The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Undergrupper hos Nordisk arbeidsgruppe for sirkulær økonomi (NCE)

Nordisk arbeidsgruppe for sirkulær økonomi (NCE) sitt mandat innebærer å jobbe med temaer innen et vidt spekter av ulike fagområder. Vi har derfor undergrupper/ekspertgrupper som skal kunne bistå oss med ekspertise innen de ulike fagfeltene, og som bidrar med å igangsette og- eller å gjennomføre aktiviteter/prosjekter tilknyttet NCE sitt årlige arbeidsprogram.

Antall undergrupper/ekspertgrupper vil kunne variere avhengig av NCE sine aktiviteter/prosjekter det enkelte år. 

Undergruppen for småsamfunn

Småsamfunnsgruppens formål er å fremme en bæredyktig utvikling i mindre nordiske samfunn, samt å være oppmerksom på miljøforhold av betydning for mindre samfunn i Norden og i Arktis, især vedrørende bæredyktig forbruk og sirkulær økonomi, herunder ressurseffektivitet og avfallsforebygging. 

I samarbeidsprogrammet for miljø og klima 2019-2024 understrekes det, at småsamfunnenes synspunkter skal inkluderes i det nordiske miljø- og klimasamarbeidet, og at det er viktig å utveksle erfaringer mellom de nordiske småsamfunn. 

Kontaktperson: Maria Gunnleivsdóttir Hansen

Undergruppen for best anvendelig teknologi (BAT)

BAT-gruppen jobber med å fremme kunnskap om effektiv og bærekraftig produksjon som en forutsetning for et bærekraftig samfunn. Det nordiske samarbeidet om best anvendelig teknologi (BAT) tjener to formål:

  1. Å utarbeide informasjon om BAT og renere teknologi til bransjer med mange nordiske og spesielt små og mellomstore bedrifter.
  2. Å sette et felles nordisk fingeravtrykk på EUs arbeid med å utvikle BREF dokumenter ("EU Best Available Techniques reference documents")

Kontaktperson: Mikael Stjärnfelt, Ålands miljø- og helsevernmyndighet, Åland  

Undergruppen for produktpolitikk

Gruppens mål er å koordinere de nordiske lands myndigheters arbeid relatert til EU-kommisjonens arbeid knyttet til økodesign og bærekraftige produkter (ESPR), miljøpåstander og miljømerker (GCD) for miljøfotavtrykk på produkter (PEF) og organisasjoner (OEF). Arbeidet inkluderer blant annet å dele kunnskap med nordiske interessenter og relevante aktører. 

Kontaktperson: Gert Sønderskov Hansen, Miljøstyrelsen, Danmark

Undergruppen for avfall

Undergruppen for avfall skal bistå den nordiske gruppen for sirkulær økonomi (NCE) i arbeidet med avfallshåndtering under Nordisk Ministerråd, etter omorganiseringen av arbeidsgruppen for bærekraftig produksjon og forbruk (HKP) og avfallsgruppen (NAG). 

Undergruppen for avfall skal følge opp initiativ, prosjekter og bestillinger fra NCE og selv initiere aktiviteter og prosjekter innenfor avfallsområdet. Gruppen jobber blant annet med et initiativ om reduksjon av matsvinn i Norden og med utslippsreduksjon av mikroplast. Målet er at arbeidet med avfall under Nordisk Ministerråd skal være tydelig, aktivt og faglig forankret.

Undergruppen jobber også med grensekryssende forsendelse av avfall, med mål om å sørge for en likebehandling på tvers av Norden og samarbeid om illegale forsendelser av avfall.

Kontaktperson: