Arto Pirttilahti (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
257
Speaker role
Midtergruppen
Dato

Puheenjohtaja! Tuen lämpimästi tätä hyvinvointivaliokunnan esitystä.

Todellakin meillä harvaan asutulla alueella väki vähenee ja vanhenee, ja siitä muodostuu meille niin sanotusti ongelma, millä tavalla me tuotamme yhteiskunnan palvelut. Meillä on Suomessa menossa tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, ja siinä paljon pohditaan, mitkä ovat ne lähipalvelut, jotka voidaan tuottaa lähelle potilasta. Tässä ei ole kilometrirajaa vielä tullut, mutta varmaan jokin päivä tulee se raja, mihin asti voimme toimittaa määrätyt lähipalvelut.

Näen, että tämä yhteinen keskustelu, jota tässä kohdassa on käyty, antaa tähän aluepoliittiseen viitekehykseen hyvää voimaa ja opitaan eri maiden käsittelystä, millä tavalla nostetaan nämä aluekehittämisen ongelmat esille, mutta yhtä lailla se, millä lailla aluepolitiikkaa viedään eteenpäin.

Itse olen ollut perustamassa Suomessa aluekehittäjäkoulutusta. Näen tämän aluetoimijoiden foorumin erinomaisena linkkinä, jossa yhdistyvät niin tutkimustieto, mutta myös kansalaisten palvelut ja huoli näiden palvelujen järjestämisestä.

Yhä useammin meillä Suomessakin hyvinvointipalvelut siellä harva-alueilla ovat vapaaehtoistyötä, vapaaehtoistoimijoiden ja yksityisten toimijoiden tekemiä asioita. Näen, että tässä meillä olisi varmaan myös opittavaa toisiltamme, kuinka kauan ja pitkälle me voimme leikata esimerkiksi valtion kustannuksia, ottaen huomioon esimerkiksi pendelöinnin, rautatieliikenteestä, tieliikenteestä tai sosiaalipalveluista ja sälyttää näitä vastuita yksityissektorille tai näille vapaaehtoistoimijoille.

Erittäin lämpimästi tuen vielä kerran tätä esitystä, ja toivon, että se saa kannatuksen.

Skandinavisk oversættelse

Ordförande! Jag stöder varmt välfärdsutskottets förslag. 

Befolkningen i våra glesbygder minskar och åldras och det kommer att bli ett problem för oss att producera samhällsservicen. Vi har en social- och hälsovårdsreform på gång i Finland och vi har en livlig diskussion om vilka tjänster som kan produceras nära patienten. Ingen kilometergräns har ännu slagits fast, men förr eller senare kommer säkert en gräns för hur långt vi kan leverera vissa närtjänster. 

Jag anser att denna gemensamma debatt som vi fört ger ett bra underlag för denna regionalpolitiska referensram, och vi kan lära oss av de olika länderna hur vi ska hantera problemen med den regionala utvecklingen men också hur vi ska utveckla regionalpolitiken. 

Jag har själv varit med om att grunda en utbildning för regional utveckling i Finland. Jag anser att detta forum för regionala aktörer på ett utmärkt sätt sammanlänkar forskningsdata, servicen till medborgarna och frågan om hur servicen ska ordnas.  

Allt oftare är välfärdsservicen i den finländska glesbygden frivilligarbete, sådant som görs av frivilliga och privata aktörer. Jag anser att vi kan lära oss av varandra om hur länge och hur kraftigt vi kan skära ned till exempel statens utgifter när det gäller bland annat pendling, järnvägstrafik, vägtrafik och socialtjänster och skyffla över ansvaret på den privata sektorn eller frivilliga aktörer.

Jag stöder varmt detta förslag och hoppas att det ska få ert stöd.