Barn och unga i Norden

en tvärsektoriell strategi för Nordiska ministerrådet 2016–2024

Information

Publish date
Abstract
Nordiska ministerrådet fastställde en tvärsektoriell strategi för barn och unga i början av år 2016 och den har nu förlängts till att gälla fram till år 2024, med några mindre justeringar.I strategin slås visionen med Nordiska ministerrådets barn- och ungdomsarbete fast: Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga.Målet är att arbetet med barn och ungdomar i Nordiska ministerrådet ska skapa goda levnadsvillkor för barn och unga samt öka deras möjlighet till inflytande.Alla barns och ungas rätt till goda levnadsvillkor och inflytande ska främjas på lika villkor oavsett kön, etnisk, kulturell eller socioekonomisk bakgrund, ålder, bostadsort, sexuell läggning eller funktionshinder.
Publication number
2023:720