The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Ryska skogsbränder ger sämre luft i Norden

13.08.15 | News
Skog
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Storskaliga, återkommande skogsbränder i Ryssland har stor påverkan på både folkhälsan och ekosystemen i de nordiska länderna. Även de ryska böndernas vana att bränna skog och skörderester på åkern är en viktig källa till förorenad luft över hela norra halvklotet. Det skriver fyra nordiska forskare i en rapport som publiceras i dag av Nordiska Ministerrådet.

Forskarna uppmanar politikerna i de nordiska länderna att hjälpa Ryssland att begränsa storskaliga bränder. De viktigaste årgärderna är att förmå bönderna att sluta elda upp skörderester, och att bygga upp det förebyggande arbetet mot skogsbränder, anser de fyra forskarna Per Erik Karlsson, Lars Robert Hole, Hans Tömmervik och Elena Kobets.

Forskarna har i rapporten ”Air pollution in the Nordic countries, From biomass burning in Eastern Europe” analyserat följderna av den skogsbrand som härjade våren 2006  på ett 20 000 kvadratkilometer stort område i Ryssland.

- Efter den branden fann man ett exceptionellt högt kvävenedfall till skogarna i Jämtland i norra Sverige, och höga halter av hälsovådliga partiklar i både Stockholm och södra Finland. Med hjälp av tidigare vetenskapliga rapporter och egna mätningar har vi nystat upp hur det hänger ihop, säger Per Erik Karlsson, professor vid Göteborgs universitet.

På grund av speciella väderleksförhållanden - ett starkt högtryck över Ryssland - transporterades kraftigt förorenad luft nordväst ut, från Skottland till Finland och hela vägen till Island och Svalbard.

Höga luftkoncentrationer av sot, markozon och kväve uppmättes i mittersta och norra Skandinavien och Finland.

Mätningar med fjärranalysmetoder har visat att de storskaliga ryska skogsbränderna fortsätter. 

- Området som brann 2006 inte var exceptionellt stort jämfört med andra bränder under senare år. Däremot har senare bränder inte sammanfallit med samma specifika väderförhållanden, säger Per Erik Karlsson.

För att allvarligt påverka luftkvaliteten i de nordiska länderna, måste bränderna sammanfalla med högtrycksväder över Ryssland.

Nordiska ministerrådet har under flera år stött samarbetsprojekt mellan nordiska och ryska luftexperter, eftersom luftföroreningar är en stor belastning för Östersjöregionen. 

Contact information