Går in för gemensam nordisk e-legitimation

28.06.17 | Nyhet
Bente Stein Mathisen
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordiska rådets utskott för välfärd går i dag in för ömsesidigt erkännande av nationella e-legitimationer (e-id) i Norden. – E-id är en nyckel till banktjänster, arbete, studier och handel över gränserna och kan relativt enkelt anpassas till att gälla i hela Norden om den politiska viljan finns, säger Bente Stein Mathisen från Norge.

Nordiska rådet vill göra det lättare att bo, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden. Användning av e-id över landsgränserna kräver inte att personnumret är det samma i hela Norden. Det enda som krävs är att personens identitet kan knytas till de offentliga grunddata som varje land har om personen.

Sådana grunddata finns till exempel i befolkningsregister samt i register över sjukpenning, dagpenning och pensioner. E-id kan därmed beskrivas som en nyckel som kan låsa upp de dörrar som är stängda om du inte har personnummer i det land du vistas i.

Ömsesidigt erkännande av e-legitimation i Norden

Utskottet i Nordiska rådet lägger fram följande förslag till de nordiska regeringarna:

  • att införa ömsesidigt erkännande av e-legitimation i Norden
  • att införa ömsesidigt erkännande av legitimation som utfärdas av respektive lands befolkningsregister
  • att säkerställa att de nordiska ländernas e-legitimation och e-signatursystem erkänns i Norden med kompatibla system inom alla sektorer så att enskilda nordiska medborgare inte upplever problem med att legitimera sig i en nordisk vardag.

Utskottet föreslår också att ett rundabordssamtal arrangeras i samarbete med Nordiska ministerrådet dit banker och näringslivsrepresentanter bjuds in för att diskutera användningen av personnummer som ett villkor för att ingå avtal samt för att diskutera ett smidigt införande av en gemensam nordisk e-legitimation.

Enkel lösning till låg kostnad

Om det infördes gemensamt personnummer i Norden skulle det medföra höga kostnader och mycket arbete eftersom länderna har olika IKT-system som i så fall måste samordnas. Därför är det mycket enklare och billigare att samordna utvecklingen av e-id i Norden med målet att använda ett gemensamt e-id än att utveckla ett gemensamt personnummersystem. 

Det är till exempel inte nödvändigt att skapa nya e-id som är gemensamma för Norden – vi kan använda den legitimation vi redan har i dag i de enskilda länderna. I EU:s förordning om e-id och tjänster som används vid elektroniska transaktioner slås redan i dag fast att länderna ska acceptera e-legitimationer utfärdade i andra EU-länder enligt samma principer som dem man själv utfärdar. Det har också utförts pilotstudier mellan Norge och Sverige som varit framgångsrika.

Vad är en elektronisk legitimation (e-id)?

E-id kan ses som en nyckel som kan låsa upp de dörrar som är stängda om du inte har personnummer i det land du vistas i.

E-id används redan i dag, bland annat som legitimation i bankärenden och som ingång till offentliga tjänster. E-id är en nyckel till banktjänster, arbete, studier och handel över gränserna och kan relativt enkelt anpassas till att gälla i hela Norden.

 – Vi har några av de bästa lösningarna i världen, och om vi samarbetar kan vi också få världens bästa system över landsgränserna, säger Tor Alvik, sektorchef för Direktoratet för förvaltning och IKT i Norge.

Från förslag om nordiskt medborgarskap till e-id

Det ursprungliga förslaget från Mittengruppen i Nordiska rådet om nordiskt medborgarskap eller gemensamt nordiskt personnummer har fått stor uppmärksamhet i år.