Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Ekonomiskt bistånd på Island

Grafer og penge
Här kan du läsa om ekonomiskt bistånd som ges av isländska kommuner

Varje kommun har egna regler om ekonomiskt bistånd som baseras på lagen om den kommunala socialtjänsten. För att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd krävs endast att man är folkbokförd i kommunen. Ansökan om ekonomiskt bistånd ska lämnas in i sökandens folkbokföringskommun. Vid plötsligt behov av stöd är bosättningskommunen också skyldig att ge tillfälligt bistånd. Sådant ska samordnas med folkbokföringskommunen och måste utvärderas och betalas ut enligt dess regler. Folkbokföringskommunen ersätter bosättningskommunen för kostnaderna, i enlighet med lagen om den kommunala socialtjänsten.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd måste du undersöka vilken rätt du har till bidrag på annat håll, som t.ex. ersättning från a-kassa, sjukfonder, pensionsfonder eller Tryggingastofnun (socialförsäkringskassan). Om du inte har rätt till bistånd från andra myndigheter kan du ansöka till kommunen om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd består dels av försörjningsstöd, dels av ersättning för vissa särskilda kostnader. Försörjningsstödet bygger på ett basbelopp som bestäms av varje kommun. Om den sökande har en inkomst som understiger basbeloppet ger detta rätt till ekonomiskt bistånd. Utöver detta kan den sökande ansöka om ersättning för särskilda kostnader som för att se efter ett barns behov, besöka tandläkare, bilda hem, söka specialisthjälp m.m.

Vilka är förutsättningarna för att få ekonomiskt bistånd?

Du måste vara folkbokförd i kommunen och inte ha rätt till socialt bistånd på annat håll. Ekonomiskt bistånd ska i vanliga fall betalas ut för en månad åt gången och beslut om att ge bistånd ska som regel inte gälla för längre perioder än tre månader. Om den sökande också mottar ersättning från Tryggingastofnun (socialförsäkringskassan), och befinner sig i en situation som uppenbart inte kommer att ändras, får beslut om bistånd gälla i sex månader åt gången. När ekonomiskt bistånd har betalats ut under en längre tid än tre månader ska biståndsmottagarens situation utvärderas särskilt, social rådgivning ges i enlighet med lagen om den kommunala socialtjänsten, och personen i fråga ska rekommenderas att vända sig till ombudsmannen för skuldsatta. Undantagsvis kan ekonomiskt bistånd ges på veckobasis om särskilda omständigheter föreligger.

Hur stort är det ekonomiska biståndet?

Basbeloppet varierar mellan kommunerna. I länken nedan visas basbeloppet för ekonomiskt bistånd i Reykjavik, som är olika beroende på om det betalas ut till ensamstående eller makar/sambor.

Hur ansöker man om socialt bistånd?

Ansökan ska lämnas in till socialtjänsten i kommunen där du är folkbokförd.

Har jag rätt till socialt bistånd från och med dagen som jag flyttar till Island?

Nej, du måste lämna in en formell ansökan om ekonomiskt bistånd och dessförinnan ha undersökt dina möjligheter för att få bistånd på annat håll.

Kan jag få ersättning om jag flyttar utomlands?

Nej, en av förutsättningarna för att kunna få kommunalt ekonomiskt bistånd är att man är folkbokförd på Island.

Vart ska man vända sig om frågor uppstår?

Närmare information finns på de isländska kommunernas samarbetsorganisations hemsida. Du kan också ta kontakt med en rådgivare på telefon +354-515 4900.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.