Skal du utgi en publikasjon?

Publikationer
Nordisk ministerråds publikasjonsenhet gir ut cirka 200 publikasjoner hvert år. En del publikasjoner omhandler resultater av forskningsprosjekter som er helt eller delvis finansiert av Nordisk ministerråd, og en del initieres av Nordisk ministerråds sekretariat og består av for eksempel politiske programmer, handlingsplaner og analyser.

Innholdet på denne siden er rettet mot deg som har fått finansiering og skal utgi en rapport eller publikasjon med Nordisk ministerråd som utgiver. Før du starter arbeidet med publikasjonen, kan det være klokt å lese instruksene her og være i kontakt med Nordisk ministerråds publikasjonsenhet (pub@norden.org) for å få en realistisk vurdering av pris og produksjonstid, inkludert layout, korrektur, distribusjon og publisering.

Merk at produksjonen først kan starte når publikasjonsenheten har fått en bestilling. Du finner bestillingsskjemaet for TemaNord her nedenfor. Ta kontakt med publikasjonsenheten for bestilling av de øvrige publikasjonsseriene.

TemaNord bestillingsskjema (på dansk)

TemaNord bestillingsskjema (på engelsk)

– Ta kontakt med pub@norden.org

Ansvarsfordeling – hvem gjør hva?

Bestilleren har ansvar for at de nødvendige avtalene om utgivelses- og opphavsrett er inngått med forfatterne, slik at rettighetene til Nordisk ministerråd ikke begrenses. Bestilleren har også ansvar for kostnadene som oppstår i forbindelse med produksjon, distribusjon og trykking av publikasjonen. Produksjonsprisen avhenger av publikasjonsserie, omfang og mengden infografikk. En individuell prisvurdering kan fås direkte fra publikasjonsenheten, pub@norden.org.

Publikasjonsenheten har ansvar for layout, publisering og distribusjon. Layouten følger Nordisk ministerråds visuelle identitet med hensyn til for eksempel logo, farger, skrifttyper og bildebruk. Publikasjonsenheten har også ansvar for at publikasjonen får en mangesidig distribusjon.

Produksjonstiden varierer og tilpasses etter behov. Vanligvis leveres den første layoutkorrekturen innen 15 arbeidsdager. Hvis publikasjonen skal trykkes, bør 5–10 arbeidsdager beregnes til trykking. Publikasjonene utgis alltid digitalt. De trykkes bare unntaksvis, når oppdragsgiveren bestiller et trykt opplag. 

Merk at retningslinjene for nordiske arbeidspapirer er avvikende. Les mer under ”Fire publikasjonsserier”.

– Ta kontakt med pub@norden.org

Fire publikasjonsserier

TemaNord er en publikasjonsserie for resultatene av det forskningsbaserte arbeidet i ulike arbeidsgrupper og prosjekter som finansieres av Nordisk ministerråd. Innholdsmessig dekker TemaNord alle emner som det offisielle nordiske samarbeidet omfatter. Fra og med januar 2020 utgis alle TemaNord som responsive online-publikasjoner. TemaNord trykkes ikke.

Nord inneholder debattbøker, analyser, retningslinjer og andre separate bokutgivelser på de områdene av det nordiske samarbeidet som det er et politisk ønske om å fremheve.

PolitikNord inneholder politisk kommuniserte publikasjoner, som for eksempel politiske programmer, rammeprogrammer, handlingsplaner, årsregnskap, budsjetter, generelle brosjyrer og annet informasjonsmateriell som Nordisk ministerråd utgir.

Nordiske arbeidspapirer omfatter som regel dokumenter (working papers) av prosjektintern eller preliminær karakter som ikke er egnet for egentlig publisering. Som regel er målgruppen for arbeidspapirer intern i nordisk kontekst. Publikasjonsenheten håndterer bare publiseringen i NordPub (pdf). Nordiske arbeidspapirer skal altså ikke ha layout og trykking, og de er heller ikke en del av publikasjonsenhetens distribusjonsprogram. Merk at som følge av nettilgjengelighetsdirektivet må vi nå sende dokumentet til en ekstern leverandør for konvertering til PDF/UA. Det medfører både ekstra kostnader og lengre produksjonstid.

Opphavsrett og andre rettigheter

Nordisk ministerråd har full opphavsrett til alle sine publikasjoner. Eventuelle salgsinntekter fra publikasjoner tilhører Nordisk ministerråd.

Forfatteren og/eller den som har ansvar for bestillingen av produksjon hos Nordisk ministerråd, garanterer i forbindelse med bestillingen at alle tekster, bilder, grafer, tabeller, sitater etc. i publikasjonen som sendes inn, er rettighetsklarert. Ansvaret for korrekt klarering av illustrasjoner i Nordisk ministerråds publikasjoner ligger forfatteren eller den som har ansvar for bestillingen. I tilfeller der layouten i PUB finner bilder, ligger ansvaret hos publikasjonsenheten.

PolitikNord, Nord og Nordiske arbeidspapirer utgis under en © All rights reserved-lisens. Fra og med 31. mars 2017 utgis alle TemaNord-publikasjoner under Creative Commons-lisens: CC BY 4.0 International. I motsetning til lisensen © All rights reserved gir CC-lisensen lov til all gjenbruk av publikasjonen, for eksempel med tanke på oversettelse og omarbeiding. Det eneste kravet er at brukeren må gi publikasjonen full bibliografisk referanse. 

– Ytterligere informasjon om Creative Commons CC BY 4.0 International

Manuskript

Manuskriptet skal være godkjent og korrekturlest før bestilling skjer. Korrekturen skal leses av en profesjonell korrekturleser, og tegnsettingsreglene for det aktuelle språket skal følges. TemaNord-publikasjoner skal gjennomgå en såkalt peer review eller i alle fall vurderes internt i en arbeidsgruppe, programkommité eller tilsvarende.

For å kunne gjøre bestillingen trenger du:

1. En god tittel. Bruk undertittel for å presisere tittelen ved behov.

2. Emneord. De er viktige for distribusjonen av publikasjonen. Velg nøye blant emneordene i bestillingsskjemaet.

3. Et sammendrag, det vil si en enkel og kortfattet beskrivelse av publikasjonens innhold (formål, konklusjoner og perspektiver). Beskrivelsen brukes blant annet som sammendrag i NordPub og på norden.org. 

4. Alle illustrasjoner til publikasjonen som sendes inn i forbindelse med bestillingen, skal være rettighetsklarert for både trykt og digital publisering og leveres i opprinnelig størrelse med høy oppløsning (300 dpi). Dette gjelder først og fremst TemaNord, ettersom bildene til PolitikNord og Nord håndteres av publikasjonsenheten.

5. Bilder, grafer og tabeller skal leveres med tilhørende bildetekster (captions) som beskriver bildets innhold og kildehenvisning. Grafer skal helst leveres med tilhørende data slik at det er mulig å produsere interaktive grafer til online-publikasjonene.

6. Bilder skal følge Nordisk ministerråds bildepolicy, som er beskrevet i designmanualen http://design.norden.org/billeder

Du finner mer inngående instrukser om TemaNord-prosessen og hvordan manuskriptet skal bygges opp, i forfatterveiledningen:

TemaNord guide til forfattere (på dansk)

TemaNord Author's guide (på engelsk)

Bildepolicy

 

Oversettelse

Ta hensyn til eventuelle oversettelsesbehov allerede fra produksjonsstart. Tolkeenheten ved Nordisk ministerråds sekretariat koordinerer oversettelse og korrektur for nordiske samarbeidsprogrammer, strategier og andre publikasjoner i PolitikNord- og Nord-serien som er definert på forhånd. Ved andre publikasjoner (blant annet TemaNord og nordiske arbeidspapirer) skal bestilleren selv sørge for en eventuell oversettelse. Vennligst ta hensyn til at oversettelsen ikke kan bestilles via publikasjonsenheten. Husk å beregne ekstra tid til oversettelsen og ekstra korrektur av språkversjonene. Lag en separat bestilling for hver språkversjon etter at oversettelsen er ferdig.

Bestilling av produksjon

Når manuskriptet er ferdig og korrekturlest, kan du gjøre en bestilling av produksjonen med bestillingsskjemaet nedenfor. I bestillingsskjemaet laster du opp manuskriptet og fyller ut blant annet tittel, forfatter, korrekturleser, sammendrag, emneord, ansvarlig fagrådgiver ved Nordisk ministerråds sekretariat og faktureringsopplysninger. Dersom publikasjonen hører til de få unntakene som skal trykkes, ønsker vi at du diskuterer behovet med kommunikasjonsrådgiveren din. Ikke nøl med å ta kontakt med oss via pub@norden.org hvis du har noen spørsmål!

Du får en bekreftelse via e-post når bestillingen er sendt. Bestillingen skal godkjennes av den relevante fagavdelingen ved Nordisk ministerråds sekretariat. Når bestillingen er godkjent, tildeler vi publikasjonen et publikasjonsnummer, som fungerer som referanse gjennom hele prosessen. 

TemaNord bestillingsskjema (på dansk)

TemaNord bestillingsskjema (på engelsk)

– For bestillningsskjema til øvrige publikasjonsserier, vennligst ta kontakt med: pub@norden.org 

Distribusjon

Alle publikasjoner som gis ut av Nordisk ministerråd, er tilgjengelige med Open Access på vår publikasjonsplattform Nordpub, på norden.org og i GoogleBooks. 

Våre trykte publikasjoner kan bestilles i nettbutikken i NordPub. Merk at det bare finnes et begrenset antall trykte publikasjoner.

I forbindelse med publiseringen annonseres publikasjonene våre blant annet  på Twitter. 

Besøk NordPub