Suomen eläkejärjestelmä

Suomen eläkejärjestelmä
Tällä sivulla kerrotaan, mitä eri eläkkeitä Suomessa on ja miten eläkettä kertyy. Säännöt koskevat myös Ahvenanmaata.

Suomen eläkejärjestelmä koostuu työeläkkeestä, joka karttuu työskentelemällä Suomessa, ja kansaneläkkeestä, joka perustuu Suomessa asumiseen.

Työeläkettä ja kansaneläkettä maksetaan vanhuuseläkkeenä, työkyvyttömyyseläkkeenä, kuntoutustukena ja perhe-eläkkeenä. Vuodesta 2017 alkaen työeläkettä on voinut saada myös osittaisena vanhuuseläkkeenä ja työuraeläkkeenä.

Työeläke

Työnantajien on vakuutettava työntekijänsä, ja yrittäjien on vakuutettava itsensä jossakin työeläkelaitoksessa. Työeläkelaitoksia ovat työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat, eläkesäätiöt ja joillakin aloilla toimivat erityiseläkelaitokset.

Sekä työnantaja että työntekijä maksavat työeläkemaksua. Työnantaja pidättää työntekijän eläkemaksun palkasta ja tilittää sen työeläkelaitokselle. Yrittäjät maksavat työeläkemaksunsa itse. Eri ryhmät vakuutetaan eri työeläkelakien mukaan. Eläkkeensaaja saa koko työeläkkeensä samasta työeläkelaitoksesta, vaikka olisikin työskennellyt eri aloilla ja ollut työuransa aikana vakuutettuna useissa eri työeläkelaitoksissa.

Työeläkeoikeuden kertyminen

Työntekijöille alkaa kertyä eläkettä 17 vuoden iässä ja yrittäjille 18 vuoden iässä.

Vuoden 2017 alussa tuli voimaan eläkeuudistus, jonka mukaan työntekijöille ja yrittäjille kertyy työeläkettä 1,5 prosenttia vuotuisesta työansiosta tai yrittäjän työtulosta. Vuosina 2017–2025 on kuitenkin siirtymäkausi, jolloin 53–62-vuotiaiden vuosittainen kertymä on 1,7 prosenttia työansiosta tai yrittäjän työtulosta.

Kun eläke myönnetään, kertynyt eläke tarkistetaan elinaikakertoimella, joka sopeuttaa eläkkeet elinajan pitenemiseen.

​​​​​​​Kansaneläke

Kansaneläke on asumisperusteinen sosiaaliturvaetuus eli sen saaminen ja määrä riippuvat vakuutuskaudesta eli Suomessa asumisen pituudesta ja eläkkeensaajan muista eläketuloista. Kansaneläkkeitä hallinnoi Kansaneläkelaitos (Kela).

Eläkelajit

Vanhuuseläke ja osittainen vanhuuseläke

Suomessa maksettava vanhuuseläke koostuu ensisijaisesti työeläkkeestä, jota jokainen ansiotyötä tekevä kartuttaa työuransa aikana. Jos työeläke on pieni tai sitä ei ole lainkaan, vanhuuseläkkeenä maksetaan kansaneläkettä ja mahdollisesti takuueläkettä, jotka ovat asumisperusteisia eläkkeitä.

Osittainen vanhuuseläke antaa vapaat kädet työntekoon eläkkeen rinnalla: työskentelyä ei rajoiteta, mutta ei myöskään edellytetä.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkemyönnetään pysyvän työkyvyttömyyden perusteella. Ennen varsinaista työkyvyttömyyseläkettä voi saada kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä. Kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto.

Työuraeläke

Työuraeläke voidaan myöntää henkilölle,

  • joka on syntynyt vuonna 1955 tai sen jälkeen,
  • joka on täyttänyt 63 vuotta,
  • joka on tehnyt vähintään 38 vuotta kuluttavaa työtä ja
  • jonka työkyky on hieman heikentynyt.
Perhe-eläke

Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alle 18-vuotiaalle lapselle. Kela maksaa lapseneläkettä myös alle 21-vuotiaille kokopäiväisesti opiskeleville lapsille. Jos olet asunut ulkomailla, voit saada leskeneläkettä Kelasta, jos kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin ja muut ehdot täyttyvät.

Ulkomaille muutto eläkeläisenä

Suomesta toiseen Pohjoismaahan muuttavalle eläkeläiselle maksetaan työeläke ja kansaneläke samansuuruisina kuin ennen muuttoa. Eläkkeensaajan asumistukea ei makseta ulkomaille. Lapsikorotusta maksetaan EU-asetuksen mukaisena perhe-etuutena niille, jotka saavat Suomesta kansaneläkettä tai työeläkettä. Takuueläkettä voidaan maksaa ainoastaan Suomessa asuville. Takuueläkkeen saaja voi kuitenkin oleskella ulkomailla tilapäisesti menettämättä oikeuttaan takuueläkkeeseen.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.