Sprogkurser for tilflyttere i Danmark

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

En stak opslåede bøger.

Tilflyttere i Danmark har ret til gratis danskundervisning. Det er kommunen, der sikrer at alle nye borgere får tilbud om at lære dansk.

De fleste udlændinge har ret til danskuddannelse, når de flytter til eller begynder at arbejde i Danmark. Visse danske statsborgere har også ret til uddannelsen. Der skelnes mellem forskellige typer af kursister. Nordiske statsborgere er såkaldt S-kursister. Det betyder at uddannelsen er gratis, men man skal betale et depositum for kurserne.

Hvem bliver tilbudt danskuddannelse? 

Danskuddannelse hvis du tilflytter og udenlandsk statsborger

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og:

  • har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i Danmark eller
  • har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser med videre og har bopæl i en kommune.

Udlændinge, der er statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige, er også omfattet af lovens målgruppe, i det omfang de har behov for danskundervisning.

Danskuddannelse hvis du er tilflytter og dansk statsborger

Danskuddannelse tilbydes til færinger, grønlændere og visse danske statsborgere

Følgende grupper af danske statsborgere sidestilles med udlændinge: 

  • Herboende grønlændere og færinger over 18 år, som af særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund.  
  • Danske statsborgere over 18 år, der på grund af langvarigt ophold i udlandet ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund.
Danskuddannelse hvis du arbejder i Danmark og bor i udlandet

EU-grænsependlere ret til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed i Danmark, uden at bo i landet.

I -kursister og S-kursister

Opholdsgrundlaget er afgørende for karakteren af det danskuddannelsestilbud, som kommunen skal give. I danskuddannelsesloven sondres der mellem I-kursister og S-kursister

  • I-kursister er flygtninge og familiesammenførte med flygtninge.
  • S-kursister er udenlandske arbejdstagere, studerende med videre. S-kursister modtager tilbud om danskuddannelse som led i et introduktionsforløb og er ikke forpligtede til at tage imod tilbuddet. S-kursister skal betale et depositum på 2.000 kr., når kursisten henvises til et modul på danskuddannelsen. Depositum bliver tilbagebetalt hvis S-kursisten består modultestene inden for de fastsatte frister.

Om danskuddannelsen

Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

  • Danskuddannelse 1 er for kursister, som ikke kan læse og skrive deres modersmål eller behersker et europæisk skriftsystem. Målet er grundlæggende færdigheder i mundtligt og skriftligt dansk, så man kan klare sig på arbejdsmarkedet og i samfundet. Danskuddannelse 1 afsluttes med Prøve i Dansk 1.
  • Danskuddannelse 2 er for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Målet er at forstå, tale og læse dansk, så man kan klare sig på arbejdsmarkedet, i arbejdsmarkedsuddannelse og i samfundet. Danskuddannelse 2 afsluttes med Prøve i Dansk 2.
  • Danskuddannelse 3 er for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være erhvervsuddannelser, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Målet er at kunne varetage kvalificeret arbejde eller videreuddannelse samt aktiv deltagelse i samfundet. Danskuddannelse 3 afsluttes med Prøve i Dansk 3. Alternativt kan den afsluttes med det højeste niveau, Studieprøven, som kræves for at studere på et dansk universitet.

Flere kommuner tilbyder danskkurser, der er målrettet personer, der taler flydende norsk eller svensk.

Danskuddannelse til unge under 18

Unge under 18 kan som udgangspunkt få tilbudt danskundervisning i skolen eller på en kommunal ungdomsskole. Du kan få nærmere information hos din kommune.

Mere information om danskuddannelse i Danmark

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.