Politikkområder

Her kan du få innblikk i en lang rekke politikkområder som de nordiske landene samarbeider om.

unge_banner

Barn og unge

”Norden skal være det bedste sted i verden for børn og unge”, fastslår Nordisk Ministerråds strategi for børn og unge.

Byhave i Helsinki

Bærekraftig utvikling

De nordiske landene er enige om at arbeidet for en bærekraftig utvikling er en av de viktigste utfordringene vi står overfor. Å oppnå en bærekraftig utvikling er et ambisiøst, men nødvendig mål.

Havvindmøller ved Samsø

Energi

Det nordiske samarbeidet om energi skal skape synlige og bærekraftige bidrag til løsning av de vesentligste og mest relevante energipolitiske utfordringene Norden står overfor. Det dreier seg blant annet om å bekjempe utslipp av drivhusgasser og om å sikre energiforsyningen i framtiden.

Siluett

Kunst og kultur

Det nordiske kultursamarbeidet utgjør en sterk helhet, hvor kunst og kultur utgjør hjørnesteinene i det fellesskapet som binder sammen de nordiske landene.

Lærer med sin klasse

Utdannelse og forskning

Nordisk ministerråd samarbeider om å skape et godt utdannings- og forskningsfellesskap i Norden – for barn, ungdom og voksne. Både når det gjelder mobilitet, kvalitet og politiske prioriteringer.

Ordbog

Språk

Gjensidig språkforståelse fremmer mobiliteten mellom land og styrker opplevelsen av samhørighet innbyggerne landene imellom.

Varme kilder ved Reykjavik

Sosial- og helsepolitikk

Det nordiske samarbeidet innen helse og velferd arbeider for at alle nordiske borgere skal ha sosial tygghet og sosiale rettigheter. Vi arbeider for å forebygge sosial ulikhet og unngå marginalisering av sosialt utsatte og sårbare grupper i samfunnet.

Grensen mellom Norge og Sverige

Grensehindringer

Prosessen med å fjerne grensehindringer i Norden handler om å skape et mer åpent Norden. Det skal være mulig å flytte, pendle, studere og drive virksomhet på tvers av landegrensene i Norden, uten at en risikerer å havne i en gråsone eller bli hindret av uklare lover og regler.

Indbyggere på Nørrebro

Integration

Samarbeidsprogrammet skal støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.

Person med iPad

Digitalisering

Formålet med det nordiske samarbeidet om digitalisering er å fremme Norden og Baltikum som en sammenhengende og integrert digital region. En felles nordisk innsats er til gagn for borgere, bedrifter og offentlige forvaltninger i hele Norden og de baltiske landene.

Brændestabel i skov

Nordisk bioøkonomi

Nordisk bioøkonomi dreier seg om et grønt skifte. Det handler om å erstatte ikke-bærekraftige, fossilbaserte ressurser ved å oppgradere sidestrømmer og avfall, og ved å skape lokale løsninger som er sirkulære og bærekraftige.

Familieliv

Likestilling

I mer enn 40 år har de nordiske landene arbeidet sammen for å øke likestillingen på alle områder i samfunnet. Likestilling mellom kjønnene er en forutsetning for at den nordiske modellen har blitt så vellykket, og er en grunnpilar i de moderne nordiske velferdssamfunnene.