Språkkurs for innflyttere i Danmark

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

En bunke oppslåtte bøker.

Innflyttere i Danmark har rett til gratis danskundervisning. Det er kommunen som sørger for at alle nye innbyggere får tilbud om å lære dansk.

De fleste utlendinger har rett til danskutdanning når de flytter til eller begynner å jobbe i Danmark. Enkelte danske statsborgere har også rett til utdanningen. Det skilles mellom ulike typer kursdeltakere. Nordiske statsborgere er såkalte S-kursdeltakere. Det betyr at utdanningen er gratis, men man må betale et depositum for kursene.

Hvem får tilbud om danskutdanning? 

Danskutdanning hvis du er innflytter og utenlandsk statsborger

Danskutdanning tilbys nyankomne utlendinger som har fylt 18 år og:

  • har oppholdstillatelse eller ellers har fast, lovlig opphold i Danmark og er folkeregistrert i Danmark, eller
  • har fast opphold i henhold til EU-reglene om opphevelse av innreise- og oppholdsbegrensninger i forbindelse med arbeidskraftens frie bevegelighet, etablering og utveksling av tjenesteytelser med mer, og har bolig i en kommune.

Utlendinger som er statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige, er også omfattet av lovens målgruppe i den grad de har behov for danskundervisning.

Danskutdanning hvis du er innflytter og dansk statsborger

Danskutdanning tilbys til færøyinger, grønlendere og enkelte danske statsborgere.

Følgende grupper av danske statsborgere sidestilles med utlendinger: 

  • Grønlendere og færøyinger over 18 år bosatt i Danmark som av særskilte grunner ikke behersker det danske språket i et slikt omfang at de kan fungere i det danske samfunnet.  
  • Danske statsborgere over 18 år som på grunn av langvarig opphold i utlandet ikke behersker det danske språket i et slikt omfang at de kan fungere i det danske samfunnet.
Danskutdanning hvis du jobber i Danmark og bor i utlandet

EU-grensependleres rett til danskutdanning. EU-grensependlere er arbeidstakere som jobber i Danmark, eller personer som har etablert selvstendig virksomhet i Danmark uten å bo i landet.

I -kursdeltakere og S-kursdeltakere

Oppholdsgrunnlaget er avgjørende for karakteren av danskutdanningstilbudet kommunen skal gi. I danskutdanningsloven skilles det mellom I-kursdeltakere og S-kursdeltakere

  • I-kursdeltakere er flyktninger og familiegjenforente med flyktninger.
  • S-kursdeltakere er utenlandske arbeidstakere, studenter med flere. S-kursdeltakere mottar tilbud om danskutdanning som ledd i et introduksjonsforløp og er ikke forpliktet til å ta imot tilbudet. S-kursdeltakere må betale et depositum på 2000 kroner når deltakeren henvises til en modul på danskutdanningen. Depositumet blir tilbakebetalt hvis S-kursdeltakeren består modultestene innen de fastsatte fristene.

Om danskutdanningen

Danskutdanningene er delt opp i tre utdanninger:

  • Danskutdanning 1 er for kursdeltakere som ikke kan lese og skrive sitt morsmål eller behersker et europeisk skriftsystem. Målet er grunnleggende ferdigheter i muntlig og skriftlig dansk så man kan klare seg på arbeidsmarkedet og i samfunnet. Danskutdanning 1 avsluttes med Prøve i Dansk 1.
  • Danskutdanning 2 er for kursdeltakere som har en kort skole- og utdanningsbakgrunn fra hjemlandet. Målet er å forstå, snakke og lese dansk så man kan klare seg på arbeidsmarkedet, i arbeidsmarkedsutdanning og i samfunnet. Danskutdanning 2 avsluttes med Prøve i Dansk 2.
  • Danskutdanning 3 er for kursdeltakere som har en mellomlang eller lang skole- og utdanningsbakgrunn. Det kan være en videregående utdanning eller en høyere utdanning. Målet er å kunne ivareta kvalifisert arbeid eller videreutdanning samt aktiv deltakelse i samfunnet. Danskutdanning 3 avsluttes med Prøve i Dansk 3. Alternativt kan den avsluttes med det høyeste nivået, Studieprøven, som kreves for å studere på et dansk universitet.

Flere kommuner tilbyr danskkurs som er rettet mot personer som snakker flytende norsk eller svensk.

Danskutdanning for unge under 18 år

Ungdom under 18 år kan i utgangspunktet få tilbud om danskundervisning i skolen eller på en kommunal ungdomsskole. Du kan få mer informasjon hos kommunen din.

Mer informasjon om danskutdanning i Danmark

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.