The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Nordiska elmarknaden ska få en ny vision

21.11.18 | News
Fåglar på elledning_unsplash
Photographer
Slava Bowman / Unsplash
Den nordiska elmarknaden ska få en ny vision. I dag har arbetet med att ta fram visionen inletts vid det första nordiska elmarknadsforumet, som arrangerades i Stockholm. På plats var centrala aktörer inom den nordiska elsektorn.

Behovet av en ny vision ska bland annat ses mot bakgrunden av att elsektorn som bäst genomgår en stor förändring i de nordiska länderna, vilket i sin tur ställer stora krav på det nordiska elsystemet och samarbetet mellan länderna.

Dessutom håller EU på att utveckla en europeisk energiunion, som har direkt inverkan på den nordiska elmarknaden. I den processen är det en fördel för de nordiska länderna att ha en gemensam vision och stå samlat kring utvecklingen av elmarknaden.

  Den så kallade Louisiana-deklarationen från 1995 har varit en viktig utgångspunkt för det unika samarbete som de nordiska länderna haft stor nytta av. Det integrerade nordiska elsamarbetet har genom åren varit ett föredöme internationellt och har också inspirerat EU.

  Det var vid ett nordiskt energiministermöte i Lund i maj 2018 som ministrarna enades om att ta fram en ny vision för elmarknaden. Beslutet byggde på ett förslag i den rapport om nordiska energisamarbetet som Nokias förre koncernchef Jorma Ollila skrev 2017.

   Visionen behandlas på ministermöte 2019

   Flera aktörer på den nordiska elmarknaden har tidigare gett uttryck för ett behov av en utökad dialog mellan aktörer och beslutsfattare. I sin rapport lyfter Ollila också fram tanken på ett årligt elmarknadsforum, där centrala aktörer inom elsektorn skulle träffas för att diskutera elmarknadspolitiska frågor. Mötet i Stockholm var första gången som forumet samlades och där påbörjades också det konkreta arbetet med en ny vision för elsamarbetet.

   Tanken är att de nordiska energiministrarna ska anta den nya visionen vid sitt nästa möte i juni 2019 på Island. På det mötet ska ministrarna också överväga åtgärder som kan göra visionen till verklighet.

   - Det är viktigt att vi nu visar handling och gör något konkret. Vår gemensamma elmarknad är ett gott exempel på vad vi kan åstadkomma när vi agerar tillsammans. Tiden är inne för nästa steg i elsamarbetet och för att göra Norden redo för den gröna omställningen. Där är det avgörande att vårt elsystem anpassas till de framtida förutsättningarna, säger Sveriges samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, som är ordförande för de nordiska energiministrarna under 2018.

    

   För mera information kontakta:

   Markus Hübner, ordförande för den nordiska elmarknadsgruppen

   Mobil: +45 33 92 68 11 eller mejl: mhu@ens.dk