Avtaler og lovgivning

Helsingforsaftalen er samarbejdsoverenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Overenskomsten undertegnedes den 23. marts 1962 og trådte i kraft den 1. juli samme år. 

Helsingforsaftalen er samarbejdsoverenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Overenskomsten undertegnedes den 23. marts 1962 og trådte i kraft den 1. juli samme år. 

Photographer
Norden.org
Det nordiske samarbeidet er formalisert gjennom en rekke forskjellige avtaler som landene har inngått med hverandre. Her finner du også lenker til rettsdatabaser i de nordiske landene. Følgende avtaler av sentral betydning for det nordiske samarbeidet stilles til rådighet her i fulltekstversjoner. Før du leser disse tekstversjonene, er det viktig at du leser Nordisk ministerråds ansvarsfraskrivelse for tekstene.

Ansvarsfrihet

Merk at denne teksten ikke er en offisiell versjon av rettsakten, og at teksten bare skal brukes som et dokumentasjonshjelpemiddel. Teksten har ingen rettslig kraft og skal ikke brukes til juridiske formål.

Nordisk ministerråd tar ikke ansvar for innholdet og tar forbehold om eventuelle feil i teksten. Den offisielle versjonen av teksten finnes hos utenriksdepartementet i det landet der avtalen er deponert.

Eventuelle endringer og rettelser i rettsakten er ført inn i teksten. Nordisk ministerråd garanterer imidlertid ikke at teksten er aktuell til enhver tid.

_________________________

Helsingforsavtalen

Helsingforsavtalen – samarbeidsavtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Avtalen ble undertegnet 23. mars 1962 og trådte i kraft 1. juli samme år. Den opprinnelige teksten er revidert gjennom avtaler undertegnet 13. februar 1971, 11. mars 1974, 15. juni 1983, 6. mai 1985, 21. august 1991, 18. mars 1993 og 29. september 1995. De seneste endringene trådte i kraft 2. januar 1996.

Avtale om kulturelt samarbeid

Avtale om kulturelt samarbeid mellom de nordiske landene av 15. mars 1971 trådte i kraft 1. januar 1972. Endringsavtaler er undertegnet 13. juni 1983, 6. mai 1985 og 15. september 1989. Den seneste endringen trådte i kraft 1. juni 1990.

Overenskomst om felles nordisk arbeidsmarked

Avtale om felles nordisk arbeidsmarked ble undertegnet 6. mars 1982 og trådte i kraft 1. august 1983. Den erstatter en tidligere avtale fra 22. mai 1954.

Den nordiske passkontrolloverenskomsten

Overenskomst mellom Norge, Danmark, Finland og Sverige om opphevelse av passkontrollen ved de internordiske grenser av 12. juli 1957, som Island sluttet seg til 24. september 1965, og som er endret gjennom overenskomst av 27. juli 1979 samt tillegg til overenskomsten av 2. april 1973 og av 18. september 2000. Overenskomsten omfatter siden 1. januar 1961 også Færøyene.

Språkkonvensjonen

Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om nordiske statsborgeres rett til å bruke sitt eget språk i et annet nordisk land.

Avtale om Nordisk ministerråds sekretariats og Nordisk råds sekretariats rettsstilling

Avtalen ble undertegnet 13. mai 1987 og trådte i kraft 13. oktober 1989. Den opprinnelige teksten ble endret 29. oktober 2004, og endringen trådte i kraft 29. desember 2005. Avtalen regulerer Nordisk ministerråds sekretariats og Nordisk råds sekretariats rettsstilling.

Avtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om rettsstilling for samnordiske institusjoner og deres ansatte

Avtalen ble undertegnet 9. desember 1988 og trådte i kraft 21. desember 1989. Den opprinnelige teksten ble endret 3. juli 2002, og endringen trådte i kraft 27. juli 2008. Avtalen regulerer de samnordiske institusjonenes og deres ansattes rettsstilling.

Andre nordiske avtaler og lovgivning

I de nordiske landene finnes det offentlige rettsdatabaser med nasjonal lovgivning. Disse databasene kan også inneholde informasjon om internasjonale avtaler.