The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Ministrar vill ha en plan för nordiskt turismsamarbete

16.05.17 | News
Näringsministrar i Bergen
Photographer
Matts Lindqvist
Näringsministrarna i Norden vill utöka samarbetet kring turism. Vid ett möte i Bergen i Norge den 16 maj beslutade ministrarna att ta fram en plan för det nordiska turismsamarbetet. På mötet diskuterade ministrarna också bland annat Brexit, globaliseringen och frihandel.

Näringsministrarna vill att planen om turism ger svar på hur samarbetet i Norden bäst skulle kunna utformas i framtiden, vilka områden det lönar sig att samarbeta närmare på och på vilka områden det lönar sig att satsa nationellt. Potentiella samarbetsområden inom turism som ministrarna lyfte fram är gemensam marknadsföring av Norden på fjärran marknader, samarbete inom innovation och digitalisering samt samarbete inom statistik och forskning.

- Turismen växer starkt både internationellt och i Norden och det innebär stora möjligheter för turismbranschen i de nordiska länderna. Det finns områden där det lönar sig för oss att samarbeta för att stärka vår konkurrenskraft och nå bäst möjliga resultat. Fler turister i Norden ger fler arbetsplatser och det skapar en grund för en god utveckling i våra regioner, säger Norges näringsminister Monica Mæland, som är ordförande för de nordiska näringsministrarna under 2017.

Turismen växer starkt både internationellt och i Norden och det innebär stora möjligheter för turismbranschen i de nordiska länderna. Det finns områden där det lönar sig för oss att samarbeta för att stärka vår konkurrenskraft och nå bäst möjliga resultat.

Vid mötet i Bergen framhöll näringsministrarna att ökad turism också innebär utmaningar för miljön och de betonade att det är av yttersta vikt att tänka på hållbarhet när branschen utvecklas.

Beslutet att ta fram en plan för turismen är en följd av att näringsministrarna i november 2016 beslutade att prioritera upp det nordiska samarbetet kring turism.

Brexit samtalsämne

Vid mötet i Bergen diskuterade näringsministrarna också Brexit och de utmaningar som Norden och Europa står inför när det gäller ökande protektionism och ökande motstånd mot globalisering och frihandelsavtal.  Norden har traditionellt alltid värnat om frihandel och internationellt samarbete och ministrarna var eniga om att det är viktigt att även i fortsättningen hålla fast vid de värderingarna. De framhöll också vikten av goda relationer till Storbritannien också efter att landet lämnat EU.

Ministrarna betonade starkt att internationellt samarbete är livsviktigt för små länder som de nordiska.

- Globaliseringen, den hårdnande internationella konkurrensen och tendenser till ökande handelsprotektionism ställer större krav på att de nordiska företagen snabbt förnyar sig och blir mer innovativa och effektiva samt att de har tillgång till internationella marknader, säger Monica Mæland.

Ministrar vill jobba för digitalisering

En tredje viktig fråga som ministrarna samtalade kring på Bergen-mötet var digitalisering och förmåga till snabb omställning för företag, bland annat med tanke på grön omställning och på förmågan att kunna möta internationell konkurrens. Det här är frågor som är prioriterade i det nordiska samarbetet.

Ministrarna nämnde bland annat den stora digitaliseringskonferens som hölls i Oslo i april och som bland annat utmynnade i att nordiska och baltiska ministrar undertecknade en deklaration om närmare samarbete kring digitalisering.

Näringsministrarna betonade att man fortsättningsvis kommer att prioritera satsningar på digitalisering i det nya nordiska samarbetsprogrammet för företags- och innovationspolitik för 2018-2021 som ska godkännas senare i år. Ministrarna konstaterade att de nordiska länderna ligger väl till inom digitaliseringen i internationell jämförelse, men det krävs ytterligare åtgärder och satsningar för att ligga i framkant också i framtiden.

Contact information