Nordens välfärdscenter

Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik. Institutionens kärnuppdrag är att vara en plattform för samarbete mellan olika aktörer inom social- och hälsosektorn i de nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna.

Nordens välfärdscenter är ett kunskaps- och samarbetsorgan med uppdrag att bidra till att den nordiska välfärdsmodellen kan utvecklas och stärkas. Det sker genom både kunskapsutveckling och kunskapsutbyte inom social och hälsosektorn. Verksamheten vid institutionen är efterfrågestyrd.

Institutionen tar emot uppdrag av Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik och ämbetsmannakommittén för social och hälsosektorn. Nordens välfärdscenter bidrar också med tvärsektoriella initiativ. Institutionen förmedlar kunskap genom konferenser och seminarier samt publikationer och den utgör också sekretariatsfunktion för olika nordiska nätverk och arbetsgrupper. Verksamhetens tydliga syfte är att bidra till nordisk nytta för att länderna ska kunna använda kunskapen i sina nationella utvecklingsarbeten.

Information

Postadress

Box 1073, SE-10139 Stockholm Besöksadress: Slupskjulsvägen 30, Stockholm

Contact
Phone
+46-8-54553600

Content

    Persons
    News
    Publications
    Funding opportunities