Aftale om kulturelt samarbejde

13.05.19 | Aftaler
Aftalen om kulturelt samarbejde mellem de nordiske lande af den 15. marts 1971 trådte i kraft den 1. januar 1972. Ændringsaftalen blev undertegnet den 13. juni 1983, den 6. maj 1985 og den 15. september 1989. Den seneste ændringen trådte i kraft den 1. juni 1990.

Information

Signing of agreement
15.03.1971
Effective date for the agreement
01.06.1990
Signing countries
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk at denne tekst ikke er en officiel version, og at teksten ikke skal bruges til juridiske formål. Nordisk Ministerråd påtager sig ikke ansvaret for eventuelle fejl i teksten.

___________________

 

Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om kulturelt samarbejde.

Præambel til aftalen den 15. marts 1971

Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regeringer,

 

som udgår fra det nære kulturfællesskab i Norden, som lægger stor vægt på det vidt forgrenede og omfattende samarbejde, der finder sted under medvirken af Nordisk Råd og andre samarbejdsorganer, og som henviser til samarbejdsoverenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige af 1962, er enedes om følgende:

Præambel til aftalen den 13. juni 1983

Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regeringer,

 

som den 15. marts 1971 har undertegnet aftalen mellem de nordiske lande om kulturelt samarbejde, og som finder det formålstjenligt at foretage en ændring i aftalen, er enedes om følgende:

Præambel til aftalen den 6. maj 1985

Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regeringer,

 

som ved aftale af 13. juni 1983 har ændret aftalen af 15. marts 1971 mellem de nordiske lande om kulturelt samarbejde, og som ønsker at effektivisere det nordiske samarbejdes arbejdsformer, er blevet enige om følgende:

Præambel til aftalen den 15. september 1989

Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som gennem aftale af den 13. juni 1983 og den 6. maj 1985 har ændret aftalen af den 15. marts 1971 mellem de nordiske lande om kulturelt samarbejde, og som finder det hensigtsmæssigt at ændre i aftalen, er blevet enige om følgende:

Aftalens formål

Artikel 1

Denne aftale har til formål

  • at styrke og intensivere kulturelt samarbejde i vid forstand mellem aftaleparterne med henblik på at videreudvikle det nordiske kulturfællesskab og at øge den samlede effekt af landenes investeringer i undervisning, forskning og anden kulturel virksomhed gennem en fælles planlægning, samordning, samvirke og arbejdsfordeling samt

 

  • at skabe praktiske forudsætninger for et vel fungerende samarbejde.

 

Artikel 2

Det er tillige aftalens formål at skabe grundlag for en samordnet indsats i internationalt kulturelt samarbejde.

Virkeområde

Artikel 3

Samarbejdet på undervisningsområdet skal tage sigte på

a. undervisningens mål, indhold og midler,

 

b. undervisningssystemets struktur,

 

c. pædagogisk udviklingsarbejde.

 

Herunder skal aftaleparterne

d. fremme undervisningen i de andre nordiske landes sprog, kultur og samfundsforhold,

 

e. øge mulighederne for, at studerende og andre hjemmehørende i et nordisk land kan uddanne sig og aflægge eksaminer ved de øvrige nordiske landes uddannelsesinstitutioner,

 

f. indrette fælles uddannelser eller fælles uddannelsesinstitutioner, særligt inden for de mest avancerede og specialiserede uddannelsesretninger,

 

g. etablere gensidig anerkendelse af eksaminer, deleksaminer og andre præstationsbeskrivelser,

 

h. søge at samordne den offentligt anordnede uddannelse, som tager sigte på at give kompetence til udøvelse af bestemte erhverv, således at den giver samme kompetence i alle aftalesluttende stater,

 

i. søge at tilgodese ønsker fra borgere fra et nordisk land, som bor i et andet nordisk land, om undervisning på vedkommendes modersmål.

 

Artikel 4

Samarbejdet på forskningsområdet skal tage sigte på

a. information om forskningsvirksomhed og forskningsresultater,

 

b. fælles forskningsprojekter,

 

c. fælles forskningsinstitutioner,

 

d. metoder og midler i forskningspolitikken,

 

e. forskningens organisatoriske struktur,

 

f. samordning mellem nationale forskningsprogrammer.

 

Herunder skal aftaleparterne

g. fremme afholdelse af symposier, konferencer og møder mellem forskere fra de nordiske lande samt fælles videnskabelig publikationsvirksomhed,

 

h. søge at opmuntre forskere og forskningsinstitutioner fra to eller flere af de nordiske lande til iværksættelse af mere aktive samarbejdsformer og til fælles udnyttelse af særligt dyrt eller meget specielt apparatur.

 

Artikel 5

Samarbejdet skal omfatte anden kulturel virksomhed i vid forstand og tage sigte på

a. målene for den almene kulturpolitik, dens indhold og metoder,

 

b. kulturlivets institutionelle, organisatoriske og finansielle forhold.

 

Herunder skal aftalepartene samarbejde om

c. kunstneriske og andre kulturelle udvekslinger mellem to eller flere af de nordiske lande,

 

___

1 Ny ordlyd i punkt d, 1989

 

d. virksomheden på medieområdet, som omfatter radio, TV, film, videogrammer og andre elektroniske medier - herunder produktion og distribution - med hensyn til de kulturelle aspekter,

virksomheden inden for arkiver, biblioteker, museer samt anden kulturel formidlingsvirksomhed,

virksomheden på kulturværnområdet,

 

e. fremme af virksomheden inden for foreninger og organisationer med almenkulturelle formål, herunder også inden for ungdoms- og idrætsarbejde,

 

f. tilrettelæggelse af vilkårene for skabende og udøvende virksomhed inden for alle kunstarter,

 

g. fremme af kunstnernes og kulturarbejdernes muligheder for virksomhed i de nordiske lande.

 

Artikel 6

Aftaleparterne skal arbejde for fælles optræden i international sammenhæng inden for de områder, denne aftale omfatter, samt samarbejde om

a. at sprede information om de nordiske landes kulturliv og

 

b. at opnå fælles eller samordnet stillingtagen i internationalt kulturelt samarbejde.

 

Der kan træffes beslutning om fælles repræsentation i forbindelse med deltagelse i internationalt kulturelt samarbejde.

 

Artikel 7

Samarbejdet skal omfatte informations- og dokumentationsvirksomhed inden for de felter, som er omfattet af aftalens artikler 3, 4, 5 og 6.

Samarbejdsorganer og samarbejdsformer

Artikel 8

Samarbejdet sker gennem Nordisk Ministerråd, som er etableret ved Samarbejdsoverenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige af 1962 med senere ændringer, gennem nordiske ministermøder, gennem de organer, som etableres i henhold til nærværende aftale, samt direkte gennem vedkommende myndigheder i de nordiske lande.

 

Samarbejdet i medfør af denne aftale finder sted under medvirken af Nordisk Råd.

 

Artikel 9

Ministerrådet (kultur- og undervisningsministrene) træffer de beslutninger, som er nødvendige for at virkeliggøre aftalens formål.

 

2 Ny ordlyd 1985.

 

Artikel 10

Som et led i gennemførelsen af denne aftale oprettes en embedsmandskomité for nordisk kulturelt samarbejde.

 

Ministerrådet udpeger komiteer og arbejdsgrupper med særlige opgaver.

 

2 Ny ordlyd 1985.

 

Artikel 11

Embedsmandskomiteen består af en repræsentant for hvert land, udpeget af regeringen. Embedsmænd fra Færøerne, Grønland og Åland kan deltage i Komiteens møder.

 

Embedsmandskomiteen forbereder Ministerrådets arbejde og udfører de opgaver, som Ministerrådet pålægger Komiteen, eller som den får fuldmagt af Ministerrådet til at afgøre.

 

Ministerrådet fastsætter Embedsmandskomiteens forretningsorden.

 

3 Ny ordlyd 1983.

 

Artikel 12

Nordisk Ministerråds sekretariat bistår Ministerrådet og Embedsmandskomiteen. Efter Ministerrådets beslutning kan det bistå andre nordiske samarbejdsorganer.

 

2 Ny ordlyd 1985.

 

Artikel 13

For at opnå et tilfredsstillende samvirke mellem samarbejdsorganerne og vedkommende myndigheder i de enkelte lande forpligter aftaleparterne sig til nationalt at sørge for en effektiv organisering af arbejdet med de samarbejdsspørgsmål, som falder ind under denne aftale.

 

Artikel 14

Hver aftalepart bør i Ministerrådet, ved andre ministermøder eller i Embedsmandskomiteen søge samråd med de øvrige aftaleparter, inden den træffer beslutninger af væsentlig betydning på områder, som denne aftale omfatter.

Samarbejdets finansiering

Artikel 15

Samarbejdet finansieres over Ministerrådets budget, jfr. artikel 64, stk. 2, i samarbejdsoverenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige af 1962 med senere ændringer.

 

Ministerrådet lader udarbejde budgetforslag og træffer beslutning om disponering af midler for de fælles institutioner, programmer og øvrige virksomhedsområder inden for den totalramme, der indgår som en del af det samlede nordiske budget.

Slutbestemmelser

Artikel 16

Denne aftale skal ratificeres og ratifikationsinstrumenterne snarest muligt deponeres i det finske udenrigsministerium.

 

Denne aftale skal deponeres i det finske udenrigsministerium, og bekræftede afskrifter skal tilstilles hver af aftaleparterne af det finske udenrigsministerium.

 

Aftalen træder i kraft første dag i den måned, som følger efter den dag, da samtlige aftaleparters ratifikationsinstrumenter er blevet deponeret.

 

4 Artikler 16-19 i aftalen udgår og de oprindelige artikler 20-22 får numrene 16-18 i henhold til ændringsaftalen fra 1985.

 

Artikel 17

Ønsker nogen af de aftalesluttende parter at opsige aftalen, skal skriftlig meddelelse herom tilstilles den finske regering, som ufortøvet skal underrette de øvrige aftalesluttende parter herom og om datoen for meddelelsens modtagelse.

 

Aftalen ophører at gælde ved udgangen af det kalenderår, i hvilket den er opsagt af nogen af de aftalesluttende parter, såfremt opsigelsen er modtaget af den finske regering senest den 30. juni i et kalenderår, og ellers ved udgangen af det næstfølgende kalenderår.

 

Artikel 18

Efter modtagelsen af meddelelse om opsigelse skal der finde samråd sted mellem samtlige aftaleparter om afvikling af de rettigheder og forpligtelser, som aftaleparterne havde ifølge aftalen.

[- - -]

Slutbestemmelser til aftalen den 15. september 1989

Aftalen træder i kraft 30 dage efter den dag, da samtlige parter har givet det finske udenrigsministerium meddelelse om deres godkendelse af aftalen.

 

Det finske udenrigsministerium underretter de øvrige parter om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for aftalens ikrafttrædelse.

 

Originalteksten til denne aftale deponeres i det finske udenrigsministerium, der tilstiller de øvrige parter bekræftede genparter heraf.

 

Til bekræftelse heraf har undertegnede, som er behørigt befuldmægtigede, undertegnet denne aftale.

 

Udfærdiget i København den 15. september 1989 i et eksemplar på dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk, hvilke tekster alle har samme gyldighed.

[- - -]

_________________