Avtal om kulturellt samarbete

13.05.19 | Avtal
Avtalet om kulturellt samarbete mellan de nordiska länderna av den 15 mars 1971 trädde i kraft den 1 januari 1972. Ändringsavtal har undertecknats den 13 juni 1983, den 6 maj 1985 och den 15 september 1989. Den senaste ändringen trädde i kraft den 1 juni 1990.

Information

Undertecknande av avtal
15.03.1971
Ikraftträdandedatum för avtalet
01.06.1990
Undertecknande länder
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige

Friskrivning

Observera att denna text inte är en officiell version och att texten inte ska användas för juridiska ändamål. Nordiska ministerrådet tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i texten.

___________________

 

Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om kulturellt samarbete.

Preambel till avtalet den 15 mars 1971

Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar,

 

vilka utgår från den nära kulturgemenskapen i Norden,

 

vilka lägger stor vikt vid det vitt förgrenade och omfattande samarbete, som äger rum under medverkan av Nordiska rådet och andra samarbetsorgan, och

 

vilka hänvisar till Samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige av år 1962, har överenskommit om följande:

Preambel till avtalet den 13 juni 1983

Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar,

 

vilka den 15 mars 1971 har undertecknat avtalet mellan de nordiska länderna om kulturellt samarbete, och vilka finner det ändamålsenligt att göra en ändring i avtalet, har enats om följande:

Preambel till avtalet den 6 maj 1985

Danmarks, Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar, som genom avtal av den 13 juni 1983 ändrat avtalet den 15 mars 1971 mellan de nordiska länderna om kulturellt samarbete, och som önskar effektivera det nordiska samarbetets arbetsformer, har kommit överens om följande:

Preambel till avtalet den 15 september 1989

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, som genom avtal av den 13 juni 1983 och den 6 maj 1985 har ändrat avtalet av den 15 mars 1971 mellan de nordiska länderna om kulturellt samarbete, och som finner det ändamålsenligt att göra en ändring i avtalet, har kommit överens om följande:

Avtalets syfte

Artikel 1

Detta avtal har till syfte

  • att stärka och intensifiera kulturellt samarbete i vid bemärkelse mellan avtalsparterna för att vidareutveckla den nordiska kulturgemenskapen och öka den samlade effekten av ländernas insatser i utbildning, forskning och annan kulturell verksamhet genom gemensam planering, samordning, samverkan och arbetsfördelning samt

 

  • att skapa praktiska förutsättningar för ett väl fungerande samarbete.

 

Artikel 2

Avtalet har även till syfte att skapa grundval för en samordnad insats i internationellt kulturellt samarbete.

Verksamhetsområde

Artikel 3

Samarbetet på utbildningsområdet skall inriktas på

a. utbildningens mål, innehåll och medel,

 

b. utbildningssystemets struktur,

 

c. pedagogiskt utvecklingsarbete.

 

Härvid skall avtalsparterna

d. främja undervisningen i de andra nordiska ländernas språk, kultur och samhällsförhållanden,

 

e. vidga möjligheterna för studerande och andra hemmahörande i ett nordiskt land att utbilda sig och avlägga examen vid de övriga nordiska ländernas utbildningsanstalter,

 

f. inrätta gemensam utbildning eller gemensamma utbildningsinstitutioner, i synnerhet inom de mest avancerade och specialiserade utbildningslinjerna,

 

g. åstadkomma ömsesidigt erkännande av examina, delexamina och andra prestationsbeskrivningar,

 

h. söka samordna den offentligt anordnade utbildning som  syftar till att ge behörighet för viss yrkesutövning, på så sätt att den ger samma behörighet i alla de avtalsslutande staterna,

 

i. söka tillgodose önskemål från medborgare i ett nordiskt land som bor i ett annat nordiskt land om undervisning på hans modersmål.

 

Artikel 4

Samarbetet på forskningsområdet skall inriktas på

a. information om forskningsverksamhet och forskningsresultat,

 

b. gemensamma forskningsprojekt,

 

c. gemensamma forskningsinstitutioner,

 

d. metoder och medel i forskningspolitiken,

 

e. forskningens organisatoriska struktur,

 

f. samordning mellan nationella forskningsprogram.

 

Härvid skall avtalsparterna

g. främja anordnande av symposier, konferenser och möten mellan forskare från de nordiska länderna, samt gemensam vetenskaplig publikationsverksamhet,

 

h. söka uppmuntra forskare och forskningsinstitutioner från två eller flera av de nordiska länderna till aktivare samarbetsformer och till gemensamt utnyttjande av särskilt dyrbar eller mycket specialiserad apparatur.

 

Artikel 5

Samarbetet skall omfatta annan kulturell verksamhet i vid bemärkelse och inriktas på

a. målen för den allmänna kulturpolitiken, dess innehåll och metoder,

 

b. kulturlivets institutionella, organisatoriska och finansiella förhållanden.

 

Härvid skall avtalsparterna samarbeta om

c. konstnärligt och annat kulturellt utbyte mellan två eller flera av de nordiska länderna,

___

1 Ny lydelse i pkt d. 1989/90.

d. verksamheten på medieområdet, som omfattar radio, TV,  film, videogram och andra elektroniska medier - inklusive produktion och distribution - med hänsyn till de kulturella aspekterna.

 

Verksamheten inom arkiv, bibliotek, museer samt annan kulturell förmedlingsverksamhet.

 

Verksamheten inom kulturmiljövården.

 

e. främjande av verksamheten inom föreningar och organisationer med allmänkulturella syften, däribland också inom ungdoms- och idrottsarbete,

 

f. tillrättaläggande av villkoren för skapande och utövande verksamhet inom alla konstarter,

 

g. främjande av konstnärernas och kulturarbetarnas möjligheter till verksamhet i de nordiska länderna.

 

Artikel 6

Avtalsparterna skall eftersträva gemensamt uppträdande i internationella sammanhang inom de områden som detta avtal omfattar, samt samarbeta om

a. att sprida information om de nordiska ländernas kulturliv, och

 

b. att uppnå gemensamt eller samordnat ställningstagande i internationellt kulturellt samarbete.

 

Beslut kan fattas om gemensam representation i samband med deltagande i internationellt kulturellt samarbete.

 

Artikel 7

Samarbetet skall omfatta informations- och dokumentationsverksamhet inom de områden som omfattas av avtalets artiklar 3, 4, 5 och 6.

Samarbetsorgan och samarbetsformer

Artikel 8

Samarbetet äger rum genom Nordiska ministerrådet, som inrättats enligt Samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige av år 1962 med senare ändringar, genom nordiska ministermöten, genom de organ som upprättas enligt detta avtal, samt direkt genom berörda myndigheter i de nordiska länderna.

 

Samarbetet enligt detta avtal sker under medverkan av Nordiska rådet.

 

Artikel 9

Ministerrådet (kultur- och undervisningsministrarna) fattar de beslut som erfordras för att förverkliga avtalets syften.

 

2 Ny lydelse 1985.

 

Artikel 10

Som ett led i genomförandet av detta avtal upprättas en ämbetsmannakommitté för nordiskt kulturellt samarbete.

 

Ministerrådet tillsätter kommittéer och arbetsgrupper för särskilda uppgifter.

 

2 Ny lydelse 1985.

 

Artikel 11

Ämbetsmannakommittén består av en representant för varje land, utsedd av regeringen. Ämbetsmän från Färöarna, Grönland och Åland kan deltaga i kommitténs sammanträden.

 

Ämbetsmannakommittén förbereder ministerrådets arbete och fullgör de uppgifter som ministerrådet ålägger kommittén, eller som den bemyndigas av ministerrådet att avgöra.

 

Ministerrådet fastställer arbetsordning för ämbetsmannakommittén.

 

3 Ny lydelse 1983.

 

Artikel 12

Nordiska ministerrådets sekretariat bistår ministerrådet och ämbetsmannakommittén. Det kan efter beslut av  ministerrådet bistå andra nordiska samarbetsorgan.

 

2 Ny lydelse 1985.

 

Artikel 13

För att uppnå tillfredsställande samverkan mellan samarbetsorganen och berörda myndigheter i de enskilda länderna förpliktar avtalsparterna sig att i det egna landet sörja för en effektiv organisation av arbetet med de samarbetsfrågor som omfattas av detta avtal.

 

Artikel 14

Var avtalspart bör i ministerrådet, vid andra ministermöten eller i ämbetsmannakommittén samråda med övriga avtalsparter innan den fattar beslut av väsentlig betydelse på områden som omfattas av detta avtal.

 

Samarbetets finansiering

Artikel 15

Samarbetet finansieras genom ministerrådets budget, som nämns i artikel 64 i samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige jämte senare ändringar.

 

Ministerrådet låter utarbeta budgetförslag och beslutar om fördelningen av medel för de gemensamma institutionerna, programmen och övriga verksamhetsformer inom den totalram som ingår som en del av den gemensamma nordiska budgeten.

 

2 Ny lydelse 1985.

Slutbestämmelser

Artikel 16

Detta avtal skall ratificeras och ratifikationsinstrumenten snarast möjligt deponeras i det finska utrikesministeriet.

 

Avtalet skall vara deponerat i det finska utrikesministeriet och bestyrkta avskrifter skall av det finska ministeriet tillställas var och en av avtalsparterna.

 

Avtalet träder i kraft första dagen i den månad som infaller närmast efter den dag då samtliga avtalsparters ratifikationsinstrument deponerats.

 

4 Artiklarna 16-19 i avtalet utgår och ursprungliga artiklarna 20-22 blir artiklarna 16-18 enligt överenskommelsen från 1985.

 

Artikel 17

Önskar någon av avtalsparterna uppsäga avtalet, skall skriftligt meddelande härom tillställas den finska regeringen som omedelbart skall underrätta övriga avtalsparter härom och om dagen då meddelandet mottogs. Avtalet upphör att gälla vid utgången av det kalenderår då det uppsägs av någon av avtalsparterna, så vida uppsägningen mottagits av den finska regeringen senast den 30 juni under ett kalenderår, och i annat fall vid utgången av nästföljande kalenderår.

 

Artikel 18

Efter mottagande av meddelande om uppsägning skall samråd äga rum mellan samtliga avtalsparter om avveckling av de rättigheter och förpliktelser som avtalsparterna haft enligt avtalet.

[- - -]

Slutbestämmelser till avtalet den 15 september 1989

Detta avtal träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga parter har meddelat Finlands utrikesministerium att de har godkänt avtalet. Finlands utrikesministerium meddelar de övriga parterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för avtalets ikraftträdande.

 

Originalexemplaret till detta avtal deponeras hos Finlands utrikesministerium, som tillställer de övriga parterna bestyrkta kopior därav.

 

Till bekräftelse härav har de vederbörligen befullmäktigade ombuden undertecknat detta avtal.

 

Som skedde i Köpenhamn den 15 september 1989 i ett exemplar på danska, finska, isländska, norska och svenska språken, vilka samtliga texter har samma giltighet.

[- - -]

_________________