Nordiskt nätverk för datainsamling och ungdomsundersökningar

20.07.18 | Projekt
NORDBUK har finansierat igångsättandet av ett Nordiskt nätverk for datainsamling och ungdomsundersökningar. Mycket forskning gällande barn- och ungdomsfrågor har gjorts inom de Nordiska länderna, men det har inte funnits någon systematisk översikt över den samlade nordiska kunskapen om dessa frågor. Man vill därför kartlägga möjligheterna för ett ökat utbyte mellan de existerande undersökningarna i Norden.

Information

Dates
01.01.2017 - 31.12.2019

Under 2000-talet har de ungas uppväxtmiljö förändrats i snabb takt. För att förstå Nordens unga i en föränderlig värld och för att ha kompetens att arbeta med dessa unga, behövs relevant kunskapsunderlag. De nordiska länderna representerar en gemensam välfärdsregim, den nordiska välfärdsregimen, och erbjuder således mycket likartade livsvillkor för de unga som växer upp i dessa länder. Likaså ställs de nordiska länderna i dag inför likartade utmaningar i form av snabb strukturomvandling, digitalisering, ungdomsmarginalisering, ökat behov av integrering etc.

Under det senaste decenniet har det genomförts flera studier i vart och ett av de nordiska länderna som ger viktiga bidrag till att kartlägga ungdomars vardagsliv, men också ger en djupare insikt i faktorer som påvisar olikheter i de betingelser som unga i de olika länderna växer upp i. Sådana faktorer kan vara knutna till fattigdom och social olikhet, fritidsutbud, skolutbud, migration, rusmedelskonsumtion, kriminalitet, politisk mobilisering o.s.v.

Det finns dock ingen systematisk översikt över den kunskapen. Ungdomsundersökningarna i de nordiska länderna har dessutom utvecklats, till stora delar oberoende av varandra, via regionala och nationella initiativ. En uppdaterad gemensam kartläggning är därmed ett nödvändigt första steg för ett fördjupat samarbete.

Det nordiska nätverket kring ungdomsenkäterna syftar till att bygga upp ett nytt stabilt nordiskt ungdomsforskningssamarbete. Ett första nätverksmöte hölls i Stockholm i april 2017 med deltagare från Sverige, Norge, Finland, Grönland och Färöarna. Deltagarna var ungdomsforskare eller representanter från myndigheter/organisationer som de flesta arbetar med enkätundersökningar om unga.

Contact