Bengt Morten Wenstøb (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
213
Speaker role
Den Konservative Gruppe, Udvalget for Velfærd i Nordens talsperson
Dato

De fleste er enige om at høsten 2015 var en krevende tid for mange av de nordiske landene. Internasjonale konflikter ble nasjonale utfordringer, migrasjonen nådde de nordiske landene, og det ble med det behov for å finne gode løsninger for menneskelig nød. Samtidig var det viktig å ivareta egne innbyggere og deres behov for velferdstjenester.

Migrasjonsutfordringene er nordiske utfordringer, og det er derfor gledelig at samarbeidsministrene fremmer et forslag til et nordisk samarbeidsprogram om integrasjon av flyktninger og innvandrere. Utvalget for velferd i Norden hilser forslaget til samarbeidsprogram velkommen.

Det er med stor tilfredshet og glede man ser at det finske formannskap har satt migrasjon og integrasjon på dagsordenen i de nordiske landene. Det vitner om at det nordiske samarbeidet er vitalt, og at man tar de utfordringene verdenssamfunnet står overfor, på alvor. Det er vanskelig for nasjoner å bli enige om felles bestemmelser. Likevel er det ikke desto mindre viktig at de nordiske landene utveksler erfaringer, igangsetter forskning og bringer de relevante instanser og aktører sammen for å finne gode løsninger på utfordringene.

Utvalget for velferd i Norden har i 2016 hatt uledsagede flyktningbarn, som er en særlig utsatt og sårbar gruppe, i fokus. Utvalget ser ministerforslaget om nordisk samarbeid om integrasjon og migrasjon som et skritt i riktig retning. Samtidig har utvalget hatt de sosiale aspektene av arbeidsmarkedet, som i høy grad er viktig for integrasjon av nye borgere, i fokus. Vi ber om at Nordisk ministerråd løfter denne problemstillingen inn i det viktige arbeidet som nå skal gjøres. Det handler om deg og meg, og det handler om holdninger til andre.