Urfolk och demens i Norden

Information

Publish date
Abstract
Nordiskt samarbete om socialpolitiska frågor i ett urfolksperspektiv är ett bra exempel på nordisk nytta: Det handlar om relativt små grupper, i länder som i stor utsträckning delar utmaningar som en åldrande befolkning, personalbrist och stora geografiska avstånd.De nordiska ländernas samarbete på demensområdet, som koordineras av Nordens välfärdscenter, har visat på ett behov för att etablera en kunskapsbaslinje, systematisera erfarenhetsutbyte och skapa en arena för att diskutera vad som är bra vård och omsorg för samer och inuiter med demens. Det råder brist på forskning och evidensbaserad kunskap om vård och omsorg för samer och inuiter med demens, men både i Finland, Norge, Sverige och Grönland pågår vissa initiativ och forskningsprojekt.Denna rapport sammanfattar slutsatser och förslag från grupparbete på den första nordiska konferensen om urfolk och demens. Konferensen anordnades i Östersund (Staare) hösten 2018 av Nordens välfärdscenter, Region Jämtland Härjedalen och det samiska jubileumsåret Staare 2018. Slutsatserna och förslagen handlar till exempel om vilka konkreta insatser och förändringar som behövs för att personer med urfolksbakgrund och demens ska få bättre stöd och service i nordiska kommuner, om hur vi kan dela kunskap på tvärs av kommuner och länder eller om hur ny kunskap kan implementeras i praktiken. Arbetsgruppernas synpunkter är sammanställda av Nordens välfärdscenter, men uttrycker inte någon prioritering eller rekommendation från vår sida.Nordens välfärdscenters uppdrag är att bidra till utvecklingen av insatserna på välfärdsområdet i Norden genom att sammanställa och sprida kunskap och skapa arenor för nätverk och forskningssamarbete. Våren 2019 etablerades ett nytt nordiskt nätverk på området urfolk och demens, med myndighetsrepresentanter, forskare och praktiker inom vård- och omsorgsprofessioner, från Finland, Norge, Sverige och Grönland.Denna rapport är tänkt som ett underlag för diskussion om prioriteringar i nordiskt samarbete kring urfolk och demens, samt för debatt lokalt och i länderna om insatser på kommunal och nationell 6 nivå. För att ge en bakgrund till förslagen inleds rapporten med en ingång till kunskapsläget kring urfolk och demens.