Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden oikeuksia halutaan vahvistaa

01.11.16 | Uutinen
Teenagere i Stockholm
Valokuvaaja
Yadid Levy / Norden.org
Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta esittelee tänään yhdeksän käytännön toimenpidettä, joiden on määrä parantaa yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden tilannetta. Valiokunta ehdottaa muun muassa käsittelyaikojen lyhentämistä iänmäärityksestä riippumatta ja uusien turvallisten karkotusrutiinien käyttöönottoa.

– Meillä on Pohjolassa humanistiset perinteet, joita tulee vaalia varsinkin kansainvälisten haasteiden yhteydessä. Meidän tulee nähdä yksilöitä siellä, missä muut näkevät pakolaisvirtoja. Meidän on huolehdittava oikeusturvasta silloin, kun muut päätyvät pikaratkaisuihin. Ja meidän on ajateltava pitkäjänteisesti silloinkin, kun muut sulkevat rajojaan, toteaa norjalaisparlamentaarikko Bengt Morten Wenstøb (H), joka toimii valiokunnan tiedottajana tässä asiassa. 

Valiokunta on perehtynyt vuoden aikana perusteellisesti ongelmiin, joita liittyy Pohjoismaiden vastaanottamiin alaikäisiin turvapaikanhakijoihin. Valiokunta on muun muassa vieraillut vastaanottokeskuksissa ja käynyt vuoropuhelua asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa. Lisäksi poliitikot ovat tavanneet Pohjoismaihin yksin paenneita nuoria.

Meidän tulee nähdä yksilöitä siellä, missä muut näkevät pakolaisvirtoja. 

Lapsen oikeuksia kunnioitettava

 Valiokunta teki Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Kööpenhaminassa 1. marraskuuta ehdotuksen useista toimista, joiden on määrä parantaa nuorten elämäntilannetta ja vahvistaa heidän oikeuksiaan suhteessa YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

– Vaikka valiokunnan jäsenten poliittinen katsantokanta vaihtelee, meillä on yksimielisyys siitä, että kaikilla Pohjoismaissa oleskelevilla alaikäisillä on oikeus hyvään ja turvalliseen kasvuympäristöön ja että YK:n lapsen oikeuksien sopimusta on kunnioitettava kaikissa Pohjoismaissa, kertoo Hyvinvointi Pohjolassa -valiokuntaa johtava norjalainen Stein Mathisen (H).

Valiokuntaehdotus yksintulleista pakolaislapsista

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta toteaa, että yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat ovat haavoittuvainen ryhmä, jolla on erityisiä hoiva- ja turvallisuustarpeita. Valiokunta kehottaakin Pohjoismaiden neuvostoa tekemään seuraavat suositukset Pohjoismaiden hallituksille:

 Yksintulleiden pakolaislasten turvapaikkahakemusten käsittelyaika minimoidaan.    Asiansa käsittelyä odottaville yksintulleille pakolaislapsille tarjotaan opetusta, vapaa-ajan toimintaa ja muita lapselle tärkeitä palveluja.    Turvapaikkaa hakevien lasten rekisteröinnit Pohjoismaissa koordinoidaan.    Varmistetaan, ettei yksintullutta lasta karkoteta, ellei olla varmoja siitä, että lasta on vastaanottamassa perheenjäseniä tai jokin muu verkosto, joka sekä haluaa että kykenee vastaanottamaan lapsen.    Priorisoidaan varhaista ja jatkuvaa kielenopetusta jokaiselle lapselle hyvän kotoutumisen edistämiseksi.    Edistetään parempien ja varmempien lääketieteellisten iänmääritysmenetelmien käyttöönottoa pakolaislapsille ja sitä, että arvioinnin suorittavat riippumattomat ammattilaiset, joilla on siihen asianmukainen osaaminen sekä etnisyyden ja kulttuurin tuntemus.    Vapaaehtoissektori osallistetaan yksintulleita pakolaislapsia koskevaan hoivatyöhön.  

 Pakolaislapsille turvataan vapaa pääsy terveystarkastuksiin, lääketieteellisen ja psykologisen avun piiriin sekä oikeuksia koskevaan juridiseen neuvontaan.

   Kadonneita pakolaislapsia etsitään samalla tavoin kuin muitakin kadonneita henkilöitä.  Valiokunnan ruotsalaisjäsen Paula Bieler (SD) teki ehdotukseen seuraavan varauman:

Iänmääritys on tehtävä mahdollisimman nopeasti, ja ehdotuksen toimenpiteiden tulee astua voimaan vasta sitten, kun lääketieteellinen tutkimus on osoittanut, että kyseessä on alle 18-vuotias henkilö ja siten lapsi.

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta

Valiokunta pyrkii vahvistamaan ja kehittämään pohjoismaista hyvinvointimallia. Valiokunnan tavoitteena on luoda kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan haasteisiin. Hyvinvointiin kuuluu olennaisesti yksilöiden turvallisuus ja oikeusturva, ja ne ovat ensiarvoisen tärkeitä myös pohjoismaalaisten ja Pohjoismaissa oleskelevien vapauden ja elämänlaadun kannalta. Valiokunnan toimialaan kuuluvat näin ollen myös maahanmuuttoasiat ja kotouttaminen.