Økonomisk stønad på Island

Grafer og penge
Her kan du lese om de økonomiske støtteordningene islandske kommuner tilbyr.

Hver kommune fastsetter sine egne regler om økonomisk stønad, basert på lov om kommunale sosialtjenester. Alle som har folkeregistrert adresse i kommunen, kan søke om økonomisk stønad.  Søknad om økonomisk stønad skal sendes til bostedskommunen. Har du behov for akutt stønad i kommunen du oppholder deg i, må denne yte midlertidig hjelp. I samråd med bostedskommunen din skal stønaden vurderes og ytes i samsvar med dens regler. Bostedskommunen refunderer utgiftene oppholdskommunen har hatt, jf. lov om kommunale sosialtjenester.

Før du søker kommunen om økonomisk stønad, må du undersøke om du kan ha rett til ytelser i andre ordninger, som f.eks. dagpenger, helsefond, pensjonskasser og hos Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun). Om du ikke har rett til ytelser i andre ordninger, kan du søke om økonomisk stønad hos kommunen. Økonomisk stønad består av sosialhjelp og stønad til særlige utgifter. Sosialhjelp følger et grunnbeløp som er bestemt av hver kommune, og hvis søkerens inntekt er mindre enn dette beløpet, har vedkommende rett til økonomisk stønad. Du kan også søke om stønad til særlige utgifter knyttet til barn, tannbehandling, etablering av bolig, spesialistbehandling m.m.

Hva er vilkårene for å motta økonomisk stønad?

Du må ha folkeregistrert adresse i kommunen og ikke ha rett på sosiale ytelser i andre ordninger. Økonomisk stønad skal vanligvis utbetales for én måned om gangen, og vedtak om stønad skal normalt ikke omfatte en lengre periode enn tre måneder. Mottar du dessuten ytelser fra Rikstrygdeverket, og det er klart at situasjonen din ikke kommer til å endre seg, kan stønad innvilges for seks måneder av gangen. Har du mottatt økonomisk stønad i mer enn tre måneder, skal du få situasjonen din undersøkt individuelt, motta sosial rådgivning i samsvar med lov om kommunale sosialtjenester, og bli rådet til å søke hjelp hos et gjeldsombud. Under spesielle omstendigheter kan det unntaksvis innvilges økonomisk stønad per uke.

Hva er satsen for økonomiske stønad?

Grunnbeløpet varierer fra kommune til kommune. Her kan du se grunnbeløpet for økonomisk stønad i Reykjavík, som varierer alt etter om støtten blir gitt til enslige eller ektepar/samboere.

Hvordan søke om sosiale tjenester?

Du søker om sosialtjenester i kommunen der du har folkeregistrert adresse.

Har du rett på sosialtjenester like etter at du har flyttet til Island?

Nei, du må søke formelt om økonomisk stønad og ha undersøkt om du har rett på ytelser i andre ordninger, før du kan søke kommunen om økonomisk stønad.

Kan du motta utbetalinger om du flytter fra Island?

Nei, det stilles krav om at du er folkeregistrert på Island for å kunne søke kommunen om økonomisk stønad.

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

Mer informasjon finner du på nettsida til Det islandske kommuneforbundet Dessuten kan man få opplysninger ved å ringe en sørvisrådgiver på telefon (+354) 5154900.

Kontakt ansvarlige myndigheter
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.