Økonomisk støtte i Island

Grafer og penge
Her kan du læse om kommunernes økonomiske støtte i Island.

Hver kommune fastsætter regler om økonomisk støtte, som bygger på lov om kommuners sociale service. Alle, der har folkeregisteradresse i kommunen, kan søge om økonomisk støtte.  Ansøgning om økonomisk støtte skal fremsættes til den kommune, hvor man har folkeregisteradresse. Har folk behov for akut støtte i den kommune, hvor de opholder sig, har kommunen pligt til at yde midlertidig støtte. Man skal i så fald have samråd med folkeregisterkommunen, og støtten vil da blive fastsat og ydet i overensstemmelse med dennes regler. Folkeregisterkommunen tilbagebetaler da omkostningerne til opholdskommunen, jf. lov om kommuners sociale service.

Inden der ansøges hos kommunen om økonomisk støtte, skal man have undersøgt retten til støtte i andre systemer såsom arbejdsløshedsunderstøttelse, sygedagpenge, pensionskasser og hos Statens Forsikringsinstitut. Hvis ansøgeren ikke har ret til støtte i andre systemer, kan han eller hun ansøge kommunen om økonomisk støtte. Den økonomiske støtte fordeler sig på forsørgelsesstøtte og støtte til særlige udgifter. Forsørgelsen følger et grundbeløb, som afgøres af den enkelte kommune, og hvis ansøgerens indtægt er under et bestemt beløb, har vedkommende ret til økonomisk støtte. Ligeledes kan ansøgeren søge om støtte til særlige udgifter i forbindelse med børn, tandlægebehandling, etablering af bolig, specialbistand m.m.

Hvad er betingelserne for økonomisk støtte?

Vedkommende skal have folkeregisteradresse i en kommune og ikke have ret til sociale ydelser i andre systemer. Den økonomiske støtte skal alt andet lige betales for en måned ad gangen, og afgørelser om støtte kan alt andet lige ikke strække sig over længere perioder end tre måneder. Når ansøgeren samtidig modtager understøttelse fra Statens Forsikringsinstitut og det står klart, at vedkommendes situation ikke vil ændre sig, er det tilladt at bevilge støtte for seks måneder ad gangen. For dem, der har modtaget økonomisk støtte længere end tre måneder, skal deres situation undersøges specielt, social rådgivning skal ydes i overensstemmelse med lov om kommuners sociale service, og vedkommende skal henvises til at søge hjælp hos en skyldnerombudsmand. I undtagelsestilfælde er det under særlige omstændigheder tilladt at yde økonomisk støtte ugentligt.

Hvad er betingelserne for økonomisk støtte?

Grundbeløbet er forskelligt fra kommune til kommune. Her kan man se grundbeløbet i Reykjavík. Dette beløb er forskelligt alt efter om den økonomiske støtte ydes til enkeltpersoner eller til ægtepar/samboende.

Hvordan skal man søge om økonomisk støtte?

Du skal ansøge om økonomisk støtte hos den sociale service i den kommune hvor du har bopæl.

Har jeg ret til økonomisk støtte straks efter at være flyttet til landet?

Nej, du skal ansøge formelt om økonomisk støtte og have undersøgt dine rettigheder i andre systemer, inden du ansøger kommunen om økonomisk støtte.

Er det muligt at få udbetalt støtte hvis jeg flytter til udlandet?

Nej, betingelsen er, at man skal have folkeregisteradresse i Island for at kunne ansøge kommuner om økonomisk støtte.

Hvem skal man kontakte i tilfælde af spørgsmål?

Nærmere oplysninger kan findes på hjemmesiden hos Sammenslutningen af Islandske Kommuner. Man kan også få oplysninger telefonisk hos en servicerådgiver på telefon (+354) 5154900.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.