Nordisk samarbeid

Det nordiske samarbeidet er én av verdens mest omfattende regionale samarbeidsformer. Samarbeidet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt Færøyene, Grønland og Åland.

Information

Contact

Nordisk samarbeid

De nordiske statsministrene
Statsministrene har det overordnede ansvaret for det nordiske regjeringssamarbeidet. Det avholdes nordiske statsministermøter to ganger i året. I tillegg møtes de nordiske statsministrene i andre sammenhenger i løpet av året.
Gå til organisasjon
Lederne for Færøyene, Grønland og Åland

Representanter for landstyret på Færøyene og Grønland, samt for Ålands landskapsstyre deltar i Nordisk ministerråds arbeid. Ålandsdokumentet, som ble vedtatt i september 2007, har styrket Færøyenes, Grønlands og Ålands deltakelse i det nordiske samarbeidet

Gå til organisasjon
Nordisk råd
Utvalg
Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen utøver den parlamentariske kontrollen over virksomhet som finansieres med felles nordiske midler
Gå til organisasjon
Presidiet
Presidiet, som utgjør Nordisk råds politiske ledelse, har ansvaret for de overordnede politiske spørsmålene, planlegging og budsjetter, samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske parlamentariske samarbeidet.
Gå til organisasjon
Utvalget for et bærekraftig Norden
Utvalget arbeider med temaer og saker i tilknytning til miljø- og naturvern og naturressurser – for eksempel utnytting av naturressurser i jordbruk, fiske og skogbruk. Klimaspørsmål er også en viktig del av arbeidet – blant annet konsekvensene av klimaendringer som spesielt berører de nordligste områdene av Norden, som for eksempel Grønland og avsmelting av innlandsisen, men som også har konsekvenser globalt og som resulterer i for eksempel klimaflyktninger. Forbrukerrettigheter, fiskeriforvaltning, landbrukspolitikk, mat, atomsikkerhet, biologisk mangfold og bærekraft er temaer Utvalget for et bærekraftig Norden også fokuserer på. Arbeidet handler om både nordiske og globale utfordringer og løsningsmodeller på disse områdene.
Gå til organisasjon
Utvalget for kunnskap og kultur i Norden
Utvalget arbeider med emner og saker som angår kultur, forskning og utdanning, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring og folkeopplysning – herunder saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene. Utdanning og opplysning er i mange henseende veien til et godt arbeidsliv, og dermed også veien til et godt ungdoms-, voksen- og familieliv, hvor den enkeltes velferd ikke er truet på grunn av f.eks. arbeidsledighet, fattigdom eller misbruk. Utvalget beskjeftiger seg også med sivilsamfunnet og frivillig arbeid, ettersom de to faktorene spiller en vesentlig rolle i et demokratisk velferdssamfunn. Idrett, språk, film og medier, generell og mangfoldig kunst og kultur, barne- og ungdomskultur hører også inn under arbeidsområdene til utvalget for kunnskap og kultur i Norden.
Gå til organisasjon
Utvalget for velferd i Norden
Utvalget for velferd i Norden har fokus på den nordiske velferdsmodellen. Vi arbeider med å finne holdbare økonomiske løsninger som også er bærekraftige. Utvalget beskjeftiger seg med emner som omsorg for barn, ungdom og eldre, funksjonshindringer og alkohol-, narkotika- og misbruksspørsmål. I tillegg er emner som likestilling, borgerrettigheter, demokrati, menneskerettigehter og bekjempelse av kriminalitet på agendaen. Integrering, migrering og flyktninger hører likeledes under dette utvalget, sammen med boligpolitikk og urbefolkningens vilkår i Norden.
Gå til organisasjon
Utvalget for vekst og utvikling i Norden
Utvalget beskjeftiger seg med emner og spørsmål som vedrører arbeidsmarked og arbeidsmiljø, næring, handel og industri, energi, bekjempelse av grensehindringer, transport og transportsikkerhet. Det nordiske samarbeidet handler i høy grad også om fri bevegelse innenfor arbeidsmarkedet, noe som også er ett av de nordiske flaggskipene når det gjelder å opprettholde velferd og næringsliv. Bekjempelse av grensehindringer er med på å opprettholde denne modellen, som for øvrig er beundret internasjonalt, og gjør det enklere for innbyggerne å ta utdanning og arbeide på tvers av grensene. Dessuten behandler utvalget spørsmål innenfor finans og økonomisk politikk – herunder rammevilkårene for forskning, produksjon og handel, og i forlengelsen av dette, fri bevegelse på markedene og arbeidsmarkedene i Norden. Regional- og strukturpolitikk, kommunikasjon og IT tilhører også arbeidsområdene til utvalget for vekst og utvikling i Norden.
Gå til organisasjon
Valgkomiteen
Valgkomiteen forbereder og legger frem forslag til de valgene som plenumsforsamlingen avholder.
Gå til organisasjon
Partigrupper
Den konservative gruppen
Den konservative gruppen har medlemmer fra sju nasjonale medlemspartier i de fem nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland.
Gå til organisasjon
Det Konservative Folkeparti (KF)
Det Liberale Folkepartiet (Fólkaflokkurin, Ff)
Høyre (H)
Moderat Samling för Åland
Moderat Samling för Åland er et borgerlig politisk parti. Partiet ble grunnlagt i 1967 og fikk sitt nåværende navn i 2013 etter en sammenslåing mellom Moderaterna Åland og Obunden samling.
Gå til organisasjon
Moderata samlingspartiet (M)
Moderaterna er Sveriges nest største parti, og det største partiet i den borgerlige koallisjonen, Alliansen. Moderaterna har også innehatt statsministerposten siden 2006.
Gå til organisasjon
Obunden samling (ObS)
Samlingspartiet (saml)
Selvstendighetspartiet (Sjálfstæðisflokkurinn, Sj.)
Den sosialdemokratiske gruppen
Den sosialdemokratiske gruppen er én av Nordisk råds største partigrupper og består av representanter fra de sosialdemokratiske gruppene i alle de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland.
Gå til organisasjon
Det norske Arbeiderparti (A)
Finlands sosialdemokratiske parti (sd)
Sosialdemokratene tilhører Finlands største partier. Den seneste sosialdemokratiske presidenten i Finland var Tarja Halonen (2000–2012).
Gå til organisasjon
Javnaðarflokkurin (Jvfl.)
Samfylkingin (Sf)
Siumut (S)
Socialdemokraterna på Åland (ÅSD)
Ålands sosialdemokratiske parti er det eldste partiet på Åland, med røtter helt tilbake til 1906.
Gå til organisasjon
Socialdemokratiet (S)
Det danske partiet Socialdemokraterne (Sosialdemokratene) ble dannet i 1871. I dag er partiet Danmarks nest største.
Gå til organisasjon
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Midtengruppen
I midtengruppen i Nordisk råd samles medlemmer og varamedlemmer fra de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland som tilhører sentrumsliberale, grønne og kristendemokratiske medlemspartier.
Gå til organisasjon
Flokkur fólksins (Flf)
Miðflokkurinn (Mifl)
Ålands framtid (ÅF)
Åländsk Center (ÅC)
Åländsk Center (Ålandsk senter) er, siden valget i 2011, det partiet som har flest mandater i det ålandske lagtinget (7 av 30). Åländsk Center har to ministerposter i Ålands selvstyreregjering.
Gå til organisasjon
Atassut (A)
Björt framtíð (BF)
Senterpartiet i Finland (cent)
Centerpartiet (C)
Centerpartiet (Senterpartiet) er et politisk parti i Sverige med et grønt, liberalt verdigrunnlag. Viktige spørsmål inkluderer sysselsetting og entreprenørskap, klima, samt velferd.
Gå til organisasjon
De grønne (grønne)
De grønne er et finsk parti med fokus på miljøspørsmål og grønne verdier. Partiets velgere finnes først og fremst i Finlands byer.
Gå til organisasjon
Demokraterna (D)
Demokraterna (gl. Demokraatit) er et grønlandsk, liberalt politisk parti.
Gå til organisasjon
Framsókn
Framsóknarflokkurinn (Frfl)
Hållbart Initiativ
Hållbart Initiativ
Gå til organisasjon
Kristdemokraterna (KD)
Kristdemokraterna (Kristendemokratene) er et politisk parti i Sverige. Partiet står for et kristent verdigrunnlag og profilerer seg fremfor alt innenfor spørsmål som omhandler pleie, omsorg, familie og næringsliv.
Gå til organisasjon
Kristdemokraterna i Finland (kd)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Liberal Alliance (LA)
Liberalerna (L)
Liberalerna på Åland (Lib)
Liberalerna på Åland er et liberalt politisk parti på Åland. Ved valget i 2007 var partiet det største på Åland, men ved det seneste valget i 2011 sank partiets velgerstøtte markant. For tiden har partiet 6 av 30 mandater i Ålands lagting og er i opposisjon.
Gå til organisasjon
Miljöpartiet (MP)
Miljöpartiet de Gröna (Miljøpartiet de grønne) er et et politisk parti i Sverige som står for grønne verdier. I tillegg til klimaspørsmål, fokuserer partiet også på spørsmål vedrørende migrasjon, utdanning og sysselsetting.
Gå til organisasjon
Miðflokkurin (Mfl.)
Moderaterne
Moderaterne (DK)
Gå til organisasjon
Partii Inuit
Radikale Venstre (RV)
Samarbeidspartiet
Sambandspartiet (Sambandsflokkurin, sb)
Senterpartiet (Sp)
Sjálvstýrisflokkurin (Sjfl.)
Svenska folkpartiet (sv)
Venstre (V)
Venstre (V), Norge
Viðreisn (Vi)
Viðreisn ble stiftet 24. mai 2016 og fikk sine første medlemmer i Alltinget ved parlamentsvalget høsten 2016. Viðreisn inngår i Midtengruppen.
Gå til organisasjon
Nordisk frihet
Gruppen for Nordisk frihet i Nordisk råd samler medlemmer og varamedlemmer fra Danmark, Finland og Sverige. Gruppen støtter opp om frihet, demokrati og ideen om uavhengige nasjonalstater.
Gå til organisasjon
Dansk Folkeparti (DF)
Sannfinländarna (saf)
Sverigedemokraterna (SD)
Sverigedemokraterna er et nasjonalistisk og sosialkonservativt politisk parti. Partiets ble første gang valgt inn i Sveriges Riksdag i 2010.
Gå til organisasjon
Nordisk grønt venstre
Partigruppen Nordisk grønt venstre i Nordisk Råd består av medlemmer og varamedlemmer som tilhører et venstreparti fra de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland. Gruppen har medlemmer fra åtte partier i Norden.
Gå til organisasjon
Alternativet (ALT)
Danmarks grønne parti, for mennesker som ønsker å arbeide for en bærekraftig, demokratisk, sosialt rettferdig og initiativrik verden.
Gå til organisasjon
Enhetslisten (EL)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Rødt (R)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Tjóðveldi (T)
Venstreforbundet (vänst)
Venstreforbundet (fi. Vasemmistoliitto) er et venstreparti med likestilling, frihet og bærekraftig utvikling som verdigrunnlag. Partiets er Finlands femte største.
Gå til organisasjon
Vänsterpartiet (V)
Venstrepartiet - De grønne (Vg)
Vinstrihreyfingin – grænt framboð
Uten partigruppetilhørighet
Blå framtid
Danmarksdemokraterne
Danmarksdemokraterne
Gå til organisasjon
Fremskrittspartiet (FrP)
Hreyfingin (Hr)
Naleraq (GL)
Nunatta Qitornai
Nunatta Qitornai
Gå til organisasjon
Nye Borgerlige (NB)
Nasjonale delegasjoner
Ålands delegasjon
Danmarks delegasjon
Finlands delegasjon
Færøyenes delegasjon
Grønlands delegasjon
Islands delegasjon
Nasjonale delegasjonssekretariater
Her finner du en oversikt over ansatte ved de nasjonale delegasjonssekretariatene.
Gå til organisasjon
Norges delegasjon
Sveriges delegasjon
Presidentskapsprogram
Presidentskapsprogram for Nordisk råd 2024
Fred og sikkerhet i Arktis er temaet i Islands formannskapsprogram for Nordisk Råd 2024. Miljø og likestilling er også belyst i programmet.
Gå til organisasjon
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2023

Prioriteringene for det norske presidentskapet er et trygt, grønt og ungt Norden. Dette er områder som er viktige i vår tid, med krig i Europa og klima- og energikrisen. Det er viktigere enn noensinne at vi står sammen i et sterkt nordisk fellesskap. Dagens unge er framtiden, og de er avgjørende deltakere i samfunnene og demokratiene våre.

Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2023 (pdf)

Gå til organisasjon
Finlands presidentskapsprogram for Nordisk råd 2022
I Finlands presidentskapsprogram for 2022 framhever Finland en rekke prioriterte områder: et sosialt, økologisk og økonomisk bærekraftig Norden samt et sikkert Norden og et grenseløst Norden. Finland fokuserer også på den nordiske velferdsmodellen og utfordringene den står overfor, ikke minst i kjølvannet av covid-19. I 2022 feires også Nordisk råds 70-årsjubileum, noe som er en utmerket anledning for å gå sammen om å finne arbeidsmåter som kan gjøre det nordiske samarbeidet mer effektivt og strategisk.
Gå til organisasjon
Danmarks presidentskapsprogram for Nordisk råd 2021
Det danske presidentskapet 2021 fokuserer på nordiske lærdommer fra koronapandemien og demontering av grensehindre i Norden. Presidentskapet vil arbeide med følgende prioritetsområder: Nordisk forsvars- og beredskapssamarbeid, nordisk klimainnsats, nordisk ungdomsinnsats for kultur og språk samt turismesamarbeid.
Gå til organisasjon
Islands presidentskapsprogram for Nordisk råd 2020
Under sitt presidentskap vil Island fokusere på tre prioriterte områder: å hegne om demokratiet, verne det biologiske mangfoldet og styrke kunnskapen om de nordiske språk.
Gå til organisasjon
Sveriges formannskap i Nordisk råd 2019
Norden hver dag – demokrati og folkelig forankring
Gå til organisasjon
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018
I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne. Med en uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet og et stort behov for omstilling står vi i Norden sterkere samlet enn hver for oss.
Gå til organisasjon
Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2017

Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2017

Gå til organisasjon
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Gå til organisasjon
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet 2015
Program för Islands presidentskap i Nordiska rådet år 2015
Gå til organisasjon
Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Program for Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Gå til organisasjon
Nordisk råds sekretariat
Nordisk råds sekretariat forbereder og følger opp de spørsmålene som behandles i presidentskapet, utvalg og andre organer.
Gå til organisasjon
Nordisk råds kontor i Brussel
Nordisk råd har et kontor i Brussel. Hensikten med kontoret er å følge med på EU-saker av interesse for Nordisk råd samt å opprettholde kontakten med nordiske aktører i Brussel. Spesielt viktig er kontakten mellom Europaparlamentet og Nordisk råd. Kontoret ble etablert i september 2017 og består av én medarbeider.
Gå til organisasjon
Ungdommens nordiske råd (UNR)
Ungdommens nordiske råd er et forum for de politiske ungdomsorganisasjonene i Norden.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd
Samarbeidsministrene (MR-SAM)
Det er i praksis de nordiske samarbeidsministerne som på oppdrag fra statsministerne har ansvaret for samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet.
Gå til organisasjon
Nordisk Migrant Ekspert Forum

Nordisk Migrant Ekspert Forum er knyttet til det nordiske samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere og har til formål at bidrage med et velunderbygget og mangfoldigt vidensgrundlag til det nordiske samarbejde om integration.

 

Gå til organisasjon
Nordisk samarbeidskomité (NSK)
Nordisk samarbeidskomité har ansvar for den løpende koordineringen av samarbeidet og er også styre for ministerrådets sekretariat i København. Nordisk samarbeidskomité består av høyere tjenestemenn fra de respektive landenes statsforvaltning.
Gå til organisasjon
Departement for utenrikssaker, Grønlands selvstyre (GL)
Færøyenes landsstyre, nordisk samarbeid (FO)
Nordisk samarbeidskontor (ÅL)
Nordisk sekretariat, nordisk samarbeid (IS)
Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (FI)
Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (NO)
Utenriksdepartementet, nordisk samarbeid (SV)
Utenriksdepartementet, Sekretariatet for ministeren for nordisk samarbeid (DK)
Ekspertgruppen for bærekraftig utvikling
Ekspertgruppen skal gi råd til Nordisk samarbeidskomité og samarbeidsministrene om bærekraftig utvikling.
Gå til organisasjon
Nordisk rådgivningskomité for Arktis, NRKA
I forbindelse med vedtaket om et nytt Arktisk samarbeidsprogram i 2002 ble det opprettet en Nordisk rådgivningskomité for Arktis (NRKA). Nordisk rådgivningskomité for Arktis består av de nordiske medlemmene av Arktisk råd samt representanter for Færøyene, Grønland og Åland. Relatert til Nordisk ministerråd skal NRKA gi råd til samarbeidsministrene og Nordisk samarbeidskomité om arktiske spørsmål.
Gå til organisasjon
Sekretariatet for Den arktiske ekspertkomiteen
Grensehinderrådet
Grensehinderrådet er et politisk oppnevnt organ, som har fått i oppdrag av de nordiske regjeringene å fremme den frie bevegelsen innenfor Norden, både for enkeltpersoner og foretak. Grensehinderrådet begynte sitt virke i 2014. Formannskapet i Grensehinderrådet skifter årlig mellom de nasjonale medlemmene i Grensehinderrådet og følger formannskapet i Nordisk ministerråd. Formannskapet i Grensehinderrådet skal lede grensehinderarbeidet i samarbeid med Nordisk ministerråds generalsekretær.
Gå til organisasjon
Grensehinderarbeid
Grensehinderarbeidet er et viktig nordisk samarbeidsområde og en del av arbeidet med å nå statsministrenes visjon om Norden som verdens mest integrerte region. Arbeidet drives av Grensehinderrådet, som innledet sin virksomhet i januar 2014. I og med Grensehinderrådets fornyede mandat fra og med 2018 er det kvantitative målet å fjerne 8–12 grensehindere per år på områdene arbeidsmarked, sosial, utdanning og næringsliv.
Gå til organisasjon
Informationstjenester

Informationstjenester under MR-SAM

Gå til organisasjon
Grensetjenesten
Grensetjenesten er et grense- og myndighetsoverskridende samarbeid mellom Sverige og Norge. Grensetjenestens hovedoppgave er å motta og behandle spørsmål fra personer og foretak som har noen form for grenseoverskridende virksomhet.
Gå til organisasjon
Info Norden
Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Formålet med tjenesten er å gjøre det enklere for personer å bevege seg over de nordiske grensene.
Gå til organisasjon
Norden i Fokus
Norden i Fokus gir den nasjonale debatten en nordisk vinkling. Norden i Fokus-kontorene arrangerer seminarer og ustillinger om aktuelle temaer innenfor politikk, miljø, næringsliv og kultur. Hovedmålgruppene er embetsmenn, politikere, journalister og interesseorganisasjoner.
Gå til organisasjon
Nordisk informasjonskontor i Sørjylland
Det nordiske informasjonskontoret har til oppgave å samordne den nordiske virksomheten i Sørjylland og informere om det nordiske samarbeidet. Kontoret formidler nordisk kultur gjennom en rekke aktiviteter i grenseregionen, blant annet nordiske forfatterbesøk, kunstutstillinger, konserter, lesesirkler og reiser i Norden. Samtidig har kontoret også til oppgave å styrke kunnskapen om Sør-Jylland i resten av Norden.
Gå til organisasjon
Nordkalottens Grensetjeneste
Nordkalottens Grensetjeneste er sakkyndig innenfor grenseproblematikk, formidler informasjon, gir råd til privatpersoner, foretak og organisasjoner som driver virksomhet over landegrensene mellom Finland/Sverige og Finland/Norge. I tillegg til dette arbeider Grensetjenesten med å fjerne grensehindre.
Gå til organisasjon
Øresunddirekt
Øresunddirekt er en informasjonstjeneste som formidler offentlig informasjon fra myndigheter til innbyggere og næringsliv i Øresundsregionen. Øresunddirekt består av en webredaksjon i København, samt et informasjonssenter på Hjälmaregatan 3 i Malmö. Ved informasjonssenteret Øresunddirekt i Malmö bistår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen og Skatteverket med personale på stedet som gir offisiell informasjon fra et Øresundsperspektiv.
Gå til organisasjon
Nordisk barne- og ungdomskomité (NORDBUK)
NORDBUK er rådgivende og koordinerende organ i alle barne- og ungdomsspørsmål i Nordisk ministerråd.
Gå til organisasjon
Sekretariat for NORDBUK
Nordisk utvekslingsordning (NORUT)
Tjenestemannsutvekslingen gir statlig ansatte en mulighet til å bli kjent med forvaltningen i ett eller flere andre nordiske land utenom hjemlandet. Det årlige stipendbeløpet fordeles mellom landene samt Færøyene, Grønland og Åland av en gruppe som består av kontaktpersoner fra hvert land samt Færøyene, Grønland og Åland.
Gå til organisasjon
Ministerråd
Nordisk ministerråd for arbeidsliv (MR-A)
De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor sysselsettings- og arbeidsmarkedsområdet, samt områdene arbeidsmiljø og arbeidsrett, ledes av de nordiske arbeids- og sysselsettingsministrene, som til sammen utgjør MR-A.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for bærekraftig vekst (MR-Vekst)
Nordisk ministerråd for digitalisering 2017–2024 (MR-DIGITAL)
MR-SAM vedtok 22. juni 2017 å etablere et ad hoc-ministerråd for digitalisering (MR-DIGITAL) for perioden 2017–2024. MR-DIGITAL består av en minister fra hvert nordisk land, Grønland, Færøyene og Åland. I tillegg er de baltiske landene representert med én minister hver fra Estland, Latvia og Litauen. Følgende ministre er utpekt til MR-DIGITAL
Gå til organisasjon
Embetsmannskomiteer
Nordisk ministerråd for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR-FJLS).
Nordisk ministerråd for justitsspørsmål (MR-JUST)
De nordiske regjeringenes samarbeid på lovområdet ledes av de nordiske justisministrene som utgjør MR-JUST. Lov- samarbeidet er et verktøy for de nordiske landene i arbeidet med å fremme grunnleggende felles prinsipper i nordisk lovgivning.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for kultur (MR-K)
Kulturministrene i de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland har det overordnede ansvaret for det nordiske kultursamarbeidet i Nordisk ministerråd. Det overordnede målet er blant annet å fremme mangfoldet av kulturuttrykk og formidle kunstnere og deres arbeid
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI (MR-JÄM)

De nordiske regjeringenes samarbeid på likestillingsområdet ledes av de nordiske likestillingsministrene, som utgjør MR-JÄM. De nordiske landenes felles kultur, historie og demokratiske tradisjoner har gjort det mulig å utvikle et nært og konstruktivt samarbeid innenfor likestillingsområdet.

Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for miljø og klima (MR-MK)
Nordisk ministerråd for sosial- og helsepolitikk (MR-S).
De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor sosial- og helsesektoren ledes av de nordiske sosial- og helseministrene, som utgjør MR-S. Det nordiske samarbeidet på sosial- og helseområdet er basert på de felles verdiene som utgjør fundamentet i den nordiske velferdsmodellen.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U)
De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor forskning og utdanning ledes av de nordiske utdannings- og forskningsministrene, som utgjør MR-U. Ministerrådet skal bidra til å sikre at Norden har en ledende posisjon som kunnskaps- og kompetanseregion.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitikk (MR-FINANS)
De nordiske regjeringenes samarbeid på økonomi- og finansområdet ledes av de nordiske finansministrene, som utgjør MR-FINANS. Gjennomgående punkter i arbeidet er: (1) å sikre stabil og bærekraftig økonomisk vekst, (2) å utvikle de nordiske velferdsmodellene, (3) å fremme den økonomiske integreringen internt i Norden så vel som i Østersjø-regionen og i Europa, og (4) å fremme nordiske interesser internasjonalt. Videre stimulerer samarbeidet til diskusjon av EU- og skattespørsmål, avskaffelse av grensehindrende elementer i Norden, at en økonomisk dagsorden i større grad inkorporeres i den nordiske strategien for bærekraftig utvikling og fortsatt samarbeid om de nordiske finansmarkedene.
Gå til organisasjon
Embetsmannskomiteer
Embetsmannskomiteer
Arbeidsgrupper og utvalg
Generalsekretæren
Generalsekretærens rolle og initiativretten Nordisk ministerråds generalsekretær utpekes av de nordiske regjeringene. Generalsekretærens rolle er å lede sekretariatets arbeid. Formannskapet og generalsekretærens arbeid foregår i henhold til retningslinjer som er utarbeidet av Nordisk samarbeidskomité (NSK), men generalsekretæren har i henhold til arbeidsordningen for Nordisk ministerråd rett og plikt til å legge fram de initiativene som anses for nødvendige for å utvikle samarbeidet. Dette kalles for initiativretten, og gjelder for hele sekretariatets arbeid. Sekretariatet har altså ikke bare en passiv rolle som praktisk samordner av vedtak fattet i ministerrådene og embetsmannskomiteene, men skal også selv komme med forslag og spille en aktiv rolle i å drive samarbeidet framover.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråds formannskap
Sveriges formannskap 2024
Det svenske formannskapet i Nordisk Ministerråd 2024 ønsker å gjøre Norden tryggere, grønnere og friere, og bidra til at Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region.
Gå til organisasjon
Islands formandskab 2023

Fred spiller en nøglerolle i det islandske formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd og for ambitionen om at gøre Norden grøn, konkurrencedygtig og social bæredygtig.

Formandskabsprogrammet

 

Gå til organisasjon
Norges formannskap 2022

Norges formannskap i Nordisk ministerråd vil ha fullt fokus på de tre prioriterte områdene: et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Vi skal intensivere arbeidet med visjonen, bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen og sørge for at ministerrådet arbeider effektivt. Sammen skal vi bygge et sterkere og grønnere Norden.

Gå til organisasjon
Finlands formannskap 2021
Finlands formannskapsprogram tar utgangspunkt i visjonen for det nordiske samarbeidet, som sier at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region. Programmet for 2021 trekker opp retningslinjene for et aktivt samarbeid for å skape et grønnere, mer konkurransedyktig og mer sosialt bærekraftig Norden.
Gå til organisasjon
Danmarks formannskap 2020
Sammen om framtidens løsninger. Det er overskriften og ambisjonen for Nordisk ministerråds kommende formannskap for 2020, Danmark, Grønland og Færøyene. Formannskapet vil virkeliggjøre Nordisk ministerråds nye Visjon 2030: Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region.
Gå til organisasjon
Islands formannskap 2019
Ungdommen, bærekraftig turisme og havmiljøet er de prioriterte områdene under Islands formannskap for Nordisk ministerråd 2019. Nordiske prioriteringer av likestilling, digitalisering, bærekraftig utvikling samt FNs verdensmål integreres i formannskapsprosjektene.
Gå til organisasjon
Sveriges formannskap 2018

Et inkluderende, bærekraftig, innovativt, trygt og åpent Norden er utgangspunktet når Sverige overtar formannskapsposten i Nordisk ministerråd i 2018. Digitalisering løper som en rød tråd gjennom Sveriges formannskapsprogram.

Gå til organisasjon
Norges formannskap 2017
Norge har formannskapet for Nordisk ministerråd i 2017. Det norske formannskapet har fokus på Norden i omstilling, Norden i verden og Norden i Europa.
Gå til organisasjon
Finlands formannskap 2016
Finland er formannskap for Nordisk ministerråd i 2016. Hovedtemaet for det finske formannskapet er vann, natur og mennesker.
Gå til organisasjon
Danmarks formannskap 2015
Vekst, velferd og verdier, samt Arktis, er overskriftene for det danske formannskapet for Nordisk ministerråd i 2015.
Gå til organisasjon
Islands formannskap 2014
Den grønne økonomien og sikringen av de nordiske velferdssamfunnene er i fokus for det islandske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2014.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråds sekretariat
Avdelingen for Forvaltning og HR (FOHR)

HR & Forvaltning har det overordnede ansvaret for rekruttering og personaleutvikling, samt jura og tilskuddsforvaltning. Ved siden av de administrative oppgaver har avdelingen ansvaret for å koordinere og forberede møter i Ministerrådet for Justitssamarbejde (MR-JUST).

Gå til organisasjon
Generalsekretærens kontor (GSK)
Nordisk ministerråds kontor i Baltikum
Nordisk ministerråds kontor i Estland
Noe av det viktigste arbeidet som kontoret driver med, er å registrere nye trender og se nye muligheter for felles nordisk-estisk samarbeid i dialog med de nordiske representasjonene, som kontoret har et tett samarbeid med. Kontoret arbeider også bredt for å representere det som er nordisk, og for å eksponere det nordiske samarbeidet i Estland.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråds kontor i Latvia
Nordisk ministerråds kontor i Latvia er en del av Nordisk ministerråds sekretariat og fungerer som en katalysator for nordisk-baltisk samarbeid i Latvia. Kontoret arbeider tett med de nordiske diplomatiske representasjonene i Latvia og koordinerer felles nordiske initiativ, i tillegg til å identifisere trender og muligheter for nordisk-baltisk samarbeid.
Gå til organisasjon
Nordisk ministerråds kontor i Litauen
Noe av det viktigste arbeidet som kontoret driver med, er å registrere nye trender og se nye muligheter for felles nordisk-litauisk samarbeid i dialog med de nordiske representasjonene, som kontoret har et tett samarbeid med. Kontoret arbeider også bredt for å være en drivkraft for det som er "nordisk" og eksponere det nordiske samarbeidet i Litauen.
Gå til organisasjon
Visjonsstyring
Avdelingen for kunnskap og velferd (KV)
Avdelingen for kunnskap og velferd arbeider med tiltak innenfor utdanning og forskning, samt det sosiale området, inkludert helse og velferdsspørsmål. I tillegg til dette håndterer avdelingen også arbeidsliv. Avdelingen har dessuten hovedansvar for det nordiske språksamarbeidet og er på vegne av samarbeidsministrene ansvarlig for det tverrgående samarbeidet om integrering.
Gå til organisasjon
Avdelingen for vekst og klima (VK)
Avdelingen for Vekst og Klima koordinerer det nordiske samarbeidet innenfor næring-, energi- og regionalpolitikk (MR-NER), miljø (MR-M), arbeidsliv (MR-A), digitalisering (MR-DIGITAL) og finanspolitikk (MR-FINANS).
Gå til organisasjon
Kommunikasjonsavdelingen (KOMM)
Ved avdelingen finnes det informatører, webmedarbeidere, tolker, oversettere, publikasjonsmedarbeidere, prosjektansatte, administrasjon og studentmedarbeidere som sammen med kommunikasjonssjefen har ansvar for både det langsiktige og det daglige kommunikasjons- og informasjonsarbeidet ved Nordisk råd og Nordisk ministerråd.
Gå til organisasjon
Likestilling, internasjonalt samarbeid, naturressurser og kultur (LINK)

Avdelingen for likestilling, internasjonalt samarbeid, naturressurser og kultur har ansvar for koordinering av det nordiske samarbeidet innenfor områdene: Likestilling og LGBTI; Barn og Unge; Internasjonalt samarbeid; Fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler, skogbruk og Ny nordisk mat; Kultur, kunst, medier og de nordiske kulturinstitusjonene

Gå til organisasjon
Økonomiavdelingen
Økonomiavdelingen har det overordnede ansvaret for økonomistyring og regnskap for hele Nordens hus. Det er avdelingens ansvar å bokføre, månedsavstemme, lage årsregnskap og mye mer. I tillegg har avdelingen ansvar for porteføljestyring av tiltakene som er finansiert av Nordisk ministerråds budsjett, og som bidrar til Visjon 2030.
Gå til organisasjon