The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Livslångt lärande nyckeln till framtidens arbetsmarknad

13.05.24 | News
Senior education
Photographer
norden.org
En omfattande studie från Oxford Research, finansierad av Nordiska ministerrådet, visar hur livslångt lärande kan forma framtidens arbetsmarknad i de nordiska länderna. Studien, som sträcker sig från december 2022 till januari 2024, fokuserar på de kompetensbehov som uppstår i samband med digitalisering och grön omställning.

Digitalisering och grön omställning är de viktigaste drivkrafterna bakom de snabbt föränderliga kompetensbehoven över hela arbetsmarknaden. Det gäller allt från energisektorn i Finland till oljeindustrin i Norge, där arbetstagarna kontinuerligt måste uppdatera sina färdigheter för att hålla jämna steg med industrins utveckling.

I år firar den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 70 år. Det svenska ordförandeskapet ägnar därför extra uppmärksamhet åt att vidareutveckla områden som kan stärka arbetskraftens rörlighet över gränserna. Här är livslångt lärande en viktig faktor.

Den gröna omställningen är inte bara miljödriven, utan blir en alltmer nödvändig ekonomisk och social omställning. Denna förändring påverkar olika branscher i olika grad, beroende på ländernas unika industristrukturer. Exempelvis kommer effekterna av klimatförändringarna att vara särskilt märkbara i länder som Grönland och Färöarna, som är starkt beroende av naturresursbaserade industrier.

Till skillnad från den gröna omställningen påverkar digitaliseringen alla sektorer på den nordiska arbetsmarknaden. Digital kompetens är redan en eftertraktad färdighet och behövs för nästan alla yrken. Studien pekar på behovet av kontinuerlig kompetensutveckling, eftersom digitaliseringstakten kontinuerligt förändrar kompetenskraven i alla yrkesroller.

Livslångt lärande är en hörnsten i skapandet av en inkluderande arbetsmarknad i framtiden. Den gröna omställningen är bland det viktigaste vi jobbar med just nu.

Petar Cavala, avdelningschef för kunskap och välfärd på Nordiska ministerrådet

– Livslångt lärande är en hörnsten i skapandet av en inkluderande arbetsmarknad i framtiden. Den gröna omställningen är bland det viktigaste vi jobbar med just nu. Utan arbetskraft med rätt kompetens kommer vi inte att lyckas. Därför bidrar rapporter som denna med nyttig och viktig kunskap för det fortsatta arbetet, säger Petar Cavala, avdelningschef för kunskap och välfärd på Nordiska ministerrådet.

De nordiska länderna skiljer sig i hur de erbjuder och prioriterar livslångt lärande. Medan vissa länder, som Sverige och Finland, har högt deltagande bland både anställda och arbetslösa, kämpar andra länder med att erbjuda tillräckliga utbildningsmöjligheter till dem som står inför de största industriella förändringarna.

Validering ett viktigt verktyg

Ett viktigt verktyg för att främja livslångt lärande är validering, som används för att bedöma och erkänna färdigheter som förvärvats genom både formellt och informellt lärande. Detta hjälper individer att snabbare integreras på arbetsmarknaden med de färdigheter de har.

Trots stora framsteg lyfter rapporten fram behovet av fortsatt fokus på livslångt lärande för att möta en alltmer dynamisk arbetsmarknad. Med de snabba förändringar som teknik och miljöpåverkan för med sig är det viktigare än någonsin att ha flexibla, inkluderande och anpassningsbara utbildningssystem.

De nordiska länderna står inför en gemensam utmaning, men också en möjlighet att forma en arbetsmarknad som är tillräckligt robust för att hantera framtidens osäkerheter och möjligheter. Livslångt lärande blir inte bara en nödvändighet, utan också en kritisk investering i framtiden för alla nordiska samhällen.