnor mindre arbetslösa än män, medan det omvända gäller i resten av EU.

Danmark har det största överskottet i betalningsbalansen

I förhållande till BNP har Danmark det största överskottet i betalningsbalansen i Norden. Danmark har också den lägsta räntan. Av andra nordiska rekord kan nämnas föräldraledigheten bland män, där männen i Danmark fortfarande är de som tar ut minst andel föräldradagar.

Finland sysselsätter flest inom forskning och utveckling

Finland ligger tillsammans med Danmark i täten när det gäller andelen anställda som bedriver forskning och utveckling med en andel på 2 procent. I Pisamätningen 2015 låg Finland klart bäst till av de nordiska länderna, och särskilt i naturvetenskap klarade sig de finska barnen bra. Finland står också ut genom att ha den mest dämpade husprisutvecklingen i Norden.

Island i täten

Island har de senaste åren satt ett antal nordiska rekord på många områden. Befolkningen har ökat med hela 33 procent sedan 1990, vilket är en betydande siffra i ett nordiskt perspektiv. Den ekonomiska tillväxten på 7,2 procent 2016 innebar ett rejält uppsving. Det hänger kanske ihop med antalet hotellövernattningar som på tio år har ökat med hela 232 procent.

Norrmännen är rikast

Trots den lägsta ekonomiska tillväxten i Norden 2016 med 1,0 procent är Norge fortfarande rikast med en BNP per capita som är betydligt högre än i de övriga nordiska länderna. Norge har också det största överskottet på de offentliga finansernas saldo 2016. Här bortser man från det stora isländska överskottet i fjol som berodde på vissa extraordinära poster. På minussidan är Norge det nordiska land som har minst antal egenföretagare. Det gäller både män och kvinnor.

Sverige har lägst utsläpp av växthusgaser

Sverige hade 2015 lägst utsläpp av växthusgaser med sex ton koldioxidekvivalenter per invånare. Det är betydligt mindre än i de andra länderna. Sverige utmärker sig också genom att ha tagit emot den högsta andelen asylsökande 2016, nämligen 56 procent. Antalet asylsökande till Norden minskade avsevärt från 2015 till 2016. Slutligen är Sverige det land i Norden där man lämnar in flest patentansökningar.

Färöarna, Grönland och Åland

Färingarna födde 2016 betydligt fler barn än man gjorde i resten av Norden, hela 2,6 barn per kvinna. Det är ett barn mer än de finländska kvinnorna. Ojämlikheten är lägst på Färöarna som 2015 hade en ginikoefficient så låg som 0,23. Den största ojämlikheten finns på Grönland. En nyfödd pojke på Grönland kan förvänta sig att bli 70 år, vilket är hela tio år mindre än det nordiska genomsnittet på 80 år för män.

På Åland var ungdomsarbetslösheten 2015 så låg som 7,6 procent, vilket är betydligt lägre än exempelvis i Finland och Sverige, där arbetslösheten bland unga var cirka 20 procent. På Åland var medellivslängden för kvinnor bland de högsta i Norden 2015 med en förväntad livslängd på 84,3 år. Den överträffas bara av Färöarna med 84,5 år. Det är helt i linje med prognosen att de äldres andel av befolkningen kommer att vara högst i Norden. På Åland kommer 27 procent av befolkningen att vara 65 år eller äldre år 2040. Island ligger i den andra änden av skalan med endast 21 procent.

Nordisk statistik finns både som liten fickbok och som databas.