The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Förstärkt mobilitet på utbildningsområdet

05.05.22 | News
MR-U Trondheim
Photographer
Sven-Erik Knoff
De nordiska utbildningsministrarna har i dag skrivit under en reviderad version av Reykjavikdeklarationen. Syftet med revisionen är att understryka vikten av mobilitet på utbildningsområdet.

I Norden har vi sedan 1996 erkänt varandras utbildningar. Det innebär att man kan ta en högre utbildning i ett nordiskt land och få den erkänd i de andra nordiska länderna. Ordningen regleras i «Överenskommelse om tillträde till högre utbildning i Norden».

Även om ordningen har existerat i många år fanns det behov av att anpassa Reykjavikdeklarationen för att synliggöra att det ömsesidiga godkännandet av utbildning de facto nu också förväntas, så långt det är möjligt, vara automatiskt och utan onödiga fördröjningar.

Den reviderade versionen understryker därför förpliktelsen till fullt ömsesidigt erkännande av utbildningskvalifikationer och avskaffande av mobilitetshinder på utbildningsområdet. Vidare understrykes det att ömsesidig tillit och samarbete utgör fundamentet för det automatiska godkännandet av utbildningskvalifikationer.

Vårt uppdrag är att förenkla den fria rörligheten för medborgarna i Norden. Genom att säkerställa att utbildningar, så långt det är möjligt, erkänns i de andra nordiska länderna förstärker vi den nordiska mobiliteten.

Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki är glad över att utbildningsministrarna tydliggör sitt engagemang för mobilitet på utbildningsområdet i Norden.

- Enligt vår handlingsplan för Vision 2030 ska Nordiska ministerrådet arbeta för att främja mobilitet i Norden. Vårt uppdrag är att förenkla den fria rörligheten för medborgarna i Norden. Genom att säkerställa att utbildningar, så långt det är möjligt, erkänns i de andra nordiska länderna förstärker vi den nordiska mobiliteten. Revisionen av Reykjavikdeklarationen bidrar till att understryka de nordiska ländernas förpliktelser, säger Paula Lehtomäki.

Under sitt möte i Trondheim diskuterade ministrarna också villkoren för den akademiska yttrandefriheten och tilliten till kunskap. Ministrarna var intresserade av hur den akademiska yttrandefriheten värnas i Norden. Diskussionen har aktualiserats av att tendenser i samhället utmanar grundläggande värden och normer inom akademiskt samarbete både nationellt och internationellt.

Ministrarna fokuserade även på hur småbarnspedagogik och grundskolan kan bidra till lika möjligheter för alla barn och unga oavsett vilken bakgrund de kommer från. Och hur skolor och förskolor kan samarbeta med andra aktörer.