The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Nordiskt utskott: Gruvdrift på djuphavsbotten bör förbjudas tills vidare

25.06.24 | News
UHN sommermøde 2024 Kiruna
Photographer
norden.org

Utskottet för ett hållbart Norden på besök i Kiruna, Sveriges nordligaste stad med världens största underjordsgruva för järnmalm.

Gruvdrift på djuphavsbotten på internationellt vatten bör förbjudas tills en rad konsekvenser, bland annat de miljömässiga, har utretts ordentligt. Det anser ett utskott i Nordiska rådet.

Enligt Utskottet för ett hållbart Norden bör det införas ett moratorium mot djuphavsgruvdrift på internationella vatten så länge de miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenserna inte är klart utredda. Utskottet anser också att det måste kunna klarläggas att inga skadliga effekter på havsmiljön uppkommer av verksamheten innan gruvbrytning kan tillåtas.

Utskottet fattade sitt beslut i dag på ett möte i Kiruna, Sverige. 

- Det saknas forskning och kunskap kring konsekvenserna av djuphavsgruvdrift. Därför behövs ett moratorium tills vi vet mera. Det handlar om viktiga livsmiljöer som har varit orörda i tusentals år och som kan få omfattande skador av gruvdrift.  Det finns också risk för att stora mängder kol, som finns bundet i havsbotten, frigörs. Om det sker kan mängden växthusgaser öka dramatiskt och bidra till klimatförändringarna, säger utskottets ordförande Tove Elise Madland.

Det handlar om viktiga livsmiljöer som har varit orörda i tusentals år och som kan få omfattande skador av gruvdrift. 

Tove Elise Madland

Det var ursprungligen Mittengruppen i Nordiska rådet som kom med förslaget på moratorium. I förslaget lyfter gruppen bland annat fram att prospekterande företag och stater som sponsorerar dem tävlar om att först leta efter sällsynta jordartsmetaller på havsbotten, däribland nickel, kobolt, koppar och mangan.

Förespråkare för djuphavsbrytning menar att mineralerna på havsbottnen behövs för den gröna omställningen, till exempel för att fylla behovet av komponenter i batterier.

Enligt förslaget ger den typen av gruvdrift stora skador på ömtåliga marina ekosystem, vilket också påverkar traditionella aktiviteter så som fiske. Dessutom är hav och djuphavsekosystem avgörande i kampen mot klimatförändringar eftersom havet är världens största kolreservoar och lagrar enorma mängder koldioxid.  

- Över 600 vetenskaps- och policyexperter har varnat för att djuphavsbrytning skulle leda till förlust av biologisk mångfald och ekosystemfunktioner som skulle vara oåterkalleliga under flera generationer, heter det i Mittengruppens förslag.

Endast i internationella farvatten

Utskottet för ett hållbart Norden understryker att förslaget gäller operationer i internationella farvatten. Det är den internationella havsbottenmyndigheten ISA som utfärdar licenser. Hittills har ISA inte gett några licenser för gruvdrift, men de har utfärdat 31 licenser för utforskning.

Förslaget ska nu behandlas av hela Nordiska rådet. Det sker vid den så kallade Sessionen, ett möte som hålls på Island i oktober. Om det godkänns på Sessionen skickas det vidare till de nordiska regeringarna som en rekommendation.