The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Vill stärka rättigheterna för ensamkommande minderåriga asylsökande

01.11.16 | News
Teenagere i Stockholm
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Nordiska rådets utskott för välfärd kommer i dag med nio konkreta åtgärder som ska förbättra situationen för ensamkommande minderåriga asylsökande. Utskottet vill bland annat förkorta väntetiden för handläggningen, oberoende av åldersbedömning, och införa nya rutiner för en trygg utvisning.

– Vi har en humanistisk tradition i Norden som är värd att ta vara på. I synnerhet när det finns utmaningar internationellt. Vi måste se den enskilda människan där andra ser flyktingströmmar. Vi måste värna om rättssäkerheten där andra väljer snabba lösningar. Vi måste tänka långsiktigt där andra stänger gränserna, säger utskottets talesperson Bengt Morten Wenstøb (H) från Norge. 

Under året som gått har utskottet satt sig grundligt in i problemställningarna som rör de nordiska ländernas mottagande av minderåriga. Utskottet har bland annat besökt asylmottagningar och haft en dialog med relevanta experter och myndigheter. Politikerna har också mött ungdomar som har flytt till Norden ensam.

Vi måste se den enskilda människan där andra ser flyktingströmmar. 

Barns rättigheter måste respekteras

 Under Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1 november lägger utskottet fram ett förslag med en rad åtgärder som ska förbättra unga människors livssituation och stärka deras rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

– Även om medlemmarna i utskottet har olika politiska ståndpunkter är vi överens om att alla under 18 år som uppehåller sig i Norden har rätt till en bra och trygg uppväxt. Vi är också eniga om att barns rättigheter, som de beskrivs i FN:s barnkonvention, måste respekteras i samtliga nordiska länder, säger chefen för Utskottet för välfärd i Norden, Bente Stein Mathisen (H) från Norge.

Utskottets förslag om ensamkommande minderåriga asylsökande

Utskottet för välfärd i Norden konkluderar att ensamkommande minderåriga asylsökande är en utsatt grupp med särskilda behov av omsorg och trygghet. Utskottet föreslår därför att Nordiska rådet rekommenderar de nordiska ländernas regeringar

 att minimera väntetiden för handläggning av asylansökningar från minderåriga asylsökande    att barnen i väntetiden erbjuds undervisning, fritidsaktiviteter och annat relevant    att de nordiska registreringarna av mottagna ensamkommande asylsökande samordnas    att inga ensamkommande minderåriga asylsökande utvisas såvida de inte blir säkert mottagna av familjemedlemmar eller andra nätverk som har viljan och förmågan att ta emot dem    att prioritera en tidig och hållbar språkinsats för varje barn med syfte att främja integration    att främja utvecklingen av bättre och säkrare medicinska metoder för åldersbedömning, och att bedömningen görs av oberoende experter med relevant kompetens och kännedom om etnicitet och kultur    att involvera frivilligsektorn i omsorgsarbetet kring ensamkommande minderåriga asylsökande  

 att säkra att barnen har fri tillgång till hälsoundersökningar, medicinsk och psykologisk hjälp samt juridisk information om deras rättigheter

   att göra efterforskning av försvunna asylbarn på samma villkor som av andra försvunna personer.  Utskottsmedlem Paula Bieler (SD) från Sverige har följande reservation mot förslaget:

Åldersbestämning bör göras så snabbt som möjligt och ovanstående insatser ska börja gälla först när en medicinsk undersökning har visat att personen är under 18 år och därmed är ett barn.

Mer om Utskottet för välfärd i Norden

Utskottet arbetar för att stärka och utveckla den nordiska välfärdsmodellen. Utskottets mål är att skapa hållbara lösningar för de utmaningar som social- och hälsosektorn står inför. Enskilda människors trygghet och rättssäkerhet är en väsentlig del av välfärden. Det är också avgörande för upplevelsen av frihet och livskvalitet för nordiska medborgare, d.v.s. medborgare som uppehåller sig i Norden. Invandringsfrågor och integrering sorterar därför under detta utskott.