Skal du utgi en publikasjon?

Publikationer
Materiale og resultater som fremkommer i prosjekter finansiert av Nordisk ministerråd, skal publiseres av Nordisk ministerråd, med mindre noe annet er bestemt i kontrakten. På denne siden finner du en oppsummering av Nordisk ministerråds publiseringsstrategi og retningslinjene for produksjonen av nordiske rapporter og publikasjoner. Innholdet på siden er rettet mot deg som har fått finansiering og nå skal utgi en rapport eller publikasjon.

Når Nordisk ministerråd har bidratt til å finansiere en rapport, ønsker vi som avsender å være synlige med vår logo og design – for eksempel i farger, skrifttype og bildepolicy. Produksjonsprosessen omfatter ikke bare design og layout av en publikasjon, men også publisering på NordPub og i andre digitale kanaler, noe som gir stor spredning av publikasjonene våre. Vi bruker alltid svanemerkede trykkerier.

Allerede før det blir aktuelt å gjøre en endelig bestilling fra Nordisk ministerråds publikasjonsenhet, kan du ta kontakt med pub@norden.org for å få et realistisk overslag over pris og produksjonstid, inklusive layout, korrektur og distribusjon.

 

– Ta kontakt med: pub@norden.org

Ansvarsfordeling – hvem gjør hva?

Forvaltningsorganet har ansvar for at de nødvendige avtalene om utgivelses- og opphavsrett er inngått med forfatterne, slik at rettighetene til Nordisk ministerråd ikke begrenses. I tillegg sørger forvaltningsorganet for at forfattergruppen kjenner til retningslinjene for opphavsrett, manuskript og bestilling som er samlet på denne nettsiden. Forvaltningsorganet har ansvar for kostnadene som oppstår i forbindelse med produksjon og trykking av publikasjonen. Produksjonsprisen avhenger av publikasjonsserie, omfang og mengden infografikk. En individuell prisvurdering kan fås direkte fra publikasjonsenheten, pub@norden.org.

Publikasjonsenheten har ansvar for layout, formatering, publisering og distribusjon. Layouten følger Nordisk ministerråds visuelle identitet. Det legges stor vekt på at publikasjonen skal få en så mangfoldig distribusjon og synlighet som mulig.

Produksjonstiden varierer og kan tilpasses ved behov. Med mindre noe annet er avtalt med publikasjonsenheten, leveres første layoutkorrektur innen 15 arbeidsdager. Hvis publikasjonen skal trykkes, bør det beregnes 5–10 arbetsdager til trykkingtryck. Publikasjonene utgis alltid digitalt, i PDF- og EPUB-format. De trykkes bare i unntakstilfeller, når oppdragsgiver bestiller en trykt utgave. 

Merk at retningslinjene for nordiske arbeidspapirer er avvikende. Les mer under ”Fire publikasjonsserier”.

 

– Ta kontakt med: pub@norden.org

Fire publikasjonsserier

TemaNord er en publikasjonsserie for resultatene av det ofte forskningsbaserte arbeidet i ulike arbeidsgrupper og prosjekter som finansieres av Nordisk ministerråd. Innholdsmessig dekker TemaNord alle emner som det offisielle nordiske samarbeidet omfatter. Layouten i TemaNord følger en streng mal.

Nord inneholder debattbøker, analyser, retningslinjer og andre separate bokutgivelser på de områdene av det nordiske samarbeidet man politisk ønsker å fremheve.

PolitikNord kjennetegnes av at de er politisk kommuniserende publikasjoner, som for eksempel politiske program, rammeprogram, handlingsplaner, årsberetninger, budsjetter, generelle brosjyrer og andre typer informasjonsmateriell som Nordisk ministerråd utgir.

Nordiske arbeidspapirer er for eksempel dokumenter (working papers) av prosjektintern eller preliminær karakter som derfor ikke enger seg for egentlig publisering. Som regel er målgruppen for arbeidspapirer intern i nordisk kontekst. Publikasjonsenheten håndterer bare publiseringen i NordPub (PDF). Beregn fem arbeidsdager til håndtering og publisering. Nordiske arbeidspapirer skal altså ikke ha layout og trykking, og de er heller ikke en del av publikasjonsenhetens distribusjonsprogram. 

Opphavsrett og andre rettigheter

Nordisk ministerråd har full opphavsrett til alle sine publikasjoner. Eventuelle salgsinntekter fra publikasjoner tilhører Nordisk ministerråd.

Forfatteren eller den som har ansvar for bestillingen av en produksjon hos Nordisk ministerråd, garanterer i forbindelse med bestillingen at alle tekster, bilder, grafer, tabeller, sitater etc. i publikasjonen som sendes inn, er rettighetsklarert. Ansvaret for korrekt klarering av illustrasjoner til materiell som sendes inn til Nordisk ministerråds publikasjoner, ligger hos forfatteren (eller den som har ansvar for bestillingen). I tilfeller der layouten i PUB finner bilder, ligger ansvaret hos publikasjonsenheten.

PolitikNord, Nord og Nordiske arbeidspapirer utgis under lisensen © All rights reserved. Fra og med 31. mars 2017 utgis alle TemaNord-publikasjoner under Creative Commons-lisens: CC BY 4.0 International. I motsetning til lisensen © All rights reserved gir CC-lisensen lov til all gjenbruk av publikasjonen, for eksempel med tanke på oversettelse og omarbeiding. Det eneste kravet er at brukeren skal gi en full bibliografisk henvisning til publikasjonen. 

 

– Ytterligere informasjon om Creative Commons CC BY 4.0 International

Manuskript

Manuskriptet skal være godkjent og korrekturlest før bestilling skjer. Korrektur skal leses av en profesjonell korrekturleser og følge tegnsettingsreglene for det aktuelle språket. TemaNord-publikasjoner skal gjennomgå en såkalt peer review eller i alle fall vurderes internt i en arbeidsgruppe, programkomité eller tilsvarende.

For å kunne gjøre bestillingen trenger du:

1. En god tittel – maks 40 tegn. Bruk undertittel for å presisere tittelen ved behov.

2. Emneord. De er viktige for distribusjonen av publikasjonen. Velg nøye blant emneordene i bestillingsskjemaet.

3. Et sammendrag, det vil si en enkel og kortfattet beskrivelse av publikasjonens innhold (formål, konklusjoner og perspektiver). Beskrivelsen brukes blant annet som sammendrag i NordPub og på norden.org. Merk at TemaNord-publikasjoner skal ha et sammendrag både på et skandinavisk språk og på engelsk. Tema Nord skal også ha kapittelsammendrag. Beskriv hvert kapittels innhold enkelt og kortfattet (maks. 900 tegn inkl. mellomrom). Beskrivelsen brukes både i selve publikasjonen og som kapittelsammendrag i blant annet Nordic iLibrary.

4. Alle illustrasjoner til publikasjonen som sendes inn i forbindelse med bestillingen, skal være rettighetsklarert for både trykt og digital publisering og leveres i opprinnelig størrelse med høy oppløsning (300 dpi). Dette gjelder TemaNord, ettersom bildene til PolitikNord og Nord håndteres av publikasjonsenheten.

5. For TemaNord skal bildene leveres med tilhørende bildetekster (captions) med beskrivelse av bildets innhold og kildehenvisning. Bildene skal også ha alternative tekster (i bildets metadata) på publikasjonsspråket. Det gjøres av hensyn til blinde og svaksynte for å sørge for at alle våre publikasjoner oppfyller kravene om tilgjengelighet.

6. Bildene skal være i henhold til Nordisk ministerråds bildepolicy, som er beskrevet i designmanualen http://design.norden.org/billeder

 

Bildepolicy

Besøk NordPub

Last ned NordPub-appen (iOS)

Last ned NordPub-appen (Android)

Oversettelse

Ta hensyn til eventuelle oversettelsesbehov allerede fra produksjonsstart. Tolkeenheten ved Nordisk ministerråds sekretariat koordinerer oversettelse og korrektur for nordiske samarbeidsprogrammer, strategier og andre publikasjoner i PolitikNord- og Nord-serien som er definert på forhånd. Ved andre publikasjoner (blant annet TemaNord og nordiske arbeidspapirer) skal bestilleren selv sørge for en eventuell oversettelse. Vennligst ta hensyn til at oversettelsen ikke kan bestilles via publikasjonsenheten. Husk å beregne ekstra tid til oversettelsen og ekstra korrektur av språkversjonene. Lag en separat bestilling for hver språkversjon etter at oversettelsen er ferdig.

Bestilling av produksjon

Når manuskriptet er ferdig og korrekturlest, kan du gjøre en bestilling av produksjonen med bestillingsskjemaet nedenfor. I bestillingsskjemaet laster du opp manuskriptet og fyller ut blant annet publikasjonsserie, tittel, forfatter, korrekturleser, sammendrag, emneord, ansvarlig fagrådgiver ved Nordisk ministerråds sekretariat og faktureringsopplysninger. Dersom publikasjonen hører til de få unntakene som skal trykkes, ønsker vi at du diskuterer behovet med kommunikasjonsrådgiveren din. Ikke nøl med å ta kontakt med oss via pub@norden.org hvis du har noen spørsmål!

Du får en bekreftelse via e-post når bestillingen er sendt. Bestillingen skal godkjennes av den relevante fagavdelingen ved Nordisk ministerråds sekretariat. Når bestillingen er godkjent, tildeler vi publikasjonen et publikasjonsnummer, som fungerer som referanse gjennom hele prosessen. 

 

Bestillingsskjema

– Ta kontakt med: pub@norden.org 

Distribusjonsprogram

Formålet med distribusjonsstrategien vår er å sikre at publikasjonene blir så synlige og så tilgjengelige som mulig. Distribusjonsprogrammet omfatter derfor mange forskjellige formater og kanaler, lager og distribusjon for de trykte publikasjonene.

Alle publikasjoner som finansieres og utgis av Nordisk ministerråd, er tilgjengelige i Open Access på vår publikasjonsplattform Nordpub, i NordPub-appen, på norden.org, i GoogleBooks og i biblioteker verden over. TemaNord og Nord distribueres i tillegg som e-bøker (EPUB) via blant annet Nordic iLibrary (i samarbeidet med OECD), bokhandler i Norden, Amazon Kindle og GooglePlay.

Våre trykte publikasjoner kan kjøpes i nettbutikken i NordPub. Merk at ikke alle publikasjoner finnes i trykt utgave, og at vi tar betalt for trykte eksemplarer.

I forbindelse med publiseringen annonseres publikasjonene våre blant annet via et nordisk nyhetsbrev og på Twitter. 

 

Besøk NordPub

Last ned NordPub-appen ()

Last ned NordPub-appen (Android)