The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Nordiska ministrar: Företagens rapportering ska förenklas

15.05.18 | News
Nordiska näringsministrar på möte i Stockholm 15 maj 2018
Photographer
Matts Lindqvist/norden.org
Det ska bli lättare för nordiska små och medelstora företag att utbyta ekonomisk data. Företagens rapportering ska ske i realtid och också kreditupplysningar ska kunna fås i realtid. Det ger företagen stora fördelar och vinsten kan räknas i miljarder.

Det här är en del av målet med projektet Nordic Smart Government 3.0, som de nordiska näringsministrarna sjösatte vid ett möte i Stockholm den 15 maj. Projektet är tvåårigt och avsikten är att skapa en transparent och digital nordisk region där små och medelstora företag kan utbyta ekonomisk data i realtid på ett säkert sätt. Det gäller både datautbyte mellan företag, samt mellan företag och myndigheter.

Systemet ger även företagen helt nya möjligheter att få kreditupplysningar om varandra i realtid, vilket ger ökad transparens och underlättar samarbetet mellan företagen. Datautbytet ska dessutom kunna ske på tvärs över de nordiska landsgränserna och det väntas öka innovationskraften i hela Norden.

Nordic Smart Government är ett av de viktigaste nordiska samarbetsprojekten inom näringssektorn under perioden 2018–2020. Att på detta sätt arbeta med förenkling genom digitalisering kommer ge en unik möjlighet att både rapportera och att få ekonomisk data i realtid.

Ett av de viktigaste projekten

- Nordic Smart Government är ett av de viktigaste nordiska samarbetsprojekten inom näringssektorn under perioden 2018–2020. Att på detta sätt arbeta med förenkling genom digitalisering kommer ge en unik möjlighet att både rapportera och att få ekonomisk data i realtid. Att hela Norden är med innebär att marknaden för våra företag växer betydligt, säger Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som är ordförande för de nordiska näringsministrarna under 2018.

I nuläget är det svårt att få aktuell finansiell information om små och medelstora företag eftersom deras årsredovisning ofta är den enda källan till information, och den kan innehålla föråldrad data. När systemet automatiseras ska det bli möjligt att på ett säkert sätt få aktuell information om ett företags ekonomiska situation.

Värdet räknas i miljarder

Enligt färska beräkningar gjorda av Ernst&Young kan det potentiella värdet av att automatiskt kunna dela ekonomisk och finansiell data uppgå till 250 miljarder norska kronor årligen från 2027 i hela Norden.

Nordic Innovation, en institution i Oslo under Nordiska ministerrådet, bidrar med 28,5 miljoner norska kronor till Nordic Smart Government 3.0. Projektet pågår fram till utgången av april 2020. Efter det är tanken att systemet ska implementeras i länderna.

- Nordic Smart Government stödjer de nordiska statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region. Projektet bidrar till att göra Norden till en föregångare internationellt, och satsningen kan också vara vägvisare för EU mot ett företagsklimat med ökad konkurrenskraft, innovation och tillväxt, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Projektet är den nordiska näringssektorns viktigaste bidrag till den nordisk-baltiska ministerdeklarationen Digital North, som antogs i april 2017. Nordic Smart Government 3.0 bygger på tidigare samarbeten 2016-2018, där en arbetsgrupp tillsatt av ländernas registermyndigheter lade grunden för dagens samarbete.

Artficiell intelligens på agendan

På mötet i Stockholm beslutade ministrarna också att stärka samarbetet kring artificiell intelligens och inom smarta transporter.

På transportsidan gav ministrarna sitt stöd till ett initiativ som handlar om grön, digitaliserad konkurrenskraftig transport och mobilitet. Utgångspunkten är att de nordiska länderna kan koppla samman system för att transportera människor, varor och tillgångar samt dela data. Detta för att kunna utnyttja varandras kompetenser och nå de globala hållbarhetsmålen.