Vil styrke rettighetene til enslige mindreårige asylsøkere

01.11.16 | Nyhet
Teenagere i Stockholm
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Nordisk råds utvalg for velferd kommer i dag med ni konkrete tiltak som skal bedre situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere. Utvalget vil blant annet ha ned ventetiden for saksbehandlingen, uavhengig aldersvurdering, og nye rutiner for trygg utvisning.

- Vi har en humanistisk arv og tradisjon i Norden det er verdt å ta vare på.  I særdeleshet når det er utfordringer internasjonalt. Vi må se enkeltmennesket der andre ser flyktningestrømmer. Vi må ivareta rettsikkerheten der andre velger raske løsninger. Vi må tenke langsiktighet der andre stenger grensene, sier utvalgets talsperson Bengt Morten Wenstøb (H) fra Norge. 

I løpet av året som har gått, har utvalget satt seg grundig inn i problemstillingene knyttet til de nordiske lands mottak av mindreårige. Utvalget har blant annet besøkt asylmottak, og vært i dialog med relevante eksperter og myndigheter. Politikerne har også møtt ungdommer som har opplevd å flykte til Norden alene.

Vi må se enkeltmennesket der andre ser flyktningestrømmer. 

Barns rettigheter skal respekteres

 Under Nordisk råds sesjon i København 1.november fremmet utvalget et forslag med en rekke tiltak som skal bedre de unges livssituasjon og styrke deres rettigheter i henhold til FNs barnekonvensjon.

- Selv om medlemmene i utvalget kommer fra ulike politiske ståsted, er vi enige om at alle under 18 år som oppholder seg i Norden har krav på en god og trygg oppvekst, og at barns rettigheter slik de står beskrevet i FNs barnekonvensjon skal respekteres i samtlige nordiske land, sier leder av utvalget for velferd i Norden, Bente Stein Mathisen (H) fra Norge.

Utvalgsforslag om enslige mindreårige asylsøkere

Utvalget for Velferd i Norden konkluderer at enslige mindreårige asylsøkere er en sårbar gruppe med særskilt behov for omsorg og trygghet, og foreslår derfor at Nordisk råd rekommanderer de nordiske landes regjeringer:

 å minimere ventetiden for saksbehandlingen av asylsøknader fra mindreårige asylsøkere    at barna i ventetiden tilbys undervisning, fritidsaktiviteter og andre relevante tilbud for det enkelte barn    at de nordiske registreringer av mottatte enslige asylsøkere koordineres    at ingen enslige mindreårige asylsøkere utvises med mindre de mottas i sikkerhet av familiemedlemmer eller annet nettverk som har vilje og evne til at ta imot dem    å prioritere en tidlig og vedvarende språkinnsats for hvert enkelt barn for med henblikk på å fremme god integrasjon    å fremme utviklingen av bedre og sikrere medisinske metoder for aldersvurdering, og at vurderingen gjøres av uavhengige fagfolk med relevant kompetanse og kjennskap til etnisitet og kultur    å inndra frivilligsektoren i omsorgsarbeidet omkring enslige mindreårige asylsøkere  

 å sikre at barna har fri adgang til helseundersøkelser, medisinsk og psykologisk hjelp, samt juridisk orientering om deres rettigheter

   å etterforske forsvunne asylbarn på lik linje med andre forsvunne personer  Utvalgsmedlem Paula Bieler (SD) fra Sverige har følgende reservasjon til forslaget:

Aldersbestemmelse bør foretas så hurtig som mulig og ovenstående innsats skal først tre i kraft etter at en medisinsk undersøkelse har vist at man er under 18 år, og dermed er et barn.

Mer om Utvalget for Velferd i Norden

Utvalget arbeider for å styrke og utvikle den nordiske velferdsmodellen. Utvalgets målsetting er å skape bærekraftige løsninger på de utfordringene helse- og sosial sektoren står overfor. Enkeltmenneskets trygghet og rettsikkerhet er en vesentlig del av velferden, og essensielt for opplevelsen av frihet og livskvalitet for nordiske borgere- dvs. borgere som oppholder seg i Norden. Immigrasjonsspørsmål og integrering faller derfor inn under dette utvalget.