The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Nordiska energiministrar eniga om stärkt samverkan för koldioxidneutralitet

28.06.19 | News
Vindmølle
Det nordiska energisystemet ska utvecklas så att det säkrar världens mest integrerade och intelligenta gröna klimatneutrala ekonomi med stark konkurrenskraft och hög försörjningssäkerhet. Det slog de nordiska energiministrarna fast på ett möte i Reykjavik.

Vid mötet uttryckte energiministrarna enighet om att ytterligare stärka samarbetet för att nå målsättningarna i de nordiska statsministrarnas deklaration från januari 2019 om ett koldioxidneutralt Norden. Tanken är att det nordiska energisamarbetet kan leverera ett avgörande bidrag till arbetet med att uppnå de ambitiösa målen i deklarationen.

Energiministrarna diskuterade vilka nya krav övergången till en klimatneutral ekonomi kommer att ställa på det totala energisystemet, inklusive den nordiska elmarknaden.  En ny vision för elmarknaden, som ministrarna antog på mötet i Reykjavik, ska bidra till att nå målen.

Norden kan vara föregångsregion

De nordiska energiministrarna konstaterade att forskning och innovation är avgörande för att utveckla de lösningar som behövs för omställningen. Mot bakgrund av det gav ministrarna sitt stöd till att Nordisk Energiforskning undersöker möjligheterna för att stärka nationella engagemang via koordinerade nordiska forskningsinsatser. Målet ska vara att samarbetet stödjer de enskilda ländernas åtgärder i den gröna omställningen.

Särskilt omställningen inom transportsektorn är en gemensam utmaning. Norden har via sin stora andel av förnybara energikällor goda förutsättningar för att vara en föregångsregion på området, vilket kommer att vara ett fokusområde.

- Vår önskan att aktivt bidra till att uppnå ambitionerna i statsministrarnas deklaration visar att det nordiska energisamarbetet är både relevant och aktivt på bred front. Det här signalerar klart och tydligt att Norden är redo att ytterligare fördjupa samarbetet och att vi är väl rustade för den gröna omställningen, säger Islands energiminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, som är ordförande för de nordiska energiministrarna under 2019.

Ny elmarknadsvision med höga ambitioner

Kärnan i den nya visionen för elmarknaden är att Norden senast 2030 ska ha världens mest konkurrenskraftiga, innovativa och konsumentinriktade elmarknad som bidrar till att klimatmålen nås.

Visionen har tagits fram i dialog med aktörerna på den nordiska elmarknaden. Där sägs att den nordiska elmarknaden ska vara en positivt drivande kraft i integreringen och utvecklingen av den europeiska elmarknaden och i strävan att nå ambitiösa klimatmål.

Med den nya visionen understryker ministrarna att det nordiska samarbetet på elmarknaden står väl rustat för en framtid med en större andel fluktuerande energikällor, såsom sol- och vindkraft, där utvecklingen styrs utifrån Parisavtalet och målet om en hållbar energiproduktion.

Samarbetet stärker Norden

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki är nöjd med mötets resultat och ser dem som ett bevis för att energiministrarna är redo att ta ytterligare steg i integreringen av den nordiska energimarknaden.

- Norden är världsledande på hållbara energilösningar. Samarbetet, inte minst illustrerat med den nya visionen för elmarknaden, stärker den positionen i en tid då världens länder anpassar sig till vad som krävs för att uppfylla Parisavtalet. Det är viktigt att det nordiska samarbetet är ett relevant instrument för ländernas egna ambitiösa mål. Vi har större möjligheter att hävda oss väl i den internationella konkurrensen om vi arbetar tillsammans, säger Lehtomäki.

Eftersom Danmark nyligen har haft val till Folketinget och den nya regeringen utsågs först den 27 juni kommer Danmark att fatta sitt beslut i en senare skriftlig procedur.

Contact information