Om Nordisk ministerråd

Organisationsdiagram
Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. Statsministrene har det overordnede ansvaret for det nordiske samarbeidet. I praksis er ansvaret delegert til de nordiske samarbeidsministrene og til Den nordiske samarbeidskomiteen, som er ansvarlig for den løpende koordineringen av det offisielle politiske nordiske samarbeidet.

Nordisk ministerråd, som ble grunnlagt i 1971, er – til tross for navnet – egentlig ikke ett, men flere ministerråd. De nordiske fagministrene møtes i ministerråd et par ganger i året. Det finnes for tiden ti konstellasjoner av fagministerråd, i tillegg til samarbeidsministrenes ministerråd. Vedtak i et av de nordiske ministerrådene må være enstemmige.

Formannskapet i Nordisk ministerråd, som varer i ett år av gangen, alternerer mellom de fem nordiske landene. Det landet som innehar formannskapet i Nordisk ministerråd utformer et program som veileder det nordiske samarbeidet gjennom året.

Saker forberedes og følges opp av de forskjellige nordiske embetsmannskomiteene, som består av nasjonale tjenestemenn.

Nordens statsministre holder årlige møter og treffes dessuten i andre sammenhenger, for eksempel i forkant av EUs toppmøter. Også de nordiske utenriks- og forsvarsministrene møtes regelmessig utenfor Nordisk ministerråds regi.

Medlemsland og områder

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har vært medlemsland i Nordisk ministerråd siden 1971. Dessuten har Grønland, Færøyene og Åland fått økt representasjon og sterkere stilling i Nordisk ministerråd med samme representasjon som de ovennevnte landene.

Hvert land har én stemme i Nordisk ministerråd. Nordisk ministerråd består av ett eller flere regjeringsmedlemmer fra hvert land. Nordisk ministerråd kan altså være sammensatt av samarbeidsministrene eller av fagministre eller bestå av en kombinasjon av disse. Representanter for landsstyret på Færøyene og Grønland samt for Ålands landskapsregjering deltar også i ministerrådets arbeid.

Færøyene, Grønland og Åland kan velge å slutte seg til de vedtak som fattes i Nordisk ministerråd, i den utstrekning deres respektive avtaler om selvstyre gir anledning til.

Færøyene, Grønland og Åland har fått mer å si i det nordiske samarbeidet etter at Ålandsdokumentet ble vedtatt av samarbeidsministerne i Mariehamn på Åland den 5. september 2007. Ålandsdokumentet er en redegjørelse om initiativer som kan styrke Færøyenes, Grønlands og Ålands deltakelse i det nordiske samarbeidet.

Forretningsorden og styringsdokumenter for Nordisk Ministerråd

Forretningsordenen for Nordisk Ministerråd findes på disse sider.

Forretningsordenen og de øvrige styringsdokumenter er baseret på Helsinkiaftalen som blev underskrevet i Helsinki i 1962. Helsinkiaftalen er en grundlæggende samarbejdsaftale for det nordiske samarbejde (nogle gange også kaldet Helsinkiaftalerne på grund af senere revisioner og ændringer hvoraf den seneste trådte i kraft i 1996).

Hertil kommer andre vigtige styringsdokumenter som er gældende for arbejdet i Nordisk Ministerråd.