The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Lagändringar stärker nordbornas rörlighet

25.06.18 | News
Tag familien med
Photographer
Yadid Levy/Norden.org
Ett tryggare arbetsliv för svenskar som jobbar i grannländerna. Och fritt fram att använda de andra nordiska ländernas körkort i Danmark. Det är några resultat av det nordiska Gränshinderrådets arbete under det första halvåret med ett nytt, starkare mandat.

Det nordiska Gränshinderrådet har rivstartat 2018 och lyckats verka för att länderna undanröjt nio hinder för den fria rörligheten.

Eva Tarselius Hallgren, Gränshinderrådets svenska ordförande, är nöjd med att tre hinder som rör arbetslöshetsförsäkringen blir lösta genom lagändringar i Sverige vid halvårsskiftet.

Tryggare för arbetspendlare

- Hinder på arbetsmarknadsområdet och för näringslivet har högsta prioritet i Gränshinderrådets arbete. För dem som arbetspendlar är det jätteviktigt att inte komma i kläm mellan ländernas olika regler kring arbetslöshetsersättning, säger Eva Tarselius Hallgren.

Bland annat kommer även de som fyllt 64 år kunna få inträde i den svenska arbetslöshetskassan som tidigare haft en åldergräns. Och den som fått ett kortare glapp i medlemsperioden i svensk arbetslöshetskassa behöver inte få miste om den inkomstrelaterade ersättningen.

Dessutom kan fiskbilen i Pajala och andra ”food trucks” efter en regeländring söka upp nya kunder på den finska sidan gränsen.

Stärkt mandat gav resultat

Inför 2018 fick Gränshinderrådet ett utökat mandat av de nordiska samarbetsministrarna. Rådets nationella representanter fick bland annat större befogenheter att kalla till möten med berörda ministrar, myndigheter och departement som kan bidra till att lösa gränshindren.

Och det har gett resultat, bekräftar Eva Tarselius Hallgren.

- Med det stärkta mandatet i ryggen har vi kunnat driva på hårdare och jobba tätare med ministrar och nätverk. Vi har dessutom satt en deadline för de 30 gränshinder som fanns kvar olösta sedan tidigare och verkligen ansträngt oss för att få dem avklarade, säger hon.

 

Lösta gränshinder under första halvåret 2018:

  1. Möjligheten för svenskar att få inträde i arbetslöshetskassa efter att han eller hon har fyllt 64 år.
  2. Arbetslösa svenskar har kunnat förlora rätten till inkomstrelaterad ersättning om de ansökt om medlemskap i fel A-kassa och därmed fått ett glapp i sin medlemsperiod
  3. Arbetstagare som av andra skäl fått glapp i medlemsperioden i svensk arbetslöshetskassa har riskerat mista den inkomstrelaterade ersättningen
  4. En mobil livsmedelslokal  har inte tillåtits fungera som första ankomstplats för animaliska livsmedel som importeras till Finland.
  5. Erkännande av föräldraskap för familjer med samkönade föräldrar. Problemet har gällt när man flyttar till Finland och Sverige , men är ännu inte löst för Sveriges del.
  6. Krav på utbyte av utländska körkort i Danmark                                                             
  7. Finska ungdomar kan få göra praktik under studietiden i ett annat nordiskt land
  8. Ersättning för patientresa mellan Norge, Finland och Sverige  (gränshindret är dock inte löst för Sveriges del)       
  9. Rätt till ledarhund vid resa   

Läs mer om dessa gränshinder och dem som återstår att lösa, i Gränshinderrådets årsrapport 2017                                                                                    

                                          

 

Contact information