Politikkområder

Her kan du få innblikk i en lang rekke politikkområder som de nordiske landene samarbeider om.

domstol

Lov og rett

Lik lovgivning og rettsoppfattelse er viktige elementer for å nå de nordiske statsministrenes målsetning om at Norden skal være verdens mest integrerte region.

Finske fodgængere

Arbeidsliv

Et godt arbeidsliv spiller en sentral rolle for utviklingen av de nordiske velferdssamfunnene, for næringslivet og for enkeltindividet. Et felles nordisk arbeidsmarked er hjørnesteinen i det nordiske samarbeidet.

Person med iPad

Digitalisering og innovasjon

Formålet med det nordiske samarbeidet om digitalisering er å fremme Norden og Baltikum som en sammenhengende og integrert digital region. En felles nordisk innsats er til gagn for borgere, bedrifter og offentlige forvaltninger i hele Norden og de baltiske landene.

Blind mand med hund ved togstation

Funksjonshindringer

Nordisk samarbeid om funksjonshindringer bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse gjennom styrket kunnskapsutveksling og nært samarbeid i funksjonshindringspolitiske spørsmål.

Luft skog vattendrag

Miljø og klima

Den nordiske regionen blir sett på som et forbilde på miljø og klima. En viktig årsak er den lange tradisjonen for politisk samarbeid. Større og flere utfordringer gjør at samarbeidet blir enda viktigere fremover.

Byhave i Helsinki

Bærekraftig utvikling

De nordiske landene er enige om at arbeidet for en bærekraftig utvikling er en av de viktigste utfordringene vi står overfor. Å oppnå en bærekraftig utvikling er et ambisiøst, men nødvendig mål.

unge_banner

Barn og ungdom

”Norden skal være det beste stedet i verden for barn og unge”, fastslår Nordisk ministerråds strategi for barn og unge.

Havvindmøller ved Samsø

Energi

Det nordiske samarbeidet om energi skal skape synlige og bærekraftige bidrag til løsning av de vesentligste og mest relevante energipolitiske utfordringene Norden står overfor. Det dreier seg blant annet om å bekjempe utslipp av drivhusgasser og om å sikre energiforsyningen i framtiden.

Siluett

Kultur

Det nordiske kultursamarbeidet utgjør en sterk helhet, hvor kunst og kultur utgjør hjørnesteinene i det fellesskapet som binder sammen de nordiske landene.

Lærer med sin klasse

Utdannelse og forskning

Nordisk ministerråd samarbeider om å skape et godt utdannings- og forskningsfellesskap i Norden – for barn, ungdom og voksne. Både når det gjelder mobilitet, kvalitet og politiske prioriteringer.

Familieliv

Likestilling og LGBTI

I mer enn 40 år har de nordiske landene arbeidet sammen for å øke likestillingen på alle områder i samfunnet. Likestilling mellom kjønnene er en forutsetning for at den nordiske modellen har blitt så vellykket, og er en grunnpilar i de moderne nordiske velferdssamfunnene.

Ordbog

Språk

Gjensidig språkforståelse fremmer mobiliteten mellom land og styrker opplevelsen av samhørighet innbyggerne landene imellom.