Kielikurssit Tanskassa

Valokuvaaja
Johannes Jansson/norden.org

Kasa avoimia kirjoja

Maahanmuuttajilla on Tanskassa oikeus maksuttomaan tanskan kielen opetukseen. Kuntien vastuulla on varmistaa, että opetusta tarjotaan kaikille maahanmuuttajille.

Useimmat ulkomaalaiset ovat oikeutettuja tanskan kielen opetukseen muuttaessaan Tanskaan tai alkaessaan työskennellä Tanskassa. Myös tietyillä Tanskan kansalaisilla on oikeus saada tanskan kielen opetusta. Opiskelijat luokitellaan eri kategorioihin. Pohjoismaiden kansalaiset ovat niin sanottuja S-kurssilaisia. Opetus on heille maksutonta, mutta osallistujilta peritään vakuusmaksu ennen kurssin alkamista.

Kenelle tanskan kielen opetusta tarjotaan? 

Tanskaan muuttaville ulkomaalaisille suunnattu kielikoulutus

Tanskan kielen kursseja tarjotaan 18 vuotta täyttäneille vasta maahan tulleille ulkomaalaisille,

  • joilla on oleskelulupa tai jotka oleskelevat muuten pysyvästi ja laillisesti Tanskassa ja jotka kuuluvat Tanskan väestörekisteriin tai
  • jotka oleskelevat pysyvästi Tanskassa työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen, sijoittautumiseen, palvelujen tarjoamiseen jne. liittyvien maahantulo- ja oleskelurajoitusten poistamista koskevien EU-säännösten nojalla ja joilla on kotikunta Tanskassa.

Myös Suomen, Ruotsin, Norjan ja Islannin kansalaiset kuuluvat ulkomaalaisille suunnattua kielikoulutusta koskevan lain piiriin, mikäli he tarvitsevat tanskan kielen opetusta.

Tanskaan muuttaville Tanskan kansalaisille suunnattu kielikoulutus

Tanskan opetusta tarjotaan färsaarelaisille, grönlantilaisille ja tietyille Tanskan kansalaisille.

Seuraavat Tanskan kansalaiset rinnastetaan ulkomaalaisiin: 

  • Tanskassa asuvat yli 18-vuotiaat grönlantilaiset ja färsaarelaiset, jotka eivät erityisistä syistä osaa tanskan kieltä riittävästi pystyäkseen osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan.  
  • Yli 18-vuotiaat Tanskan kansalaiset, jotka ovat oleskelleet pitkään ulkomailla eivätkä siksi osaa tanskan kieltä riittävästi pystyäkseen osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan.
Tanskassa työskenteleville ja ulkomailla asuville suunnattu kielikoulutus

EU-rajatyöntekijällä on oikeus tanskan kielen opetukseen. Rajatyöntekijä on henkilö, joka työskentelee tai harjoittaa itsenäisesti ammattia Tanskassa, mutta asuu toisessa EU-jäsenvaltiossa.

I-kurssilaiset ja S-kurssilaiset

Oleskeluoikeuden perusteesta riippuu, millaista tanskan kielen opetusta kunnan on tarjottava. Ulkomaalaisille suunnattua kielikoulutusta koskevassa laissa erotetaan toisistaan I-kurssilaiset ja S-kurssilaiset

  • I-kurssilaiset ovat pakolaisia ja perheenyhdistämisen kautta maahan tulleita henkilöitä.
  • S-kurssilaiset ovat henkilöitä, jotka tulevat Tanskaan esimerkiksi töihin tai opiskelemaan. S-kurssilaisille tarjotaan mahdollisuutta osallistua kotoutumiskurssille ja kielenopetukseen, mutta heillä ei ole velvollisuutta osallistua siihen. S-kurssilaiset osoitetaan sopivantasoiselle kurssille ja heiltä peritään 2 000 Tanskan kruunun suuruinen vakuusmaksu. Vakuusmaksun saa takaisin, mikäli kurssimoduulin loppukokeen suorittaa säädetyn määräajan puitteissa.

Tietoa tanskan kielen opetuksesta

Kielenopetus jakautuu kolmeen koulutuskokonaisuuteen:

  • Ensimmäinen kokonaisuus (Danskuddannelse 1) on tarkoitettu niille maahanmuuttajille, jotka eivät osaa lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään tai jotka eivät hallitse eurooppalaista kirjoitusjärjestelmää. Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset suulliset ja kirjalliset perustaidot, että tämä pärjää yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Ensimmäinen kokonaisuus päättyy loppukokeeseen (Prøve i Dansk 1).
  • Toinen kokonaisuus (Danskuddannelse 2) on tarkoitettu niille maahanmuuttajille, joilla on lyhyt koulutustausta kotimaastaan. Tavoitteena on antaa kyky ymmärtää, puhua ja kirjoittaa tanskaa niin hyvin, että maahanmuuttaja pärjää yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla ja pystyy osallistumaan työmarkkinakoulutukseen. Toinen kokonaisuus päättyy loppukokeeseen (Prøve i Dansk 2).
  • Kolmas kokonaisuus (Danskuddannelse 3) on suunnattu maahanmuuttajille, joilla on keskipitkä tai pitkä koulutustausta, kuten ammatillinen koulutus, lukiokoulutus tai korkea-asteen koulutus. Tavoitteena on tarjota kielitaito, jonka turvin maahanmuuttaja pystyy osallistumaan aktiivisesti yhteiskuntaan, toimimaan koulutustaan vastaavissa tehtävissä ja osallistumaan jatko-opintoihin. Kolmas kokonaisuus päättyy loppukokeeseen (Prøve i Dansk 3). Lisäksi sen lopussa voi suorittaa korkeimman tason kokeen (Studieprøven), joka antaa edellytykset hakea korkeakouluopintoihin.

Monet kunnat tarjoavat tanskan kursseja, jotka on räätälöity ruotsia ja norjaa sujuvasti puhuville.

Alle 18-vuotiaiden tanskan kielen opetus

Alle 18-vuotiaille tarjotaan tanskan opetusta joko koulussa tai vapaaehtoista kurssitoimintaa järjestävissä kunnallisissa nuorisokouluissa (ungdomsskole). Kysy lisätietoja omasta kunnastasi.

Lisätietoa tanskan kielen kursseista Tanskassa

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.