Lovendringer styrker bevegeligheten i Norden

25.06.18 | Nyhet
Tag familien med
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org
Et tryggere arbeidsliv for svensker som jobber i nabolandene. Og fritt fram for å bruke de andre nordiske landenes førerkort i Danmark. Det er noen av resultatene av det nordiske Grensehinderrådets arbeid i løpet av det første halvåret med et nytt, sterkere mandat.

Det nordiske Grensehinderrådet har hatt en pangstart på 2018 og bidratt til at landene har ryddet unna ni hindre for fri bevegelighet.

Eva Tarselius Hallgren, Grensehinderrådets svenske leder, er fornøyd med at tre hindre som gjelder arbeidsløshetsforsikring, blir løst gjennom lovendringer i Sverige ved halvårsskiftet.

Tryggere for arbeidspendlere

– Hindre på arbeidsmarkedsområdet og for næringslivet har høyeste prioritet i Grensehinderrådets arbeid. For dem som arbeidspendler, er det kjempeviktig å ikke komme i skvis mellom landenes ulike regler om arbeidsløshetstrygd, sier Eva Tarselius Hallgren.

Blant annet kommer også de som har fylt 64 år, til å kunne bli medlem av den svenske arbeidsløshetskassen, som tidligere har hatt aldersgrense. Og den som har fått et mindre hull i medlemsperioden i svensk arbeidsløshetskasse, behøver ikke miste den inntektsrelaterte trygden.

Dessuten kan fiskebilen i Pajala og andre matvogner etter en regelendring oppsøke nye kunder på den finske siden av grensen.

Sterkt mandat ga resultater

I forkant av 2018 fikk Grensehinderrådet utvidet mandat av de nordiske samarbeidsministrene. Rådets nasjonale representanter fikk blant annet økt anledning til å innkalle til møter med berørte ministre, myndigheter og departementer som kan bidra til å løse grensehindrene.

Og det har gitt resultater, bekrefter Eva Tarselius Hallgren.

– Med det styrkede mandatet i ryggen har vi kunnet drive på hardere og jobbe tettere med ministre og nettverk. Vi har dessuten satt en deadline for de 30 grensehindrene som sto uløste fra før, og virkelig anstrengt oss for å få dem avklart, sier hun.

 

Løste grensehindre første halvår 2018

  1. Svensker får mulighet til å bli medlem av arbeidsløshetskasse etter at de har fylt 64 år.
  2. Arbeidsløse svensker har kunnet miste retten til inntektsrelatert trygd hvis de har søkt om medlemskap i feil A-kasse og dermed fått et hull i sin medlemsperiode.
  3. Arbeidstakere som av andre grunner har fått et hull i medlemsperioden i svensk arbeidsløshetskasse, har risikert å miste den inntektsrelaterte arbeidsløshetstrygden.
  4. Et mobilt matlokale har ikke vært tillatt som første ankomststed for animalske næringsmidler som importeres til Finland.
  5. Bekreftelse av foreldreskap for familier med likekjønnede foreldre. Dette har vært et problem når man flytter til Finland og Sverige, og det er ennå ikke løst for Sveriges vedkommende.
  6. Krav om å bytte inn utenlandske førerkort i Danmark.
  7. Finske ungdommer kan ha praksis i et annet nordisk land i studietiden.
  8. Kompensasjon for pasientreise mellom Norge, Finland og Sverige (grensehinderet er imidlertid ikke løst for Sveriges del).
  9. Rett til førerhund på reise.

Les mer om disse grensehindrene og om de som gjenstår å løse, i Gränshinderrådets årsrapport 2017

                                          

 

Kontakt